Revision, redovisning, budgetering, skatter, försäkringar är några av de ämnesområden som behandlas på FARs kurser under 1981/82.

Utbildning är ett viktigt medel i utvecklingsarbetet inom alla yrkesområden där hög och jämn kvalitet på yrkesutövande och produkt ställs som ett ofrånvikligt krav.

För FARs utbildningsverksamhet gäller att man i första hand vänder sig till FAR-ledamöter och deras anställda. De ämnesområden som är aktuella för revisorer sammanfaller dock inte sällan med det behov av kunskap som föreligger hos övriga grupper av ekonomer. På många av FARs kurser deltar således även andra yrkeskategorier inom näringslivet.

INRIKTNINGEN AV FARs UTBILDNING

Den utbildning som anordnas i FARs regi skall dels ge en teoretisk bas under de fem år som krävs som praktik före auktorisation, dels erbjuda erforderlig vidareutbildning för auktoriserade revisorer. Grundutbildningen i revision får anses vara särskilt viktig. Denna beskrivs i en annan artikel i detta nummer av BALANS, där även FARs styrelses uttalande om utbildningen till revisor relateras.

Kravspecifikation

Ett viktigt styrinstrument i utvecklingen av FARs utbildningsutbud är den kravspecifikation som nu tas fram av utbildningskommittén. Kravspecifikationen avser i första hand utbildningen i revision, redovisning och juridik (även skatter och försäkringar) fram till auktorisation, men viss analys görs även av utbildningsbehovet efter auktorisation, speciellt för de fem första åren efter auktorisation, då den auktoriserade revisorn efter hand får mera komplicerade arbetsuppgifter.

En första åtgärd för att leva upp till kravspecifikationen för grundutbildningen har varit att ge ett förslag till utbildning under den 5-åriga praktiktiden, som återfinns i FARs utbildningsprogram 1981/82. I övrigt strävar man efter att erbjuda en kursstruktur som ensam eller kombinerad med byråintern utbildning eller kurser från andra arrangörer, t ex högskolan, skall kunna ge en väl avvägd och meningsfull kunskapsmängd efter den enskilde revisorns behov.

Avnämarkontakt

En förutsättning för att kunna genomföra en meningsfull planering av kursutbudet är att det finns nära kontakt mellan FARs kansli, som utför det praktiska arbetet med kursverksamheten, och stora och små revisionsbyråer som är avnämare av utbildningsutbudet. Denna kontakt sker dels genom FARs utbildningskommitté, där byråer med olika storlek och struktur är representerade, dels genom direktkontakt mellan FARs utbildningsavdelning och de olika byråerna, bl a görs förfrågningar om nya utbildningsbehov och andra önskemål.

Omvärldskontakter

I utvecklingsarbetet är det även viktigt att ha kontakt med andra revisorsorganisationer, både inom Norden och internationellt. Visst samarbete äger rum med Svenska Revisorsamfundet SRS. Inom Norden diskuteras utbildningsfrågor bl a inom Nordiska Revisorsförbundet, som i år håller sin tolfte revisorskongress i Helsingfors i augusti. Ett av huvudområdena som skall behandlas på kongressen är fortbildning av revisorer. Även internationellt bevakar FAR utvecklingen på utbildningsområdet, dels genom de organisationer där FAR är medlem, t ex UEC och IFAC, dels genom direkta kontakter med revisorsorganisationer i andra länder.

KURSUTBUDET 1981/82

Lagändringar och övrig utveckling inom redovisnings- och revisionsområdet gör att kravet på aktualitet är stort för alla FAR-kurser. Hela kursutbudet är föremål för kontinuerlig översyn och förnyas ständigt.

I FARs utbildningsprogram för 1981/82 presenteras kurser inom ämnesområdena revision, redovisning, budgetering och styrning, företagsvärdering, skatter och försäkringar samt kurser med lite mjukare karaktär, tex föredragningsteknik och utredningsmetodik. Ett axplock av våra kurser skall presenteras här.

Revision

Utöver de revisionskurser som ingår i FARs grundutbildning i revision har man i år tagit fram en ny kurs om revision i mindre företag. Kursen, som arrangeras i samarbete med SRS, tar sin utgångspunkt i ett reviderat utkast till rekommendation om revision i mindre företag från FARs revisionskommitté. Problematiken illustreras med hjälp av praktikfall.

En av förra årets succéer, seminariet i modern revision, som främst riktar sig till revisorer med minst 10 års yrkeserfarenhet, kommer att äga rum i Wien även i år. Seminarieformen gör att antalet deltagare begränsas till 25 för att uppnå den nära kontakt mellan alla deltagare som är förutsättningen för ett rikt erfarenhetsutbyte.

En av FARs mest populära kurser, ”Intern kontroll och revision i minidatormiljö”, erbjuds även under 1981/82. I tillägg till denna kurs håller FAR på att utarbeta en två-dagars kurs ”Känna på datorerna”, en praktisk träning på smådatorer speciellt anpassad för revisorer. Kursen, som inte finns med i utbildningsprogrammet, är främst tänkt för assistenter som har liten erfarenhet av datorer, men kan även vara av intresse för andra revisorer.

Riksrevisionsverket (RRV) har fått i uppdrag att svara för revision av affärsverkens redovisning och bokslutshandlingar. I anslutning till upphandlingen av revisionstjänster från auktoriserade revisorer och revisionsbyråer har FAR i samarbete med RRV tagit fram en två-dagars kurs. Denna behandlar sådana kunskapsområden inom statsförvaltningen, det offentlig-rättsliga regelsystemet och statlig redovisning och revisionsmetodik som är relevanta för revisionen av affärsverken. Kursen tar bl a upp till diskussion de skillnader och likheter som föreligger mellan att revidera ett privat bolag och ett affärsverk samt revisorns roll, status, funktion och ansvar vid revision av affärsverken.

Redovisning

Inom redovisningsområdet får Bokslutskursen i år bl a nytt praktikfall. Tvådagarskursen ”Värdering av varulager och pågående arbeten” är helt omarbetad och riktar sig såväl till revisorer som till ekonomi- och redovisningschefer, kreditbedömare m fl. Kursen ”Nukostnadsredovisning” behandlar inflationsredovisningsteori och praktiska frågeställningar samt presenterar FARs förslag till utformning av redovisningen utifrån utkastet till rekommendation om nukostnadsredovisning.

Budgetering och styrning, företagsvärdering

I samarbete med universitetslärare har utvecklats en ny kurs i kalkylering och internredovisning. Syftet med kursen är att ge deltagarna utökade kunskaper i kalkylering och intern redovisning för att kunna förbättra revisionen av redovisning och förvaltning hos tillverkande företag samt i ökad utsträckning kunna fungera som rådgivare.

Ny är också kursen ”Ekonomistyrning och resultatansvar”, som ersätter en tidigare kurs i budget och prognos. Kursen behandlar principer för ekonomistyrning och utveckling av ekonomisystem samt bedömning av sådana system.

Skatter

Förra året introducerades Skattekurs I i FARs utbildningsprogram, med förkunskapskrav motsvarande Beskattningsrätt I (10 p) vid universitetet eller högskola. Denna kurs kvarstår i programmet. Arbete pågår dessutom med en påbyggnadskurs, Skatterätt II, som kommer att presenteras senare i år.

ANMÄLNINGAR TILL FARs KURSER

FARs kursutbud finns i Utbildningsprogram 1981/82 som kan rekvireras från FAR. Som bilaga till detta nummer av BALANS medföljer anmälningsblanketter till 8 aktuella kurser:

Bokslutskurs

Koncernredovisning I

Koncernredovisning II

Årsredovisningen i praktiken

Värdering av varulager och pågående arbeten

Nukostnadsredovisning

Kalkylering och internredovisning

Arbetskonferens kring SAFs arbetsmaterial ”Se om Ditt företag”

På FARs utbildningsavdelning arbetar, förutom utbildningsledaren, 2 kurssekreterare, Eva Juntunen och Gunnel Wredmark. Ring oss gärna om Du önskar mera information om vår utbildning.

SAMARRANGEMANG MED SCF

Den 1 oktober 1981 går ett stort samarrangemang mellan Svenska Civilekonomföreningen och FAR av stapeln under rubriken ”Kris i företag”. Under dagen varvas paneldebatter kring olika aspekter på kriser i företag med seminarier där deltagarna själva kan vara med och diskutera intressanta problemställningar på en mera detaljerad nivå. Det finns 11 seminarier att välja mellan, 5 på förmiddagen och 6 på eftermiddagen, dagen avslutas med middag och påföljande paneldiskussion under rubriken ”Vad händer efter krisen?”. Närmare beskrivning av dagens innehåll framgår nedan.

PROGRAM

FÖRMIDDAG

08.45–09.00 Samling

Handelshögskolan (aulan), Sveavägen 65, Stockholm

09.00–09.30 Inledningsanförande

Arbetsmarknadsminister Ingemar Eliasson

09.30–10.30 Att förebygga en kris

Direktör Bo Rydin, SCA

Auktor revisor Ulf Gometz, ordförande i FAR,

Jan Odhnoff, LO

10.30–11.00 Kaffe

11.00–12.30 Seminarier

A. Revisorns roll i krisföretag

Inledare: Auktor revisor Ulf Gometz,

Hagströms Revisionsbyrå AB

Diskussionsledare: Auktor revisor Sune Carlsson,

Öhrlings Revisionsbyrå AB

B. Styrelsens roll i krisföretag

Inledare: Direktör Stig Billgert, Stig Billgert AB och Docent Lennart Strömberg, FA-rådet

Diskussionsledare: Direktör Sven Åsbrink, IP-Ekonomi AB

C. Fackets roll i Krisföretag

Inledare: Utredningschef Olle Hammarström, SIF och Redaktör Allan Larsson, Vi Veckotidning

Diskussionsledare: Projektledare Jan Holzhausen, Arbetslivscentrum

D. Bankmannens roll i krisföretag

Inledare: Bankdirektör Bo Ramfors, Skandinaviska Enskilda Banken

Diskussionsledare: Ekon dr Lars-Erik Forsgårdh, Hotell Skogshöjd

E. Kris i detaljhandelsföretag

Inledare: Direktör Lars-Erik Karlsson, Linkopia/Expert

Diskussionsledare: Ekon dr Karl-Olof Hammarkvist, MTC

EFTERMIDDAG

14.00–15.00 Att upptäcka en kris

Professor Sven-Erik Johansson, Handelshögskolan i Stockholm

Professor Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm

15.30–17.00 Seminarier

F. Krisarbete med restriktioner

Inledare: Direktör Björn Wahlström (prel), Svenskt Stål SSAB

Diskussionsledare: Civilekonom Ragnar Boman, Affärsvärlden

G. Krisarbete med personalen

Inledare: Direktör Ralph Edebo, Bero Kemi AB

Diskussionsledare: Direktör Sven Åsbrink, IP-Ekonomi AB

H. Konsultens roll i krisföretag

Inledare: Tekn lic Bertil Sjögren, Indevo AB

Diskussionsledare: Ekon dr Lars-Erik Forsgårdh, Hotel Skogshöjd

I. Kris i småföretag

Inledare: Ekon dr Rolf Back, Ahlsell VVS AB

Diskussionsledare: Ekon dr Karl-Olof Hammarkvist, MTC

K. Obestånd och konkurs

Inledare: Advokat Björn Edgren, Adolf Öhmans Advokatbyrå AB

Diskussionsledare: Auktor revisor Björn Markland, Bohlins Revisionsbyrå AB

L. Finansiärens syn på små krisföretag

Inledare: Direktör Lars-Olof Gustavsson, Sveriges investeringsbank

Diskussionsledare: Auktor revisor Sven-Erik Johansson, Tönnerviksgruppen AB

17.00–17.30 En utländsk företagsledares perspektiv på kriser

KVÄLL

18.00–18.30 Samling med drink

Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8

18.30–19.30 Middag

19.30–21.00 Vad händer efter krisen?

Direktör Sven Andrén, Investment AB Procordia (fd Tobaksbolaget)

Direktör Hans-Eric Ovin Wilh Sonesson AB

Direktör Lennart Ribohn, AB Electrolux

Löntagarkonsult Gunnar Österberg, Svenskt Stål SSAB

Liv Jarness, civilekonom, utbildningsledare på FAR