Balans nr 9 1981

Månadens fråga

Hjälper det företagen att man sänker diskontot med en procentenhet? Hur stor inverkan på företagsamheten har en sådan åtgärd?

Under denna vinjett ställer vi frågor av allmän och nationalekonomisk karaktär till ett antal revisorer.

Räntans betydelse övervärderad

Sigurd Löfgren, Sillén & Jacobsson AB, Stockholm: När det gäller företagets långsiktiga investeringar betyder en diskontosänkning med en procentenhet väldigt litet. Det är den långa räntan som har betydelse. Där vet vi ännu inte hur utvecklingen kommer att bli. Dessutom tror jag rent allmänt att räntans betydelse övervärderas när det gäller investeringar. För privatpersoner som konsumerar på kredit kan möjligen en räntesänkning innebära en stimulans till ökad efterfrågan. Därigenom påverkas näringslivet indirekt. Även här tror jag dock att 1 % betyder för litet.

Goda idéer förutsättning för lönsamhet

Barbro Werthén-Kylin, Revisionsgruppen Lindeberg & Co AB, Stockholm: Ja, särskilt företag med låg soliditet får ju hjälp till en resultatförbättring. Däremot tror jag inte att ränteminskningen kommer att leda till en märkbar ökning av investeringarna. Det krävs mycket goda affärsidéer för att i dagens läge få lönsamhet.

Optimism och tillförsikt saknas

Sven-Erik Johansson, Tönnerviksgruppen AB, Stockholm: Med den nuvarande höga skuldsättningsgraden och de dåliga bruttovinstmarginalerna hos genomsnittsföretaget fordras betydligt kraftigare sänkningar för att företagarna skall våga nyinvestera.

Det är en mix av åtgärder som erfordras för att företagarna skall få tillbaka den optimism och tillförsikt som krävs för att man skall våga satsa. En kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna är en sådan åtgärd.

Sänk arbetsgivaravgiften

Jan Johanson, Öhrlings Revisionsbyrå AB, Sundsvall: Devalveringen och räntesänkningen är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Räntesänkningen borde ha varit 2 % och arbetsgivaravgiften borde sänkas. Både kapitalkostnaderna och arbetskraftskostnaderna är fortfarande för höga för många företag för att de skall kunna göra offensiva investeringar och satsningar.

Ett steg i rätt riktning

Ulf Zettervall, Einar Larssons Revisionsbyrå AB, Stockholm: Det är inte tillräckligt med 1 %. Men det är ett steg i rätt riktning. I de flesta fall har en enprocentig minskning en ringa inverkan på företagsamheten. Ett bättre alternativ hade varit att ta 2 % på en gång.

Att kartlägga riskfaktorerna ger mer

Bo Fridman, Bohlins Revisionsbyrå AB, Stockholm: 1 % sänkning av räntan på upplånat kapital minskar vid en normal finansiering den totala kapitalkostnaden med omkring en tredjedels procentenhet. Detta ligger inom felmarginalen vid varje investeringskalkyl. Åtgärder som minskar osäkerheten skulle ha större effekt. Detta förutsätter en konsekvent och långsiktig ekonomisk politik och inte minst ett stabilt skattesystem. Även vi revisorer borde kunna bidra genom att i större utsträckning kartlägga och göra företagarna uppmärksamma på riskfaktorer i de företag vi reviderar.

Löntagarfonder en stor risk

Inge Brantberg, Förenade Revisorer i Malmö AB, Malmö: Javisst – men mer vore bättre! Viktigare: risken för löntagarfonder hämmar företagsamheten. Ryckig skatte- och näringspolitik försvårar planläggningen, som är A och 0 för företagandet.

De lämnade svaren är de tillfrågades personliga åsikter.