Innehåll

Balans nr 2 1982

Revisionsberättelsens utformning

Revisionsberättelsens utformning kan illustreras på ett grafiskt sätt.

FARs förslag till rekommendation Om revisionsberättelse och revisorspåtecknande i aktiebolag (1979) är ett centralt dokument för oss yrkesverksamma revisorer. Det är dessutom enligt min åsikt en väl disponerad och formulerad skrivning.

Någon gång har jag vid diskussion av dess innehåll med klienter och/eller medarbetare tyckt det vara lite svårt att kommunicera alternativen på ett översiktligt sätt. För att överbrygga detta har jag försökt att grafiskt (se skissen nedan) åskådliggöra definitionsprocessen och därav följande versioner av revisionsberättelser. Mig har det hjälpt inte minst i diskussion med klienter under (bokslut- och) revisionsarbetets faser.

REVISIONSBERÄTTELSENS UTFORMNING

SORTERING

SORTERING

JA

Är årsredovisningen rättvisande, förvaltningen etc ok?

NEJ

Är bristen oväsentlig

NEJ

Rättas det till?

NEJ

OSÄKERT

OSÄKERT

JA

JA

DEFINITION

DEFINITION

Lagstridig åtgärd /försummelse/fel från styrelsen el vds sida betr förvaltningen

Osäkerhet betr resultat/ställning

Fel/osäkerhet genom väsentlig begränsning i revisionsarbetet

Övriga avvikelser etc

Lagstridig/åtgärd/försummelse t ex betr vinstutdelning men redovisningen etc ok

Fel/brist i redovisningen – periodisering – existens /ägande – värdering – rubricering

Avgörande betydelse för bolagets fortbestånd

NEJ

JA

Ren RB BR/RR/vinstdisp tillstyrkes Ansvarsfrihet beviljas

Ej ren RB BR/RR/vinstdisp avstyrks (el tillstyrks) Motiveras. Ansvarsfrihet beviljas ej

Ej ren RB BR/RR/vinstdisp vare sig till- el avstyrks Utvecklas. Ansvarsfrihet beviljas

Ej ren RB BR/RR avstyrks vinstdisp dito. Ansvarsfrihet bevilj Fel/brist påtalas

VERSION

VERSION

Ej ren RB Särskild upplysning BR/RR/vinstdisp tillstyrks Ansvarsfrihet beviljas

Ej ren RB BR/RR tillstyrks Vinstdisp avstyrks Ansvarsfrihet beviljas Motiveras

Ej ren RB Osäkerhet anges BR/RR/vinstdisp tillstyrks Ansvarsfrihet beviljas

Skissen är ytterst komprimerad och ersätter på intet sätt hela innehållet i förslaget till rekommendation som f ö i sig är kortfattat. Formuleringen i förslaget äger därför än högre halt avseende skissen:

”Avvikelser från rena RBs form kan ha flera orsaker. Den nedan gjorda uppdelningen på olika typfall är inte alltid helt självklar, eftersom gränsen kan vara flytande mellan olika typer av avvikelser. Exempel på formuleringar av sådana avvikelser lämnas i bilaga 2. Givetvis måste de lämnade exemplen användas med urskillning, eftersom varje uttalande från revisorn måste ges det innehåll och den utformning som motiveras av omständigheterna i det enskilda fallet”

Clas Blix, auktoriserad revisor, Bertil Olssons Revisionsbyrå AB