Balans nr 3 1982

Utbildningsinstitut för revisorer

Redovisning, revision och skattefrågor kommer att vara tyngdpunkten i IREVs kursutbud.

Från den 1 januari 1982 äger FAR och SRS tillsammans ett utbildningsinstitut som skall administrera all den utbildning som revisorerna vill och bör ha. Bolaget som drivs i handelsbolagsform, har fått namnet Institutet För Revisorsutbildning HB. Bildandet av bolaget har föregåtts av diskussioner som främst förts mellan Bertil Edlund, FARs förre ordförande, och Olle Willhans, SRS’ vice ordförande. För att få veta mer om bakgrunden till samarbetet och också glänta på dörren till den framtida utvecklingen har Balans ställt några frågor till Bertil Edlund och Olle Willhans.

Hur länge har diskussionerna om ett samarbete pågått?

Bertil Edlund.: Man kan väl säga att målet allt sedan de första revisorsutbildningskurserna i FARs regi har varit att få en enhetlig utbildning för alla revisorer. De egentliga diskussionerna om en sammanslagning kom emellertid igång först för ca ett år sedan. 1 juni 1981 tog styrelserna FAR respektive SRS ställning för ett samarbete och först därefter har de närmare formerna utretts och preciserats.

Olle Willhans: De goda relationer som etablerats mellan SRS och FAR under senare år har varit väsentliga förutsättningar för att ett samarbete som detta skulle bli av. Om man ser tillbaka märker man att organisationerna haft flera gemensamma projekt. Vi har arrangerat temadagar, vi ger ut både Revisorn Informerar och revisorsalmanackan. Jag tycker att det praktiskt fungerar mycket bra att arbeta tillsammans och tror att utbildningsinstitutet kommer att fylla en mycket viktig roll.

Vilka motiv för ett samgående har ansetts vara viktigast?

Olle Willhans: Det främsta motivet är att man utbildningsmässigt bevakar samma områden. Både FAR och SRS skall se till att revisorerna får tillgång till utbildning inom sina kompetensområden. Eftersom de anslutna revisorerna till stor del arbetar inom samma områden blir en dubbel bevakning onödigt resurskrävande.

Bertil Edlund: Genom sammanslagningen vill vi utnyttja resurserna så att vi kan erbjuda ett kvalitativt högstående och heltäckande program för grund- och vidareutbildning inom revision och kompletterande ämnesområden för både FAR- och SRS-revisorer. Vi vill skapa jordmån för en frivillig kvalitetshöjning som i sin tur leder till en hög och jämn kunskapsnivå inom revisorskåren.

Den höga och jämna kvaliteten på revisorsutbildningen är det främsta skälet till ett samarbete. Hur har ev rationaliseringsvinster bedömts?

Bertil Edlund: De har självfallet också ansetts väsentliga. En större volym möjliggör ett bättre utnyttjande av de resurser som idag används inom organisationerna för kursutveckling inom olika områden. Det är både olämpligt och orationellt att FAR och SRS var för sig lägger resurser på i princip samma kursprogram.

Olle Willhans: Även administrativt ger en större volym möjlighet till effektivare lösningar för kursadministration och produktion. Vid sammanslagningen har vi förutsatt att de personer som idag till huvudsaklig del arbetar inom kanslierna med utbildning skall göra så även i fortsättningen inom institutet, som vi för övrigt kommer att kalla IREV. Chef för IREV är Liv Jarness, som sedan två år är utbildningsansvarig på FAR.

Vad innebär sammanslagningen för den grundutbildning i revision som finns idag?

Bertil Edlund: Med den organisation av högskoleutbildningen som vi har och kommer att få måste revisorsorganisationerna själva ta hela ansvaret för grundutbildningen i revision och närliggande områden. Organisationerna och numera IREV måste erbjuda ett fullständigt och välplanerat program från nyanställning till auktorisation resp godkännande. Det ligger en fördel i att vi själva sköter utbildningen då revisorsyrket kräver att teori och praktik varvas för att uppnå bästa utbildningseffekt. Kraven på grundutbildningen måste också formaliseras och mätas i timmar respektive genom kunskapsprov.

Olle Willhans: Just behovet av praktik parallellt med inlärningen av grunderna för revisionsarbetet och även lagar och förordningar har varit SRS’ motiv för att erbjuda sådan utbildning i egen regi. Samtidigt kan väl nämnas att vi inom SRS hittills har satsat hårdast på utbildning inom skatteområdet. Genom det nya institutet, där båda organisationernas resurser ställs till förfogande, uppnår vi en förstärkning inom alla våra utbildningsområden.

Vilken påverkan på vidareutbildningen kommer sammanslagningen att ha?

Olle Willhans: I ett yrke där man lever så nära förändringarna i näringsliv och samhälle finns ett ständigt behov av uppdatering av kunskaper. Enligt min uppfattning borde medlemskapet i en revisorsorganisation innebära att man accepterar ett krav på kontinuerlig vidareutbildning. Detta trots att jag vet att många revisorer inte anser att de behöver lägga ner mer tid på en reglerad utbildning. Man kan här jämföra med utvecklingen i USA där en till en början frivillig vidareutbildning i vissa delstater numera blivit obligatorisk.

Bertil Edlund: Vidareutbildningen för revisorer efter godkännande eller auktorisation är inte systematiserad på samma sätt som grundutbildningen än så länge, men FARs utbildningskommitté arbetar nu med en struktur för vidareutbildningen som anknyter till institutets utbildningsutbud. Det kan nämnas att UEC rekommenderar en vidareutbildning som omfattar ca 40 timmar/år.

Institutet ägs av FAR och SRS som också utser dess styrelse. Hur är IREVs styrelse sammansatt?

Olle Willhans: Ordförande i styrelsen är Bertil Edlund, FAR, som ju tidigare har varit FARs ordförande. Från SRS ingår i styrelsen en representant från utbildningskommittén, Rolph Hulthén, förutom jag själv.

Bertil Edlund: Ja, Olle Willhans är vice ordförande både i SRS och IREV. Övriga representanter från FAR är Sven Bogren, som även ingår i FARs styrelse, Ulf Gometz, FARs styrelseordförande, samt Erik Rydström, som är ordförande i FARs utbildningskommitté och ingår i FARs styrelse. Erik har i många år varit en drivande kraft i det utvecklingsarbete som ligger till grund för det omfattande utbildningsprogram som har vuxit fram i FARs regi och som nu överförs till institutet.

Olle Willhans: Anledningen till att antalet representanter från FAR och SRS inte är lika är att man har fördelat ägandet i förhållande till kursdeltagandet från resp organisation. Som ett resultat av detta äger SRS 25 % av IREV och FAR 75 %.

FARs och SRS’ utbildningskommittéer kommer att fortsätta sin verksamhet. Hur kommer deras uppgifter att skilja sig från institutets?

Bertil Edlund: I de regler för institutets verksamhet som tagits fram har förutsatts att utbildningskommittéerna skall fortsätta sitt bevakningsarbete för respektive organisationer på samma sätt som hittills. Däremot överförs ansvaret för det praktiska genomförandet helt på IREV. Alla inblandade kommer att tillvarata kommittéernas engagemang och kunskaper. Utbildningsprogrammet skall formas i samråd mellan IREV och respektive utbildningskommitté.

Olle Willhans: Utbildningskommittéernas ansvarsområden påverkas i princip inte av att institutet bildats. Det är t ex respektive utbildningskommitté som ansvarar för att kursutbudet motsvarar respektive organisations behov. Kommittéerna skall tillvarata sina organisationers intressen och ta initiativ till förändring och utveckling av kursutbudet. Samarbetet mellan kommittéerna har redan utvecklats i en mycket positiv riktning.

Hur kommer kursutbudet att se ut om tio år? Vilka är målgrupperna?

Olle Willhans: IREV har fortfarande tyngdpunkten av sitt kursutbud inriktat på redovisning, revision och skattefrågor. De kvalificerade revisorerna och deras anställda är fortfarande den huvudsakliga målgruppen. Men även internrevisorer, ekonomichefer och andra på företagens ekonomiavdelningar kan väntas i större utsträckning se institutet som ett naturligt utbildningsorgan för sig och sina medarbetare.

Bertil Edlund: Tio år är en lång tid, men låt mig ändå spekulera litet. Först en utgångspunkt – en förhoppning. De kvalificerade revisorerna kommer även om tio år att vara en fri yrkeskår med huvudintresset inriktat på att värna om hög kunskapsnivå och kvalitet i arbetet mera än på formkrav. Kvalitet och förtroende går hand i hand.

Organisationerna och därmed IREV måste ta ansvar för utbildningen i revision och i för yrket viktiga kunskapsområden såsom redovisning, skatter etc. Kravet på systematiserad utbildning blir alltmer uppenbart liksom det närmast självklara kravet att uppfyllandet av uppställda krav skall dokumenteras. Närheten till den praktiska yrkesutövningen är IREVs främsta konkurrensmedel i jämförelse med andra utbildningsorgan.

Volymen ökar som följd av en större yrkeskår, men också genom att kursutbudet måste breddas. Specialiseringen på byråerna kommer också att ställa särskilda krav på utbildningen. Vi har att avgöra i vilken utsträckning IREV skall tillfredsställa utbildningsbehov för specialister.

Hur kan formerna för utbildningen har förändrats?

Bertil Edlund: Utvecklingen av yrket och utbildningen måste gå hand i hand. Koppla härtill ett fortsatt krav på hög och unik kompetens och det blir uppenbart att själva utvecklingen av kursmaterialet blir det centrala. En ökad koncentration på utveckling gör det också möjligt att vara friare där det gäller förmedlingen av kunskaperna. Därmed kan samarbete även fullföljas med de byråer som har en delvis egen utbildning.

Självklart kommer nya tekniker för att överföra budskapet att utnyttjas. Vi måste utveckla metoderna för att förmedla kunnande. Den utstakade inriktningen mot färdiga kurspaket ökar flexibiliteten i samarbete med avnämarna.

Olle Willhans: Vårt önskemål är ju att uppnå en strukturerad och för revisorsyrket heltäckande utbildning. Det är inte omöjligt att tänka sig att vi inom tioårsperioden har fått resurser till genomförandet av en revisorsexamen och skapat möjligheterna för en fastare form av vidareutbildning för de kvalificerade revisorerna som är vår målgrupp.