Balans nr 5 1982

När skall besvär över taxeringsnämnds beslut anföras hos den Mellankommunala Skatterätten?

Vid besvär över taxering är en länsrätt fel instans om den skattskyldige driver rörelse i mer än ett län.

BAKGRUND

Varje år är det ett stort antal skattskyldiga som vid anförande av besvär över åsatta taxeringar vänder sig till en länsrätt (LR) trots att de faller in under Mellankommunala Skatterättens (MKSR) kompetensområde och därför rätteligen borde ha anfört besvär hos denna domstol. Sådana felaktigt anförda besvär skall dock enligt 75 § taxeringslagen (TL) jämförd med 2 § fjärde stycket samma lag översändas till MKSR varför besvären ändå hamnar hos rätt domstol.

Att ett taxeringsmål faller in under MKSRs kompetensområde innebär bl a att den i länet verksamme taxeringsintendenten inte är behörig att föra det allmännas talan i processen. Denna skall i stället föras av allmänna ombudet för mellankommunala mål. Allmänna ombudet har sitt kansli i riksskatteverket i Solna, där även MKSR fram tom den 30 juni 1981 hade sitt kansli. Numera är MKSR en självständig allmän förvaltningsdomstol med säte i Stockholm. Någon organisatorisk samhörighet med riksskatteverket finns inte längre. Till skillnad från en LR, som endast kan pröva taxeringar i länet, kan MKSR pröva taxeringar oavsett var i landet de har åsatts.

Reglerna om när MKSR är rätt forum återfinns i 73 § taxeringslagen. Därutöver finns det en särskild regel i 105 § 2 mom taxeringslagen om att LR har att överlämna ett mål, som då det anhängiggjordes föll under LRs kompetensområde, till MKSR om det hos LR uppkommit fråga om åtgärd beträffande taxering inom annat län. Reglerna i de angivna lagrummen gäller i princip alla skattskyldiga. I denna artikel behandlas emellertid endast taxeringsmål beträffande sådana skattskyldiga som bedriver rörelse. Den som vill läsa en uttömmande artikel om forumbestämmelserna hänvisas till en artikel i Skattenytt år 1975, sid 498 ff, av dåvarande allmänna ombudet Bengt Källén.

För att inte göra artikeln alltför lång har som regel endast hänvisning gjorts till tillämpliga lagrum. Själva lagtexten har således utelämnats. Artikeln är vidare upplagd så att de fall där MKSR är rätt forum behandlas i två från varandra åtskilda avsnitt avseende i det första avsnittet skattskyldiga som driver rörelse i mer än ett län och i det andra aktiebolag i koncerngemenskap.

RÖRELSEN BEDRIVS I FLERA LÄN

Om rörelsen utövas från fasta driftställen (se 57 och 61 §§ kommunalskattelagen) i skilda län skall besvären enligt 73 § andra stycket taxeringslagen behandlas av MKSR. Som villkor gäller dock att rörelsen är att anse som en förvärvskälla (se punkt 3 av anvisningarna till 18 § kommunalskattelagen). Verksamheterna vid de olika driftställena måste alltså vara av samma eller likartat slag. Skattskyldiga som typiskt faller in under MKSRs kompetensområde enligt förevarande regel är affärsbankerna, bensinbolagen, kraftbolagen och de stora detaljistkedjorna. Inom kompetensområdet faller även åtskilliga mindre företag. Som exempel kan nämnas en modedetaljist som har affärslokaler i såväl Nyköping (Södermanlands län) som Norrköping (Östergötlands län).

Bestämmelsen i 73 § andra stycket taxeringslagen innebär att om en skattskyldig som bedriver verksamheter, som utgör en förvärvskälla, i flera län endast vill klaga på någon viss taxering (flera taxeringar har ju åsatts) skall besvären ej anföras hos LR i det län där den förment felaktiga taxeringen åsatts utan hos MKSR. Vill modedetaljisten som har affärslokaler i Nyköping och Norrköping endast klaga på taxeringen i Nyköping skall besvären således ges in till MKSR och inte till LR i Södermanlands län. Detta gäller även om skattefrågan inte gäller rörelsen utan kanske beskattningskonsekvenserna av en fastighetsförsäljning som är att hänföra till inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet. Är det emellertid så att verksamheterna i Nyköping och Norrköping är artskilda och utan något inre samband (= två skilda förvärvskällor) har den skattskyldige att såvitt gäller taxeringen i Nyköping klaga hos LR i Södermanlands län och såvitt gäller taxeringen i Norrköping hos LR i Östergötlands län. Någon möjlighet att samordna målen hos en av länsrätterna eller hos MKSR föreligger ej. En samordning av sådana mål kan dock bli möjlig i framtiden, ty frågan utreds f n inom justitiedepartementet.

Om det skulle föreligga tvist huruvida en rörelse bedrivits från fasta driftställen i flera län, dvs det är fråga om i vilket/vilka län en skattskyldig skall taxeras, skall besvären enligt 73 § tredje stycket taxeringslagen prövas av MKSR. Som exempel på en sådan tvist kan nämnas att modedetaljisten som bedriver rörelse i Nyköping och Norrköping i avlämnade deklarationer yrkat att verksamheterna skall betraktas som en förvärvskälla utövad från fasta driftställen i de båda kommunerna, men att berörda taxeringsnämnder ansett att fast driftställe funnits endast i Nyköping och till följd härav, med avvikelse från avlämnade deklarationer, hänfört hela den kommunalskattepliktiga rörelseinkomsten till denna kommun. Bolagets besvär över taxeringen i Nyköping med yrkande om taxering enligt deklarationerna skall ges in till MKSR och inte till LR i Södermanlands län. Om det däremot är så att rörelseidkaren inte klagar på taxeringsnämndernas åtgärder i avseende å rätt beskattningsort utan bara på någon avdragspost som inte har godkänts, skall besvären i enlighet med vad som anförts i ovanstående stycken ges in till LR i Södermanlands län. Hos LR kan det då, om handlingarna i målet enligt LRs bedömande ger vid handen att bolaget faktiskt haft fast driftställe också i Norrköping, uppkomma frågan om att hänföra viss del av rörelseinkomsten till Norrköping. Enligt 105 § 2 mom taxeringslagen skall LR då överlämna målet i hela dess vidd till avgörande av MKSR. Skulle MKSR inte dela LRs uppfattning att fråga är om en förvärvskälla lokaliserad till både Nyköping och Norrköping har MKSR trots det att avgöra målet.

KONCERNBOLAG

Om aktiebolag, som tillsammans utgör en koncern enligt i kapitlet 2 § aktiebolagslagen (1975:1385), har att avlämna deklaration inom skilda län skall besvär rörande bolagens taxeringar enligt 73 § fjärde stycket taxeringslagen jämförd med 3 § lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen prövas av MKSR. Någon motsvarande regel finns inte för ekonomiska föreningar i koncerngemenskap. Regeln betyder att ett aktiebolag som inte faller in under MKSRs kompetensområde av det skälet att det bedriver verksamhet i mer än ett län, ändå har att anföra besvär hos MKSR om något annat bolag i samma koncern är deklarationsskyldigt inom annat län. Detta betyder, att om ett aktiebolag, som endast har fast driftställe i Stockholm och därigenom faller in under LRs i Stockholms län kompetensområde, köper aktierna i ett bolag, som endast har fast driftställe i Göteborg och därigenom faller in under LRs i Göteborgs och Bohus län kompetensområde, kommer båda bolagen efter köpet av aktierna att falla in under MKSRs kompetensområde. Koncernbolagsregeln innebär således att samtliga aktiebolag i en koncern vid besvär över åsatta taxeringar kan ha att vända sig till MKSR även om inte något av bolagen i sig faller in under MKSRs kompetensområde. Praktiskt innebär regeln bl a att alla aktiebolag, från det minsta till det största i de svenska storkoncernerna, har att klaga på sina taxeringar hos MKSR.

SLUTORD

Bestämmelserna om när MKSR är rätt forum är inte helt okomplicerade. Bl a beror det på att bestämmelserna innehåller begrepp som ”förvärvskälla” och ”beskattningsort”. För att undvika att besvären felaktigt ges in till en LR i stället för MKSR, vilket kan medföra att handläggningen av besvären försenas, är det lämpligt att den som inte känner sig helt övertygad om vilken domstol som är rätt forum vänder sig till befattningshavare vid LR i hemortslänet eller vid MKSR. Adress och telefonnummer till LRn hittar man i telefonkatalogen för residensstaden. MKSRs postadress är Box 17085,104 62 STOCKHOLM. Telenr är 08-68 04 40.

Peter Nordquist, Kanslichef, Mellankommunala Skatterätten