Balans nr 7 1982

Vad tycker revisorerna?: Månadens fråga

Som ett led i att bekämpa ekonomisk brottslighet har riksdagen beslutat att samtliga aktiebolag från 1988 skall ha kvalificerad revisor, dvs auktoriserad eller godkänd revisor. Tror Du att revisorns arbetsuppgifter härmed kommer att förändras?

DE NYA KLIENTERNA KRÄVER FULLSERVICE

Bo Ribers, Bertil Olssons Revisionsbyrå AB, Stockholm: Först bör konstateras att en hel del av de här uppdragen redan finns hos kvalificerade revisorer. De nya uppdrag som kommer innebär ej någon större förändring i den auktoriserade revisorns arbetsuppgifter. Däremot tror jag att eftersom denna typ av klienter kräver fullservice, dvs utöver revision även biträde med bokslutsarbete, deklarationer och konsultationer kommer de nya klienterna att innebära något ändrade arbetsuppgifter för medarbetarna på byråerna.

Ekonomiska brott kommer att förekomma även efter 1988

Hans Gustavsson, Elinder & Lindgren Revisionsbyrå AB, Stockholm: Som alla andra påverkas revisorerna av de värderingar som finns i samhället. Revisionens innehåll och inriktning idag är i många avseenden annorlunda än vad den varit i en förgången tid. Detta är ett utslag av förändrade värderingar i samhället och en påverkan som ständigt pågår.

Sedan är det en annan sak att jag tror att revisorer är mindre imponerade än andra av debatten om ekonomisk brottslighet. Jag upplever inte att jag i det dagliga jobbet konfronteras med händelser som kan rubriceras som ekonomiska brott. Om en liten grupp människor valt aktiebolagsformen för att kunna begå ekonomiska brott tycker jag det är naivt att tro att en lagstiftning om kvalificerad revisor i samtliga aktiebolag skall stoppa denna verksamhet.

Hotet är i stället den besvikelse som kan uppstå när det visar sig att avsiktligt begångna brott även förekommer efter 1988. De lagstiftande instanserna kan då fatta sådana beslut att nuvarande balans mellan intressentgrupperna, som revisorn försöker inrätta sitt arbete efter, permanent förskjuts mot att samhällets intressen får större vikt, vilket förändrar våra arbetsuppgifter. Jag tror inte att samhället egentligen tjänar på att vi ansluter oss till marschen in i kontrollsamhället.

REVISIONSARBETET MINDRE KRÄVANDE

Stig Larsson, Dahlgrens Revisionsbyrå AB, Stockholm: Jag tror inte att arbetsuppgifterna för de auktoriserade revisorerna och deras medarbetare kommer att nämnvärt förändras. De flesta byråer har säkert redan idag en stor spännvidd när det gäller uppdragens storlek och art. Alltifrån små enmansföretag upp till börsnoterade företag. En viss specialisering finns säkert redan i varje fall på de större byråerna. De mindre företagen har andra krav på revisorn och revisionsbyrån än de större, framför allt är det ofta konsultationer i skatte- och bokslutsfrågor som står i förgrunden i de mindre företagen. Däremot är revisionsarbetet mindre krävande och dessutom efterfrågas ofta rena redovisningstjänster, vilka många byråer redan nu lämnar.

Det kan emellertid vara troligt att företagen i stor utsträckning behåller sin tidigare revisor som konsult i skatte- och redovisningsfrågor och anlitar kvalificerad revisor enbart för revisionen. De gällande jävsreglerna kan ha medfört att revisionsdelen redan nu har brutits ut från konsult- och redovisningsarbetet.

BEHOVET AV KONSULTINSATSER STORT

Christer Cederblad, Cederblads Revisionsbyrå, Kristianstad: Nej! Generellt sett kommer inte våra arbetsuppgifter att förändras. Den enskilde revisorns situation kan dock komma att bli annorlunda om klientsammansättningen förskjuts från storföretag till små familjeföretag. Det känner vi landsortsrevisorer till. De små företagen kräver i allmänhet ett utökat personligt engagemang och intresse från revisorns sida. Dessutom är behovet av konsultinsatser oftast stort och frekvent. Revisorn måste vara beredd att arbeta snabbt och effektivt med allt från generationsskiftesproblem och företagsöverlåtelser till konteringsfrågor i den löpande redovisningen. Om revisionsbyråns klientstruktur förskjuts på det här sättet kommer säkert många revisorer att uppleva en något förändrad ekonomisk verklighet. De små företagens debiteringskänslighet får alltid en ofrånkomlig konsekvens. Mera jobb – lägre arvoden.

Massmedia, och för övrigt även justitieministern, har framhållit att huvudargumentet för kvalificerad revision i alla aktiebolag är kampen mot så kallad ekonomisk brottslighet. Ett sådant försvar för vår existens bör vi revisorer inte ställa upp på. Vi vet att en kvalificerad revision leder till en bättre effektivitet i näringslivet genom att företagens redovisning, organisation, finansiering och förvaltning blir föremål för granskning. Att detta leder till att riskerna ökar för medvetna och omedvetna fel i förhållande till skattemyndigheterna är en självklar bieffekt.

De lämnade svaren är de tillfrågades personliga åsikter.