Innehåll

FAR har inträtt som institutionell medlem i EAA. Vad står EAA för och varför har organisationen bildats?

EAA (European Accounting Association) bildades 1977 för att skapa ett forum för diskussion av forskningsresultat och pedagogiska problem inom ämnet redovisning i vidaste mening. Behovet av ett sådant forum var mycket stort. Europa är uppdelat på en räcka mindre områden med språkbarriärer, nationella utbildningstraditioner och andra faktorer. Härigenom kommer de enskilda ländernas forskningsmiljöer att bli relativt små. De blir dessutom spridda på olika utbildningsorter varigenom antalet forskare på varje ställe kan bli så litet att det inte är möjligt att vidmakthålla en fortgående kvalificerad diskussion. Resultatet blir lätt provinsialism och resursslöseri. Det är också helt klart att bildandet av en gemensam organisation i form av EAA realiserade en idé som kom rätt i tiden. Detta bevisas av

  • att medlemsantalet växer mycket snabbt

  • att bland de mest aktiva medlemmarna återfinns en hög procentandel europeiska forskare som är mycket produktiva och

  • att deltagandet är stort och engagerat i den årliga kongressen, där årets skörd av vetenskapliga undersökningar läggs fram för diskussion.

Universitetslärarna är i majoritet, men bland medlemmarna finns också många praktiserande redovisare och revisorer. I en tid som kännetecknas av att avståndet mellan teoriutveckling och praktisk tillämpbarhet blir mindre och mindre och av att de olika ländernas redovisningspraxis i stigande takt påverkas av internationell redovisningssed har många praktiker funnit det ändamålsenligt att kunna delta i en kongress som bland sina specialsektioner också har en som behandlar revisionsproblem, en som tar upp redovisningsfrågor speciellt för internationella bolag, en som diskuterar harmonisering av redovisningsregler inom EG etc.

Genom EAA ges man också möjlighet att knyta direkta och personliga förbindelser med fackfolk i andra länder. För den som har deltagit flera gånger är det påfallande hur den första kongressens litet stela och formella stil har ersatts av en lättare som gör det möjligt att snabbt kunna skapa kontakter och få igång diskussioner under den korta tid som årsmötet varar. Nästa kongress äger rum i Glasgow den 6–8 april 1983.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att EAA är en organisation för den som sätter fackligt utbyte och personliga kontakter i högsätet. Språket är engelska och medlemmarna orienteras genom ett regelbundet utkommande Newsletter. Avgiften för 1983 är B Frc 750 = ca SKr 116.

Ytterligare upplysningar lämnas av EAAs president för 1982/83 – professor Bent Provstgaard, Handelshöjskolen i Århus, Fuglesangsallé 4, DK-8210 Århus V eller av EAAs nationella koordinator i Sverige – professor Sten Jönsson, Företagsekonomiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, Vasagatan 3, 411 24 Göteborg.

Bent Provstgaard, professor, EAAs president för 1982/83