Balans nr 6 1983

Datorernas intåg i revisorsutbildningen

Nu kommer revisionsutbildning i hur datorerna fungerar! Assistenterna skall utnyttja revisionsprogram som man har med sig till klienterna och kör direkt i deras datorer.

BAKGRUND

Vid det senaste seminariet i modern revision diskuterades bl a hur revisorernas arbete för närvarande påverkas respektive kommer att påverkas av den allt snabbare utvecklingen på datorområdet. Speciellt uppmärksammades utvecklingen av de datorer som kommer till användning i många mindre och medelstora företag som tidigare saknat egen datorutrustning.

GENERALIST – SPECIALIST

Diskussionen fokuserades kring spörsmålet vad generalisten respektive specialisten inom revisorsyrket skall behärska inom datorområdet.

Enighet rådde om att generalisten, d v s den ansvarige revisorn, måste veta vad en dator kan användas till, hur datorprogram kan vidareutvecklas och därmed också behärska hur datorn kan användas i revisionssammanhang. Han måste kunna formulera en kravspecifikation som styr datorspecialistens arbete. Detta innebär att generalisten redan i planeringsfasen i samband med fastställande av granskningsattacken skall ha tillräckliga kunskaper för att kunna upprätta ett effektivt och rationellt granskningsprogram för en klient med datorbaserat redovisningssystem.

ERFARENHETER AV DATORREVISION

Det är väl känt att ett datorrevisionsprogram kan bli både väsentligt kostsammare än beräknat och dessutom ibland ej ge förväntade resultat. Problem kan också uppstå vad gäller överföringen och tolkningen av information från specialisten till generalisten gällande resultat av utförd granskning av det datorbaserade systemet. Det är därför väsentligt att den ansvarige revisorn (generalisten) besitter kompetens att både styra och tolka specialistens insatser.

UTBILDNINGS KOMMITTÉN – DATABEHANDLINGS KOMMITTÉN

FARs utbildningskommitté har i samarbete med FARs databehandlingskommitté inför utbildningsåret 1983/84 gjort en översyn av IREVs grundutbildning i revision (grundkurs, påbyggnadskurs 1 och 2) med avseende på de avsnitt som specifikt behandlar datorbaserade system. Utgångspunkten har varit att i grundutbildningen skall ingå det kunskapsstoff som generalisten skall behärska. De mer komplicerade frågorna skall fortfarande samlas i kurser som är avsedda för de specialister som för närvarande krävs.

IREVs GRUNDUTBILDNING I REVISION

Enighet synes råda om att revisionsutbildning krävs i hur datorerna konkret fungerar. Vi har därför från och med höstens grundkurs beslutat införa avsnitt som innefattar både teoretisk utbildning och praktisk användning av datorer. Detta innebär att ett stort antal mikrodatorer kommer att ingå i grundkursen, där kursdeltagarna får tillfälle att praktiskt arbeta med datorer utifrån specifika mål för revisionsarbetet under ledning av kunniga gruppledare. Bl a kommer exempel på rapportgeneratorer, registeranalys och summeringskontroll att presenteras och praktiseras.

Inom påbyggnadskurserna kommer de ovan beskrivna avsnitten om hur granskningsattacken skall planeras och om hur specialister skall styras och tolkas att ingå.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

I en inte alltför avlägsen framtid kan man tänka sig att revisorsassistenten aktivt använder ännu mer kompakta mikrodatorer än som finns i dag. Revisionsprogram finnes då i datorn baserade på kravspecifikationer skrivna av generalisten, d v s den ansvarige revisorn. Alternativt har assistenten endast med sig en diskett eller kassett som läses in direkt i klientens dator.

Leif Lundfors, auktoriserad revisor, Dahlgrens Revisionsbyrå AB

Leif Lundfors är ledamot av FARs utbildningskommitté, ingår i IREVs styrelse och ansvarar för en stor del av grundutbildningen.