Balans nr 1 1985

Revision: Uttalande från Revisionskommittén – Anmälningsskyldighet för revisor vars uppdrag upphör i förtid

Detta uttalande syftar till att ge vägledning vid revisorns överväganden när han har att avge anmälan och redogörelse enligt aktiebolagslagen (ABL) 10 kap 5 §.

Revisorns uppgifter

Enligt ABL 10 kap 5 § skall en revisor vars uppdrag upphör i förtid genast anmäla detta till Länsstyrelsen. Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för iakttagelser vid den granskning som han hunnit utföra under den tid som hans uppdrag har omfattat. För anmälan gäller i tillämpliga delar vad som i ABL 10 kap 10 § tredje och fjärde styckena föreskrivs om revisionsberättelse. Avskrift av anmälan skall sändas in till Patent- och registreringsverket samt överlämnas till bolagets styrelse.

Anmälans innehåll

Av anmälan skall framgå om uppdraget upphör i förtid genom beslut av bolagsstämma eller om det sker på revisorns begäran. I vissa fall är det motiverat att i anmälan inta en närmare förklaring såsom att bolaget bytt ägare eller att revisorn p g a sjukdom ej kan kvarstå.

Revisorn skall fortlöpande följa bolagets verksamhet under den tid hans uppdrag omfattar. Innebörden av god revisionssed i detta sammanhang framgår av FARs rekommendation ”Revision i svenska aktiebolag”, avsnittet ”Revisorns åtgärder under löpande år”. Om arbetet fortlöpt normalt enligt planerna för den tid som uppdraget omfattat erfordras inga kommentarer beträffande granskningens omfattning. Har emellertid ingen granskning hunnit utföras bör detta anges i anmälan.

Redogörelsen i anmälan skall bygga på de iakttagelser revisorn hunnit göra innan uppdraget upphörde. Han skall därvid anmärka bl a om han funnit att åtgärd eller försummelse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseledamot eller verkställande direktör till last eller att dessa eljest har handlat i strid mot ABL eller bolagsordningen. Revisorn är dessutom, enligt ABL 10 kap 10 §, skyldig att anmärka om bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter enligt vissa skatte- och avgiftsförfattningar.

Även om anmälan skall utformas analogt med bestämmelserna i ABL 10 kap 10 § tredje och fjärde styckena, kan självfallet inte något uttalande göras som förutsätter tillgång till bolagets årsredovisning. Utformningen av anmälan kommer därför att avvika från den standardiserade formen för revisionsberättelsen. Nedan ges exempel på utformning av anmälan för olika typfall. Givetvis måste de lämnade exemplen användas med urskillning, eftersom varje uttalande från revisorn måste ges det innehåll och den utformning som motiveras av omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel 1

Till Länsstyrelsen i Ö-län

Registreringsnummer ...................

Anmälan och redogörelse enligt aktiebolagslagen 10 kap, 5 § för .... aktiebolag

Mitt uppdrag som revisor i bolaget har upphört i förtid genom beslut av extra bolagsstämma 198.-..-.. (genom min begäran 198.-..-..).

Några förhållanden som föranleder anmärkning i denna redogörelse har inte kommit till min kännedom.

Datum

........................................

Namnförtydligande

Auktoriserad revisor

Exempel 2

– – –

Vid granskningen har framkommit att bolaget ej avlämnat delårsrapport. I övrigt har inte några anmärkningsvärda förhållanden kommit till min kännedom.

– – –

Exempel 3

– – –

Jag har i strid mot aktiebolagslagens regler ej beretts tillfälle att utföra någon granskning.

– – –