Innehåll

Balans nr 2 1985

Aktuellt: FINFORUM fokuserar företagens finansiella information

FINFORUM – Forum för företagens finansiella information – arrangerades av FAR och SNS för första gången i december 1984.

I detta nummer av Balans ägnas stort utrymme åt arrangemanget. Samtliga programpunkter belyses i olika artiklar.

Vi börjar här med inledningsanförandet av SNS ordförande Ove Sundberg, som ser FINFORUM som ett naturligt och logiskt steg att skapa ett årligen återkommande forum för diskussion av företagens finansiella information.

Årsredovisningen är företagets ansikte mot omvärlden. Den spelar en central roll när det gäller att förmedla en bild av företaget till skilda grupper: aktieägare, kunder, leverantörer, långivare, stat, kommun, anställda och deras organisationer.

Årsredovisningens funktion och utformning måste ständigt utsättas för granskning i syfte att bättre tillgodose olika slag av användning. Nya användningsbehov uppkommer och dessa förändringar måste mötas. Detsamma gäller finansiell information genom delårsrapporter, bokslutskommunikéer, prospekt m m.

För att bereda möjlighet för olika intressenter att diskutera idéer, önskemål och förslag på detta viktiga område, har SNS och FAR beslutat skapa ett permanent Forum för företagens finansiella information – FINFORUM. Användare och producenter av årsredovisningar och annan finansiell information skall på så sätt få möjlighet att mötas. Det gäller inte enbart de börsnoterade företagen utan även andra företags och förvaltningars årsredovisningar.

FINFORUM är ett inslag i ett samarbete mellan SNS och FAR som pågått några år och som bl a resulterat i debattboken ”Årsredovisningen i framtiden” 1982. Det har varit ett naturligt och logiskt steg att skapa ett årligen återkommande forum för fortsatt diskussion kring de för näringsliv och samhälle allt viktigare frågor, som har att göra med företagens finansiella information.

Avsikten är att förbereda de årliga mötena med utredning och forskning och också att dokumentera forumdiskussionerna. Vidare har överenskommits med arrangörerna av Bästa årsredovisningen – Esselte, S-E-Banken och Veckans Affärer – att tävlingsresultatet skall presenteras och priserna utdelas i samband med FINFORUM.

Förberedelserna för årets FINFORUM har visat, att arrangörernas idé fått stort gensvar. Representanter för ett stor antal intressentgrupper har haft tillfälle att ge synpunkter på idéer och på programmets uppläggning och de har i stor utsträckning också gjort det. Anslutningen idag är en glädjande bekräftelse av att idén också hade en marknad och alltså fyller ett faktiskt behov.

FINFORUMs grundidé är att företagens finansiella information är en fråga av betydelse, inte bara för ekonomichefer, revisorer, informationschefer och andra funktionsspecialister, utan också för ”general management”, styrelse, VD och övrig företagsledning. Denna syn hos arrangörerna avspeglas också i problem och personval i dagens program.

SNS ordförande Ove Sundberg