Balans nr 10 1987

Disciplinnämnden: Fritt fram för reklam?

Fritt fram för reklam – nej, så är det inte. Den nya utformningen av FARs reklamregel kan tolkas snävt. Det görs också i ett färskt utlåtande som FARs disciplinnämnd gjort i ett aktuellt reklamärende. (Det gäller inte Reveko!)

”Ledamot får icke göra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos allmänheten på ett sätt som kan misskreditera yrket. Han får ej genom andra än i stadgarna medgivna reklamåtgärder eller genom direkt ackvisition söka värva uppdrag.”

Så såg reklamregeln (regel 7 bland reglerna för god revisorssed) ut i sin gamla lydelse.

Stadgarnas paragraf 30 begränsade reklammedierna till tidningar, tidskrifter, telefonkataloger och adresskalendrar. Paragrafen angav också vilka uppgifter som fick användas i reklam.

Förbud blev tillstånd

Vid FARs årsmöte 1986 upphävdes stadgarnas paragraf 30. Samtidigt ändrades regel 7. Det som tidigare formulerats som ett förbud med vissa undantag blev i stället ett tillstånd med vissa villkor. Noga räknat blev det så här:

”Ledamot får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända hos allmänheten på ett sätt som inte misskrediterar yrket. Ledamot får ej försöka att värva uppdrag genom direkt ackvisition.” I anvisningarna till regeln gjordes ett tillägg om att reklam inte fick vara ägnad ”att utsätta annan för klander och ringaktning”.

De nya reglerna innebär enligt disciplinnämnden inga större förändringar.

Endast mediet!

Nämnden påpekar nu i ett beslut i ett reklamärende att lättnaderna i reklamreglerna ”endast (förf:s kursivering) innebar att ledamotens val av reklammedium blev fritt”. I övrigt konstateras att ”kravet på att reklambudskapet skall vara sakligt och objektivt fortfarande gäller utan inskränkning” (disciplinnämndens kursivering).

Nämnden uppmärksammar också att s. k. jämförande reklam blir allt vanligare i revisionsbyråernas marknadsföring. Det är särskilt vid den typen av reklam som det kan uppstå konflikt med reklamreglernas krav på saklighet och objektivitet, menar disciplinnämnden.

Inge Wennberg