Innehåll

FARs styrelse har med oro sett det ökande antalet fall av avvikelser från gängse god redovisningssed. Visserligen efterlevs de allra flesta regler av nästan alla företag, stora som små. Men när avvikelser faktiskt förekommer gäller det ofta redovisningsprinciper som har stor inverkan på redovisat resultat eller på jämförbarheten mellan olika företag, och effekten har därför blivit en stor osäkerhet hos årsredovisningarnas användare.

Som framgått av Balans 5/87 tog FAR i våras ett initiativ som förhoppningsvis skall bredda basen för den framtida utvecklingen av god redovisningssed, i det att vi inbjöd Näringslivets Börskommitté till samarbete i en Redovisningsnämnd. Det kan också noteras att Bokföringsnämnden på försommaren beslöt att inrätta en särskild arbetsgrupp för börsbolagsredovisning och uppenbarligen har för avsikt att satsa ökade resurser härpå. Båda dessa faktorer talar för en försiktigt optimistisk syn på möjligheterna att återföra en splittrad praxis till större enhetlighet.

I den rådande situationen har FAR valt att inte genomföra större ändringar i centrala redovisningsrekommendationer.

Desto viktigare är det emellertid att debatten om redovisningsfrågorna inte avstannar. Det är därför tacknämligt att Per V A Hanner och Bo Fridman – mångårig ledamot respektive ordförande i FARs redovisningskommitté och båda dessutom förutvarande styrelseordförande i FAR – i vidstående artikel redovisar hur långt diskussionerna kommit till dags dato. Att artikeln har stöd av redovisningskommittén i dess helhet gör det än mer uppenbart att den bör studeras med omsorg av både FAR-ledamöter och redovisningsproducenter.

Ragne Billing