Balans nr 2 1987

Finforum: Världens bästa nationella börs

Inledningsanförandet vid årets FINFORUM hölls av Bengt Rydén, chef för Stockholms Fondbörs. Han hade valt en provokativ rubrik. Budskapet var dock nog så allvarligt. Om nämligen Stockholmsbörsen inte kan leva upp till sin nya målsättning kommer det snabbt att resultera i att en allt större andel av de svenska aktierna handlas på börser i utlandet.

Sverige är extra sårbart eftersom aktiehandeln domineras av ett litet antal bolag som är starkt internationaliserade. Det hjälper då föga att Stockholmsbörsen har ett formellt monopol. Vi har fått en etablering av tre stora finanscentra – New York, London och Tokyo. Redan nu kan man när som helst på dygnet handla i de 500 största internationella företagens aktier på någon av dessa marknader. När valutaregleringen slopas kommer konkurrensen från utlandet att tvinga börsen att anpassa sig, annars finns det risk att man föredrar att handla via utlandet.

Konkurrenskraft

Vad är det då som gör att en marknad är konkurrenskraftig? Marknaden måste vara tillräckligt likvid för att det skall vara möjligt att utföra stora köp eller försäljningar till stabila priser. Transaktionskostnaderna måste vara låga. Sverige är det enda land förutom Sydafrika som höjt skatterna på aktiehandeln i fjol. Vidare krävs att det finns sådana regler bland aktörerna så att det finns ett förtroende för marknaden hos allmänheten. Det är mot denna bakgrund som man skall se fondbörsens målsättning.

Åtgärder

En rad åtgärder har vidtagits eller planeras för att nå dessa mål.

  1. ADB-baserade handelssystem. Fondbörsen var tidigt ute för 10 år sedan. Nu är det dags att ta ett nytt stort steg mot ett system som innebär att den traditionella golvhandeln avskaffas och ersätts av en automatisk matchning av köp- och säljorder.

  2. Ökad tillgänglighet. Det skall vara möjligt att handla aktier i Malmö eller Falun likaväl som i Stockholm.

  3. Nya instrument. I motsats till exempelvis Köpenhamn har obligationshandeln varit mycket begränsad. Vi ser fram emot en ökad handel såväl i obligationer som optioner, terminskontrakt m m.

  4. Likabehandling av officiella och inofficiella aktier. Det är olyckligt att man inte har samma regler för alla företag i vars aktier det pågår en regelbunden handel. Det kommer förhoppningsvis snart att ändras.

  5. Nätverk för kommunikation. Fondbörsen vill medverka till att göra det lättare för användarna att få del av all information som påverkar prisbildningen på aktier. Fondbörsen kan också medverka till att ”förädla” information som sedan säljs på kommersiella grunder.

  6. Kontobaserat värdepapperssystem.

  7. Samarbete med andra börser i utlandet.

Det är viktigt för Sverige att man nu slår vakt om en vital värdepappersmarknad. Det är en förutsättning för att vi på 90-talet skall kunna hålla kvar handeln i våra volymaktier. Bengt Rydén avslutade med att säga att hans närvaro vid Finforum markerade den vikt han lade vid att de närvarande skulle hjälpa till att förverkliga målsättningen om ”Stockholms Fondbörs – världens bästa nationella börs”.

STOCKHOLMS FONDBÖRS SKALL VARA VÄRLDENS BÄSTA NATIONELLA BÖRS VILKET BL A INNEBÄR ATT FONDBÖRSEN SKALL

* Vara den dominerande marknadsplatsen för handel i svenska värdepapper

* Den dominerande marknadsplatsen i Norden

* En av Europas ledande börser avseende distribution av kapitalmarknadsinformation

* Aktivt medverka till de svenska värdepappersmarknadernas långsiktiga internationella konkurrenskraft

FONDBÖRSENS STRATEGISKA MÅL ATT SÖRJA FÖR VÄL FUNGERANDE (EFFEKTIVA) VÄRDEPAPPERSMARKNADER I SVERIGE

* Låga transaktionskostnader

* Låga informationskostnader

* Regler och etik, tillförlitlighet

Rolf Rundfelt