Balans nr 12 1989

Ökar kontakten med högskolorna

För att bemästra rekryteringsproblemen i Norrland satsar Öhrlings Reveko hårt på att bygga upp ett bra kontaktnät med högskolorna. Rekryteringsfrågan betecknas som hanterbar. Men det kan ibland vara svårt att på de olika kontoren ha den rätta avvägningen mellan erfaren och nyrekryterad personal.

Rekryteringsproblemen är olika stora på olika orter i Norrland.

Det säger auktor revisor Sune Jämtelid. Han är chef för Öhrlings Revekos Norrlandsregion. Den omfattar kontoret i Sundsvall och allt norr därom. Totalt finns i regionen elva kontor och åtta filialer. De sistnämnda är kontor som inte har ständig bemanning. Regionen har cirka 210 medarbetare varav 25 auktoriserade och elva godkända revisorer.

– Mest avgörande för möjligheterna att rekrytera personal är närhet till högskola, säger Sune Jämtelid. Högskolorna är från vår synpunkt av utomordentlig betydelse. På högskoleorterna får vi folk som ser möjligheterna att stanna kvar i hembygden.

Det gäller då universitetet i Umeå och de regionala högskolorna i Sundsvall och Östersund.

– På mindre orter kan det vara svårt, säger Sune Jämtelid. Kontorets storlek har betydelse. Det är naturligt att det inom vissa gränser är lättare att rekrytera till de större kontoren. Dessa är mer intressanta som arbetsgivare sett från personlig utvecklingssynpunkt.

En enda utifrån

Men det är svårt att locka folk söderifrån till Norrland.

– Bland de auktoriserade revisorer vi har inom regionen finns en enda som inte är norrlänning, säger Reinhold Geijer, som varit med om att bygga upp Öhrlings Revekos verksamhet i Norrland sedan 1947.

Och de flesta auktoriserade revisorer i Öhrlings Revekos norra region är unga. Bara två har fyllt 50 år.

– Möjligheten att få personal som stannar är större om vi kan rekrytera dem i hembygds- och uppväxtmiljö, säger Sune Jämtelid.

Reinhold Geijer konstaterar att det också är ett problem att revisionsbyrån, åtminstone när det gäller auktoriserade revisorer, ofta måste skaffa ett jobb till revisorns äkta hälft.

Trots allt tycker Sune Jämtelid att rekryteringsfrågan är möjlig att hantera:

– Men det kan vara svårt att i varje stund ha en lämplig avvägning mellan erfaren och nyrekryterad personal. Konkurrensen mellan byråerna har ökat. Och såsom varande störst har vi fått förse våra kolleger.

Går till industrin

Avgångarna är kanske allra störst till industrin. Det är en historisk karriärväg att först ta något år på revisionsbyrå för att skaffa sig erfarenhet och sedan gå vidare.

– Det händer fortfarande att folk slutar kort tid före auktorisation, säger Sune Jämtelid. Den tendensen minskar dock. Men eftersom vi är största byrån –ja, det gäller förhoppningsvis inte bara storleken utan också kvaliteten – så blir vår personal attraktiv som rekryteringsobjekt. Det vore trist om det inte vore så. Att det ställer till problem för oss är en annan sak.

Reinhold Geijer påpekar:

– Men om vi har tagit väl hand om de här människorna har vi dem kvar som pålitliga vänner. De kan ge oss nya uppdrag.

– Javisst, säger Sune Jämtelid. Vi får inte bli ovän med någon därför att vederbörande slutar. Har den anställde väl bestämt sig är beslutet fattat. Då är det viktigt att få en positiv avveckling.

Attraktiva konsultjobb

För att göra organisationen i Norrland mer attraktiv håller Öhrlings Reveko på att bygga upp en konsultverksamhet med flera olika inriktningar. Det finns fr.o.m. årsskiftet fyra skattejurister.

Sedan något år är två personer inriktade på konsultverksamhet mot den offentliga sektorn. De kallas kommunkonsulter. Fler sådana håller på att rekryteras.

En avdelning med vad som kallas företagskonsulter byggs också upp. Det finns hittills sex sådana konsulter. De arbetar i första hand med mindre och medelstora företag.

Regionen har som sagt 25 auktoriserade revisorer. I förhållande till totalt 210 medarbetare är andelen auktoriserade ganska liten, om man ser till statistiken för hela riket.

– Ett skäl till det är att vi har en större andel redovisningstjänster än revisionsbyråer i storstadsområdena, säger Sune Jämtelid.

Utvecklar högskolekontakten

Reinhold Geijer minns hur det var före högskolornas tid:

– Det var mycket svårt att rekrytera auktoriserade revisorer till Norrland. Det fanns ingen utbildning här. Det var inte naturligt att flytta hit. I stället hade vi en stor andel godkända revisorer. Dessa människor kom i sin utbildning inte längre än till Sundsvalls handelsgymnasium. Sen hade de inte råd att studera vidare. Jag brukade säga att de var en outnyttjad begåvningsreserv. Flera av dem finns kvar hos oss sedan 25–30 år och de är mycket kvalificerade.

För att underlätta rekryteringen av blivande auktoriserade revisorer försöker Öhrlings Reveko hela tiden utveckla sina kontakter med högskolor och studentkårer. I Sundsvall har inrättats ”Reinhold Geijers stipendium” på 5.000 kr till den som skriver den bästa uppsatsen i ämnet redovisning. Folk från byrån ställer upp som lärare på högskolorna. Man deltar i de kontaktdagar som ordnas.

– Nu har vi till regionen anställt en personaladministratör, säger Sune Jämtelid. Vi kallar honom inte för ”trivselcontroller” men till hans arbetsuppgifter hör just att bygga ut kontaktnätet med högskolan.

Öhrlings Reveko i Norrland rekryterar traditionellt också elever som gått ut handelsgymnasium.

– Det är viktigt för oss att kvaliteten på undervisningen i handelsgymnasium och högskola är så hög som möjligt, säger Sune Jämtelid. Vi har dessutom ett obligatoriskt internt utbildningsprogram, som även innefattar redovisning, för alla nya som kommer hit.

Gammal uppdelning

Förr i tiden var revisionsverksamheten i norr i någon mån – dock aldrig uttalat – kollegialt uppdelad mellan byråerna. Detta märks knappast längre. Konkurrensen är hård numera.

På den gamla tiden var Öhrlings och Bohlins ungefär lika starka i Luleå. Skellefteå var Stig Henes (numera TRG) område. Umeå mutades tidigt in av John Wendler (numera Hagströms), Örnsköldsvik av Bohlins, Sundsvall med omnejd av Öhrlings och Östersund av f.d. Dahlgrens (numera TRG).

– I dag är konkurrensen en helt annan på såväl uppdragsmarknaden som personalmarknaden, säger Sune Jämtelid.

Inge Wennberg