Balans nr 3 1989

Förvandling pågår: Störst i Sverige – men hur länge?

Strukturen i revisionsbranschen förändras. Och överraskningarnas tid är inte förbi. Få anade för några månader sedan att Sveriges största revisionsbyrå skulle heta Hagström & Olsson. Många trodde kanske att TRG-byråerna hade slagit sig till ro i sin kedjeform. Och vem kunde tänka sig att sparbanksrörelsen ville sälja halva sitt revisionsföretag till utlandet och namnge det efter två utländska individer?

Balans har intervjuat VD i de tre nya företagen.

Sveriges största revisionsbyrå, bildad genom sammanslagning av Hagström & Sillén och Bertil Olssons Revisionsbyrå, har omkring 1.300 anställda. Detta är sannolikt ingen magisk storleksgräns. Vi får – kanske genom internationell påverkan – ännu större byråer i framtiden. Det tror Clas Blix, VD i nya Hagström & Olsson. Vilken byrå som tar nästa kliv uppåt är naturligtvis svårt att sia om.

Den största sammanslagningen i den svenska revisionsbranschens historia skedde när Hagström & Sillén med cirka 900 anställda och Bertil Olssons Revisionsbyrå med ungefär 400 slog sina påsar ihop.

Men det är knappast troligt att detta är gränsen för hur stor en svensk revisionsbyrå kan bli.

Kan påverkas utifrån

Det kommer säkert att hända mer i den här riktningen – kanske med omstruktureringar på det internationella planet som katalysator.

– Det finns flera tänkbara utvecklingar, säger Clas Blix, VD i Hagström & Olsson. Exempelvis kommer vi på lång sikt troligen inte att ha åtta stora internationella revisionsbyråer. Alla de stora internationella kedjorna är knutna till en svensk byrå. Om två av de åtta stora går samman händer det förmodligen någonting också på det nationella planet.

(Nya Hagström & Olsson är knutet till Arthur Young International. Det innebär att samarbetet med Bertil Olssons partner Ernst & Whinney inte kunnat fortgå.)

Clas Blix menar att det dock inte är särskilt intressant att vara störst i Sverige:

– Det viktigaste är servicen till klienterna. Men det är klart att många andra vill förbättra sin service på samma sätt som vi vill. Därför får vi räkna med en fortsatt polarisering – både bland dem som vill utöka sin service och bland dem som begränsar den till en hög grad av kompetens inom olika nischer eller geografiska områden. Vi ska inte glömma att det finns byråer som är stora på lokala marknader och har fina resurser där liksom det finns revisionsbyråer med hög kompetens för vissa typer av företag.

Bättre lokal service

Att det blev just Hagström & Sillén och Bertil Olssons som gick samman är inte så konstigt om man får tro Clas Blix.

Bakgrunden till samgåendet sägs främst vara en strävan efter att kunna ge klienterna bättre service.

Det gäller i hög grad kontoren ute i landet. Genom att de får större resurser får de större spännvidd, djup och kompetens.

– Vi behöver resursstarka lokala enheter med såväl duktiga revisorer som experter på skatter, företagskonsultation och annat, säger Clas Blix. Först genom den större storleken på kontoren kan vi ge den service jag menar. I Stockholm fanns redan tillräckliga resurser. Det är främst utanför storstadsområdena som resonemanget om bättre service har bärighet även om sammanslagningen också innebär fördelar i form av ytterligare kompetens i Stockholm.

Hagström & Olsson finns till cirka 2/3 utanför Stockholm och till ungefär hälften utanför de tre största städerna. Det är på landsorten som åtminstone den olssonska delen varit ganska svagt representerad.

Hur länge har ni funderat på det här?

– Vi har alltid tänkt i de här banorna, säger Clas Blix och talar då om Olsson-delen som han själv kommer från. Vi har haft en stark tillväxt sedan ungefär 1980. Vi ville fortsätta på den vägen och ett samgående av det här slaget gav ökad snabbhet i processen.

Vem tog kontakt?

Vem kontaktade vem?

– Tankegångarna som jag berättat om visade sig ha funnits hos oss båda. Båda hade länge tittat på möjligheten att få större resurser genom olika samgåenden. Så när kontakten väl etablerades – då föll vi varandra om halsen och det ganska ordentligt, kan man säga.

Underlaget kunde diskuteras fram i snabb takt och affären kunde skötas relativt diskret.

De första riktiga kontakterna hade tagits så sent som i oktober förra året.

– Diskussionerna gick fort eftersom vi hade starka gemensamma intressen, säger Clas Blix.

Strax före jul offentliggjordes samgåendet och kom som en överraskning för de flesta i branschen.

Fjorton dagar i förväg hade intern information gått ut till samtliga anställda utan att någon ”läcka” kunde konstateras bortsett från ett inslag i en kabeltevekanal som få tycks ha tittat på. Det sändes ungefär tio dagar innan samgåendet offentliggjordes av Hagström & Olsson.

Delägarna i Hagström & Olsson tog sin VD från den mindre av de båda tidigare byråerna. Varför?

– Det är en lång historia, säger VD själv. Vi var angelägna om att slå fast att affären var ett samgående, inte ett uppköp. Det gällde då att få balans i olika avseenden, bl.a. i ledningsgarnityret. VD togs från den ena byrån, styrelseordföranden från den andra.

Varför ströks Sillén?

Bertil Olssons Revisionsbyrå grundades 1949 av samme Bertil Olsson som fortfarande är verksam som auktoriserad revisor i företaget.

Hagströms var resultatet av ett antal successiva sammanslagningar under ganska lång tid. Namnet kan spåras tillbaka till legendaren Sven Hagström, styrelseledamot i FAR 1925–55. Han blev auktoriserad revisor 1921 och startade sin byrå 1933.

För sex år sedan slogs den hagströmska byrån samman med den sillénska.

Professor Oskar Sillén var den svenska revisorsvärldens grand old man. Han var en av de första sex revisorerna som auktoriserades i Sverige. Året var 1912. Oskar Sillén var också FARs förste och längste ordförande. Han höll i klubban från föreningens start 1923 fram till 1941 då han utsågs till hedersordförande.

Det kan ses som ett stort och föga pietetsfullt steg att stryka Sillén ur namnet på den sammanslagna och utvidgade byrån.

Räkna med att saken har diskuterats.

– Jo, det var diskussion om det, säger Clas Blix. Det finns inget svar på frågan varför vi tog bort namnet – inget annat än att vi inte kan ha alla framstående medarbetare i firmanamnet. Vi måste helt enkelt ha ett begrepp som är kort och innehåller så mycket som möjligt.

En kompromiss (?) i en annons från Hagström & Olsson stod nyligen att läsa i tidningarna.

Budskapet var bland mycket annat att Oskar Silléns ande fortfarande vilar över företaget.

Viktigt för personalen

Hagström & Olsson har i dag cirka 65 kontor i Sverige. På ett femtontal platser är det dubbel täckning efter sammanslagningen. Där är man nu på jakt efter nya och större lokaler. Storleksmässigt är behovet förstås mest akut i Stockholm. Båda de gamla huvudkontoren är överfulla. Man söker nu en gemensam lokal.

– Sammanslagningen har stor betydelse från personalsynpunkt, säger Clas Blix. Både när det gäller att anställa, utveckla och behålla personalen är det viktigt att vi har ganska stora kontor.

I stora enheter erbjuds bättre karriärmöjligheter.

– Det är viktigt att kunna ha en stark professionell utveckling ute på de lokala kontoren, säger Clas Blix.

Den som är duktig ute i landsorten tvingas alltså inte räkna med en storstad som slutstation i karriären.

Nära klienterna

– Genom större och bredare kompetens lokalt kan mer arbete klaras av nära klienterna, framhåller Clas Blix. Man slipper repliera på storstadskontoren lika mycket som förut.

Somliga har antytt att Hagström & Olssons nya och större kostym kan leda till friktioner och svårigheter – till men för klienterna.

– Vi är organiserade i små grupper med direkt klientansvar, säger Clas Blix. Därför kan jag inte se att relationerna skulle försämras av att man har lite större kontor lokalt – med fler experter och specialister tillgängliga.

I pressläggningsögonblicket nås vi av budskapet att artikelns rubrik kan besannas fortare än väntat: Öhrlings och Reveko diskuterar samgående. Redaktionsledningen

Inge Wennberg