Balans nr 3 1989

Nytt exempel: Redovisning vid kapitalandelsmetod

Då utkastet till rekommendation ”Redovisning för andel i intresseföretag” presenterades i Balans 2/86, lämnades ett sifferexempel på tillämpning av kapitalandelsmetoden. Redovisningskommittén har i samband med översyn av rekommendationerna funnit att exemplet behöver revideras. Det nya exemplet, som bl. a. innehåller en ändring beträffande tillämpningen av punkt C.4 i rekommendationen, har utarbetats på kommitténs uppdrag av Per V.A. Hanner.

AB A köper vid början av 19X1 30% av aktierna i X AB för 420. Den direkta kapitalandelen är då (se tabellen nedan) 30% av 1.200 = 360. Övervärdet, 60, hänförs till goodwill och avskrivs på 5 år (12 per år).

Under 19X1 säljer A till X en aktiepost med en vinst på 70. X säljer posten till utomstående under 19X3. Annan internvinst finns ej.

Data om X AB

År

Eget kapital 31/12

Obeskattade reserver 31/12

Nettovinst för året

Utdelning beslutad under året

Internvinst 31/12 (100%)

Årets skattekostnad

19X0

1.000

400

19X1

1.050

600

150

100

70

160

19X2

1.150

800

200

100

70

210

19X3

1.100

700

50

100

50

19X4

950

600

−100

50

0

19X5

1.300

600

350

0

250

Redovisning hos AB A

1)

Exempel på beräkning av andel i X AB:s resultat: år 19X1

Nettovinst för året (30%)

+45

0,5 x förändring av obeskattade reserver (30%)

+30

Avskrivning av goodwill

−12

Justering för ändring av internvinst (30%)

−21

+42

2)

Kapitalandelens värde

19X1

Inköp

420

Utdelning (motkonto Kassa e.d.)

− 30

Andel i resultat (45 + 30 − 12 − 21)

+ 42

till KRR

Utgående balans 19X1

432

till KBR

19X2

Utdelning

− 30

Andel i resultat (60 + 30 − 12)

+ 78

till KRR

Utgående balans 19X2

480

till KBR

19X3

Utdelning

− 30

Andel i resultat (15 − 15 − 12 + 21)

+ 9

till KRR

Utgående balans 19X3

459

till KBR

19X4

Utdelning

− 15

Andel i resultat (− 30 − 15 − 12)

− 57

till KRR

Utgående balans 19X4

387

till KBR

19X5

Andel i resultat (105 − 12)

+ 93

till KRR

Utgående balans 19X5

480

till KBR

Eftersom goodwillen i och med 19X5 är slutavskriven och ingen internvinst finns att eliminera har nu överensstämmelse nåtts mellan bokfört värde och den direkta kapitalandelen (30% av 1.300 + 0,5 x 600 = 480).

3) Omföringar mellan bundet och fritt kapital i KBR (punkt C.4 i rekommendationsutkastet) Omföringen avser den icke utdelade vinstandelen (intjänad efter förvärvet).

Ändring av kapitalandelens värde i KBR

Årets omföring

Ackumulerad omföring

Under året

Ackumulerat

Bundna reserver

Fria reserver

Bundna reserver

Fria reserver

19X1

+12

+12

+12

−12

+12

−12

19X2

+48

+60

+48

−48

+60

−60

19X3

−21

+39

−21

+21

+39

−39

19X4

−72

−33

−39

+39

0

0

19X5

+93

+60

+60

−60

+60

−60

År 19X4 begränsas omföringen, därför att den ackumulerade omföringen till bundna reserver eljest skulle blivit negativ, vilket skulle ha inneburit en felaktig reduktion av beloppet för koncernens övriga bundna reserver.

Om moderbolaget skriver ned värdet av aktierna i X AB, kan omföringen till bundna reserver minskas med motsvarande belopp (jfr. punkt C.5 i rekommendationsutkastet), dock ej under noll.

4) Vid fördelning i KRR av andelen i intresseföretagets resultat på resultat före skatt samt skatt (andra stycket av punkt C.3 i rekommendationsutkastet) får man följande

Denna uppdelas på

Andel i resultat enligt p. 2 ovan

Resultat före skatt

Skatt

Härvid är skatten beräknad som 30% (ägarandelen) av

19X1

+ 42

+ 120

− 78

160 + 100

19X2

+ 78

+ 171

− 93

210 + 100

19X3

+ 9

+ 9

0

50 − 50

19X4

− 57

− 72

+ 15

0 − 50

19X5

+ 93

+ 168

− 75

250 + 0

Som skatt redovisas alltså även förändring av latenta skatteskulden i obeskattade reserver.

Per V.A. Hanner