Balans nr 10 1990

Teserna innehåller ett helt yrkesliv

Bengt Nyström är något av en filosof som samlat mångårig revisionserfarenhet i 17 tänkvärda teser. De första sex beskriver vad som kännetecknar en entreprenör.

Bengt A Nyströms 17 teser inleds med sex stycken om vad som kännetecknar en entreprenör. En sådan är idérik, vill ha snabb ekonomisk utveckling, utnyttjar sina resurser sparsamt, satsar på hög självfinansiering, fattar snabba beslut, utnyttjar gärna skattekrediter och vill ha en konsultativ inriktning på revisionen.

Bengt tror att kanske var tionde människa är entreprenör.

Entreprenörens motsats är den samhällstillvände. Denne satsar på nolltillväxt, livskvalitet, stort resursslöseri, har en svag självfinansiering, fattar långsamma beslut, skattar av efter hand och föredrar kritisk revision.

Kontroll ökar kunskapen

Den nyströmska sjunde tesen handlar om kontroll: kontroll behövs när det brister i kunskap, noggrannhet och motivation.

En skickligt utförd kontroll kan dock öka kunskapen, stimulera till noggrannhet och kanske till och med ge mer motivation.

– Och har man full kunskap, är noggrann och motiverad så är kontroll egentligen onödig. Men samhället är tyvärr så komplicerat att kontrollen behövs i alla fall.

Den åttonde tesen handlar om bokföring:

bokföringen bekräftar i bästa fall vad man på andra grunder borde veta eller åtminstone misstänka.

Ett fel med bokföring är att den i första hand bara återspeglar affärshändelser, dvs in- och utflöde av pengar.

Mest problematiskt är att en balansräknings tillgångssida till hundra procent är beroende av vad som händer i en osäker framtid.

– Med den här tesen tänker jag främst på den aktieköpande allmänheten, säger Bengt A Nyström. Folk läser ju i stort sett bara årsredovisningarna. Även om de är bra kan de aldrig berätta hela sanningen.

Fel fyra gånger

Nyström har en tes om budgeten som lyder:

budget, budgetrevidering, utförande och uppföljning innefattar möjligheten att göra EN sak fel FYRA gånger.

Bengt A Nyström menar att själva utförandet, t.ex. produktion och försäljning, är det viktiga. Det är där som en maximal insats av tillgänglig kunskap, noggrannhet och motivation ska sättas in.

Konkurstesen lyder:

konkurs är inte kapitalförstöring men väl kapitalomfördelning.

– Seriösa konkurser är ett utmärkt reningsmedel som effektiviserar användningen av resurser, säger Bengt A Nyström. Oseriösa konkurser är däremot en styggelse som bör bekämpas med alla medel.

Dåligt beslutsunderlag

Nyström har också en informationstes som säger: för tidig information är dåligt beslutsunderlag likaväl som för sen. Bengt menar att vi för närvarande har en informationshysteri som borde dämpas.

– För tidig information är ju ganska vag. Det kan vara farligt att fatta beslut då. Och för sen information kommer man inte långt med. Det gäller att hitta rätt tidpunkt mittemellan – ett av revisorernas mest svårlösta problem.

Inflationstesen säger:

inflation är det enda politiskt möjliga mediet att göra rika rikare och fattiga fattigare.

– Tesens syfte är, säger Bengt Nyström, att i första hand demaskera ett politiskt problem – inte att förtiga att inflation också är ett stort redovisnings- och informationsproblem.

Solidaritetstesen:

solidaritet och tålamod tar slut på samma gång som pengarna.

– Att pengar till sist får en avgörande betydelse för händelseutvecklingen förefaller oundvikligt men det är inte alltid tilltalande.

Få producerar

Rättfärdighetstesen:

bruttonationalprodukten sjunker i takt med att tillfredsställelsen hos de rättfärdiga stiger.

Tesen handlar om kontrollsamhället där ganska få människor är engagerade i produktion men desto fler i fördelning och kontroll. Kontrollsamhället och dess pålagor skapar både svartjobb och en ”vit” sektor som exempelvis består i att folk bakar sitt bröd själva.

Ett effektivt kontrollsamhälle inordnar svartjobbarna i socialunderstödsfållan och förbjuder till sist folk att baka sitt eget bröd.

Allt för rättfärdigheten.

Bengts transaktionstes:

transaktionsekonomi är inte realkapitalbildning men väl kapitalomfördelning.

– Transaktionsekonomer kan med rundgång blåsa upp tillgångsvärden till svindlande höjder, menar Bengt A Nyström. Genom nyckeltal kan man ju avläsa att avkastningen på finansiellt kapital är väsentligt högre än på arbetande industriellt kapital.

Makten tål inte kritik

Kritiktesten:

makthavare har ingenting emot kritik men tål den inte.

– Jag har flera gånger stött på detta att den som har makten skenbart accepterar kritik men inte tål den.

Revisionstesen:

företagande är risk och chans. Revision är risk utan chans.

– Detta är en yrkesmässig sammanfattning, säger Bengt Nyström. Revisorn förväntas eliminera risken för alla intressenter men låta chansen kvarstå. Att revisorn då lägger en stor risk på sig själv utan att bli delaktig i chansen är uppenbart.

– Detta med risk och chans är mycket väsentligt. Risk och chans bygger på att informationen är ofullständig och att man har olika mycket information. Risk och chans kompletterar varandra. Om man är aktiespekulant har man t.ex. chansen att göra ett klipp. Samtidigt vill man att någon annan ska eliminera de risker som finns. Jag tycker att det går lite för långt att kräva att revisorn eliminerar risken medan man har chansen kvar.

En from önskan från Bengt A Nyström är att revisorerna inte lovar för mycket, att olika intressenter dämpar sina förväntningar, att risk och chans hjälpligt förläggs till samma instans och att kontrollinsatser görs proportionella och inte progressiva i förhållande till kontrollerad volym.

Inge Wennberg