Balans nr 8–9 1990

Förslagen blev lag efter vår insats

Att skattereformen innebär att genomsnittsmetoden skall användas vid beräkning av reavinst på aktier är bland annat FARs förtjänst. Flera av våra synpunkter på skatteutredningarna har skrivits in i proposition.

Under hela utredningstiden har FAR genom sin ordförande och generalsekreterare och genom skattekommitténs ordförande och sekreterare följt utredningarna och haft löpande kontakt med utredningarna.

Avstämning och samråd har vid några tillfällen skett med bl. a. Näringslivets Skattedelegation, Industriförbundet och Småföretagens Riksorganisation.

FAR har även deltagit i uppvaktning av utredningarnas ordförande och deltagit i riksdagens skatteutskotts utfrågningar om skattereformen. Inlägg har gjorts bl.a. i rikspressen och ekonomiekot i Sveriges Radio.

Ett mycket stort arbete har lagts ner på FARs remissvar på de tre stora skatteutredningarna. Remissvaren har publicerats i Balans 11/89. Av remissvaren framgår att FAR tillstyrker huvudlinjerna i skattereformen men att FAR har ett stort antal ändringsförslag i förhållande till utredningens förslag.

Synpunkterna beaktades

Av synpunkterna i remissvaren som beaktats i propositionen och därmed lagstiftningen kan följande nämnas:

* Vid beräkning av K-SURV-underlaget skall årets skattekostnad beräknas schablonmässigt.

* Värdet på utländska aktier får räknas med i K-SURV-underlaget, dock endast till 65 %.

* Vid beräkning av reavinst på aktier skall genomsnittsmetoden och ej portföljmetoden tillämpas.

* Avsättningsmöjligheterna till SURV för enskild näringsverksamhet förbättras.

* Tidigareläggning av sänkning av bolagsskatten genomförs.

* Skatteskalorna skall inflationsskyddas.

Olägenheter finns kvar

De allra flesta synpunkter som FAR på goda grunder framfört har lämnats obeaktade. Bl a kvarstår följande olägenheter i reformen:

* Förbud införs för enskilda näringsidkare att ha brutet räkenskapsår.

* Lagerreserverna skall upplösas på endast fyra år.

* Schablonavdrag för inkurans på varulager får tillämpas med endast 3 % på anskaffningskostnad.

* Ingen carry-backförlustutjämning tillåts.

* Internvinstkonto får ej behållas.

* Ingen kvittning av underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst vid nyetableringar tillåts.

* Spärreglerna för utdelning och reavinst för fåmansföretagare är olämpligt utformade.

* Avdrag för ej realiserad värdenedgång på organisationsaktier medges ej trots att nedskrivning erfordras enligt god redovisningssed.

Ska utredas vidare

Vidare kan noteras att nuvärdeavskrivning och periodiseringsfonder skall utredas vidare och att samma sak gäller reglerna om beskattning av handelsbolag och enskild näringsverksamhet.

Med anknytning till skattereformen kommer även vissa frågor rörande arvs- och gåvobeskattningen, förmögenhetsskatten och den s.k. begränsningsregeln att utredas vidare.

Utöver de tre stora skatteutredningarna har FAR remissbehandlat ett stort antal utredningsförslag inom skatteområdet. Bland dessa finns ett betänkande av skatteflyktsutredningen, ”Ny generalklausul mot skatteflykt” SOU 1989:81, som FAR i sitt remissvar är synnerligen kritisk mot. Remissvaret publicerades i Balans 3/90.

Som framgått i andra sammanhang har FAR regelbundna träffar med Riksskatteverkets ledning där frågor av gemensamt intresse diskuteras informellt. Bl a följande frågor har tagits upp:

* Handläggningstiderna för förhandsbesked i rättsnämnden är oacceptabelt långa.

* FAR föreslår att RSV tillsammans med FAR gör en framställning om lagändring för att kunna tillämpa en liberalare praxis för övergång till brutet räkenskapsår för aktiebolag.

* RSVs och PRVs gemensamma broschyr om omläggning av räkenskapsår har diskuterats.

* RSVs tredjemankontroll mot revisionsbyrå har diskuterats.

* RSVs skrivelse till revisionsdirektörerna angående grund för anmälan av revisorer till Kommerskollegium har diskuterats.

* RSVs skrivelse till länsskattemyndigheterna om tolkningen av vinstbolagsreglerna har tagits upp vid ett extra möte.

Upprört sinnena

De två sista punkterna ovan har upprört sinnena inom revisorskåren mer än vanligt. Efter regeringsrättens avgörande av två vinstbolagsmål i mars 1990 har RSV fått ta tillbaka sin tolkning av vinstbolagsreglerna och ett nytt besked har gått ut till länsskattemyndigheterna.

Frågan om standardiserade räkenskapsutdrag för uppgiftslämnande i självdeklarationen har förts ett steg närmare sin lösning genom en lagrådsremiss 1990-05-23. Fördelar och nackdelar med standardiserade räkenskapsutdrag har tidigare diskuterats i Balans 8/86 och 10/86. Enligt den föreslagna lagen skall RSV senare meddela vilka poster som skall specificeras i det standardiserade räkenskapsutdraget, som skall bygga på BAS-planen.

FAR ser det som värdefullt att ha regelbundna informella kontakter med RSVs ledning inte minst i nuläget med en genomgripande omorganisation av skatteförvaltningen och ett radikalt ändrat skattesystem.

Jan Johanson, Öhrlings Reveko.