Balans nr 3 1991

ADB-Bulletin: Databehandlingskommittén satsar hårt på god sed

Information om tillämpning av god revisionssed vid granskning av datoriserade system är ett högprioriterat område för arbetet inom FARs databehandlingskommitté under 1991.

FARs databehandlingskommitté har delat upp sin verksamhet på åtta stora områden. Dessa är:

* Klientrelaterad riskanalys och ADB-utveckling

* ADB-tekniker inom revisionen

* God revisionssed/redovisningssed

* Bulletinverksamhet

* Utbildning

* Remissarbete

* Kontaktverksamhet

* ADB-aspekter på revision i små företag

Säkerhetsnivåer

Dessutom har man som övergripande mål att på olika sätt göra FARs ledamöter uppmärksamma på säkerhetsnivåer vid olika revisionsinsatser.

Information om tillämpning av god revisionssed vid granskning av datoriserade system kommer dessutom att vara ett särskilt högt prioriterat område under 1991.

En speciell satsning görs på att utveckla och publicera en exempelsamling om ADB och revisionsprocessen.

Inom området ”Klientrelaterade riskanalyser och ADB-utveckling” ska man bevaka och informera om utvecklingen inom ADB med tanke på hur tekniken hos klienterna påverkar revisionen och revisorns sätt att arbeta.

Datorer på många kurser

På området ”ADB-tekniker inom revisionen” är huvuduppgiften att följa utvecklingen på ADB-området, både i Sverige och utomlands, för att samla in kunskap om metoder som kan höja effektiviteten.

Utbildningssatsningen gäller främst samarbete med IREV (Institutet för Revisorsutbildning). Ett mål är att IREV på så många kurser som möjligt använder datorer eller åtminstone tar upp aspekter på revisorns och klienternas datoranvändning.