Balans nr 8–9 1991

FAR vill inte låsa sig

FAR har inte velat låsa sig vid några exakta regler om vilka specialisttjänster en revisionsbyrå ska få erbjuda. – Situationen förändras över tiden, säger FARs ordförande Olle Herolf. Men det s.k. affärsverksamhetsförbudet väger tungt i frågan.

Auktoriserade revisorer får inte erbjuda vilka specialisttjänster som helst. En viktig begränsning är det s.k. affärsverksamhetsförbud, som finns i revisorsförordningen. Auktoriserade revisorer får inte driva och delta i ledningen av annan affärsverksamhet än revisionsverksamhet.

Till revisionsverksamhet hör enligt FARs etikregler revision och redovisning samt därmed sammanhängande rådgivning, hjälp med deklarationer och andra skatte- och avgiftsärenden samt rådgivning inom andra revisorsyrket närliggande områden där ledamoten eller byrån har kompetens.

Att i sin revisionsrörelse ha specialister som gör mer än så är således ett brott mot verksamhetsförbudet.

Olyckligt låsa sig

Kan man mer exakt ange vilka specialister en revisionsbyrå får ha? FARs ordförande auktor revisor Olle Herolf på Price Waterhouse säger:

– Det är mycket svårt att ange. Situationen förändras över tiden. Därför har vi inte velat låsa oss till några mer exakta regler. Det vore olyckligt att göra det.

Ett gott skäl kan vara den pågående internationaliseringen. Redan i dag kan utländska revisionsbyråer, t.ex. de svenska revisionsbyråernas internationella partners, i princip sätta upp kontor i Sverige och erbjuda vilka specialisttjänster som helst. Formellt sett får den svenska partnern då inte kunna tjäna en enda krona på verksamheten.

Flera exempel på att utlänningar sätter upp en firma med anknytning till en revisionsbyrå i Sverige finns redan. Ett sådant är skattekonsultverksamheten vid Olle Herolfs egen byrå. Den är helt utlandsägd. Därmed ingalunda sagt att den avviker från förutsättningarna i förbudet mot affärsverksamhet.

I många länder finns inte den här diskussionen om vilken konsultverksamhet revisorer får erbjuda. Men i andra länder är reglerna mycket stränga.

– I Italien får revisorer inte alls syssla med skatterådgivning, berättar Olle Herolf. Det är ett både långtgående och opraktiskt förbud, som också leder till en hel del kringgåenden.

Två viktiga frågor

– De frågor som vi diskuterar i FAR i det här sammanhanget är dels verksamhetsförbudet, dels oberoendet, säger Olle Herolf.

Inställningen i frågan om verksamhetsförbudet är inte riktigt utredd ännu. Men det torde vara klart att olika ”kreativa” arrangemang tillsammans med internationella partners inte kommer att göra det möjligt för FAR-ledamöter att komma runt FARs regler.

– Den som sätter upp en organisation som uppfattas vara i verksamhetsgemenskap med en revisionsbyrå får nog finna sig i FARs regler oavsett hur verksamheten ägs, säger Olle Herolf.

När det gäller frågan om revisorns oberoende menar Olle Herolf att vi ännu inte sett några exempel på att revisionsbyråer genom konsultverksamhet, inklusive specialisttjänster, äventyrat oberoendet.

– Revisorn kan ofta vara mer effektiv som konsult eftersom han/hon känner till verksamheten, säger Olle Herolf. Man måste hela tiden väga risken för problem med oberoendet mot den effektiviteten. Men jag tror att man hela tiden måste vara uppmärksam på risken att oberoendet kan komma i fara även om vi hittills inte har några indikationer på att man klivit över gränsen.

Fördel vid revision

Behövs specialister för att göra fullgoda revisioner?

– Inte generellt, men i många situationer är det en fördel att anlita specialister. Men på senare tid har också allt fler revisorer specialiserat sig på vissa områden. Det minskar då behovet av särskilda specialister.

Kan man inte tänka sig att alla revisorer själva skaffar sig de specialkunskaper som behövs?

– Ja, teoretiskt. Men det är t.ex. ofta mycket lättare att få en dataspecialist att förstå vad revision är än att göra en revisor till ADB-specialist.

Det är alltså effektivt att använda specialister.

Även om revisionsbyråerna får ha vissa specialister får de inte göra vad som helst.

– De får inte fatta beslut i företagen, betonar Olle Herolf. Det gäller både revisionsklienter och icke-revisionsklienter. I båda fallen är det ett brott mot revisorernas affärsverksamhetsförbud, om deras specialister arbetar exekutivt.

Finns det en risk att specialisterna blir så många att profilen på revisorsyrket kan komma att tunnas ut?

– Nej, det tror jag inte, säger Olle Herolf. Det gjordes en marknadsundersökning för några år sedan. Man frågade klienter om deras inställning till revisorernas tjänster. Bortsett från skatterådgivning var förståelsen för konsulttjänster av olika slag ganska liten. Jag är inte säker på att specialistmarknaden blir särskilt stor.

Inge Wennberg