Innehåll

Balans nr 11 1992

Tystnadsplikt: Disciplinnämnden – Endast två fall har hittills berört tystnadsplikten

FARs disciplinnämnd har sedan starten 1985 prövat endast två fall av ifrågasatt överträdelse av tystnadsplikten. I det ena fallet friades ledamoten, i det andra uttalade nämnden kritik.

I sistnämnda fall hade ledamoten – som i revisionsuppdrag regelmässigt brukade förbehålla sig rätten att lämna information till klienternas bankförbindelser – lämnat ut ett klientbolags budgetar och bokslut till bolagets bank. Nämnden uttalade att ledamot i FAR inte bör ”medverka till arrangemang som innebär att ledamoten generellt friskriver sig från sin tystnadsplikt mot klienten i förhållande till banker eller andra kreditgivare. Den information som kreditgivaren behöver för sin kreditbedömning bör begäras från kredittagaren och inte från dennes revisor. Det står därvid kredittagaren fritt att utnyttja för sådan information lämpad rapportering från revisorn till kredittagaren.”

Nämndens uttalande innebär dels att en FAR-ledamot inte bör medverka till att en klient, på begäran av t.ex. en bank, utfärdar en generell fullmakt för revisorn att lämna information till banken, dels att ledamoten – om klienten ändå utfärdar en sådan fullmakt – inte bör lämna ut information till banken med stöd av fullmakten. Ledamoten bör i stället under åberopande av god revisorssed hänvisa banken till klienten.

Anders Strömqvist, Föreningsjurist hos FAR