Balans nr 4 1994

Vem ska få bli administrator i konkurser?

Det bör lämnas öppet om administrator ska vara jurist eller en auktoriserad revisor. Funktionen som administrator kan ställa minst lika stora ”och sannolikt ofta större, krav på ekonomiska som på juridiska kunskaper”.

Det skriver FAR i sitt remissvar till insolvensutredningens förslag till företagsrekonstruktion. Lagen om företagsrekonstruktion är tänkt att ersätta ackordslagen. Syftet är att öka möjligheterna för en gäldernär med betalningssvårigheter att utan konkurs rekonstruera sin näringsverksamhet.

När beslut om rekonstruktion fattas utser domstol en administrator, som dels ska utreda gäldenärens ekonomiska situation, dels verka för borgenärernas intressen. Administrator ska ha konkursförvaltares kompetens, fatta viktigare beslut i affärsverksamheten och upprätta en rekonstruktionsplan över vilka åtgärder som krävs för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Kontroversiell fråga

Förfarandet får pågå under tre månader, med möjlighet till förlängning upp till ett år. En kontroversiell fråga är vem som ska kunna utses till administrator. Utredarna skriver att kompetensen ska innehålla ”vanan vid att bedöma de affärsmässiga förutsättningarna för en fortsatt drift”. Man avfärdar inte revisor som administrator, men anser att man ”till undvikande av onödiga kostnader” hellre bör utse en jurist än en ekonom ”vilken sedan nödgas att i uppkommande juridiska spörsmål begära råd från en jurist”.

Mot detta har FAR, som framgår ovan, inte oväntat reagerat. Organisationen menar att administratorsrollen inte, som vid ett förvaltaruppdrag, innebär ett aktivt affärsmässigt beslutsfattande. Det handlar mer om en kritisk bedömning av företagsledningens förslag till åtgärder.

Därför uppkommer inte heller det starka beroendeförhållande som kan uppstå om en konkursförvaltning bedrivs inom en byrå ägd av auktoriserade revisorer.

Det är likväl uppenbart att de auktoriserade revisorerna måste gardera sig mot de oberoende problem för revisionsuppdingen som kan följa av parallella uppdrag som administrator”, skriver FAR som dock tillägger att det bör kunna lösas genom revisorsförordningen och med organisatoriska åtgärder inom byråerna.

De revisorer och jurister som är intervjuade i det här reportaget, inser naturligtvis att detta är en ny marknad för båda dessa yrken. Såväl revisorerna som juristerna anser också att de har den nödvändiga kompetensen för uppgiften.

Exempelvis har Ernst & Young börjat skissera på hur den nya lagstiftningen kan tillföra nya arbetsuppgifter och detta vare sig det sker genom att man fungerar som Administrator eller som ekonomisk utredare åt en Administrator utanför byrån.

– Den formella och funktionella kompetensen bör inte utgöra några problem, anser Marcus Näslund, bolagsjurist inom Ernst & Young.

– Men jag ser det mer som ett samarbete, förklarar han vidare. Den bästa administratorn är antagligen en driven affärsman som har både ekonomisk och juridisk kompetens. En stor byrå kan dock kombinera dessa kompetenser inom byrån.

SEB-direktören och f.d. advokaten Björn Edgren tror att det kan bli en välgörande konkurrens om uppdraget som administrator. Men han är också tveksam om revisorerna klarar uppgiften.

– Juristerna har ett försteg genom att de arbetat som konkursförvaltare. Obestånd är trots allt en speciell form av juridik där revisorerna är dåligt utbildade.

Pär Trehörning