Balans nr 11 1995

Revisor i Balans: Han blev först i Sverige att auktoriseras enligt reglerna i EES-avtalet

Jag tror att blivande revisorer som ska genomgå FARs prov kan behöva mer hjälp från den byrå där de är anställda. De bör ha en praktiktjänst fram till auktorisationen. Då minskar stressen och förväntningarna.

Det säger Martin S. Wilcox, ursprungligen britt och den förste revisorn i Sverige som fått auktorisation tack vare EES-avtalet.

I förordningen om godkännande av auktorisation framgår att de revisorer ska erhålla auktorisation som

avlagt en statligt organiserad eller godkänd yrkesexamen i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om examen är jämförbar med slutexamen från ett universitet och i den staten uppfyller uppställda krav för godkännande att utföra lagstadgad revision, och hos auktoriserad revisor i Sverige genomgått en prövotid om högst tre år som givit de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision”.

Bestämmelserna avser alltså inte bara revisorer från EU-länder utan även de länder som skrivit på EES-avtalet.

Tjugo år i Sverige

Martin Wilcox har varit här i drygt 20 år och talar utmärkt svenska.

– Jag ville till Europa, förklarar han på känt brittiskt maner. Och jag var nyfiken på Sverige eftersom jag hade varit i norra Sverige på uppdrag av min byrå i City of London.

I Martins rum på KPMG Bohlins i Upplands-Väsby finns det inte så mycket prylar som påminner om Storbritannien. Inte ens en sån där typisk engelsk temugg. Men det hänger en karta på väggen. Över Afrika.

– Jag har alltid varit intresserad av Afrika, säger han, och fick det intresset förverkligat när jag under sex år var rådgivare och konsult inom ett SIDA-projekt för den statliga revisionsbyrån Tanzania Audit Cooperation.

När han återkom till Sverige 1992 fick han anställning i KPMG Bohlins i Nacka och flyttade efter några år till sin nuvarande arbetsplats. Han är gift och har två barn. På sin fritid vistas han gärna i Stockholms skärgård.

– En härlig kontrast till Englands sydkust, konstaterar han förtjust.

Han har för övrigt kvar kontakterna med Afrika. Han är konsult åt Riksrevisionsverket som med ekonomiskt stöd från SIDA utarbetar tekniska hjälpmedel för att utveckla revisionsyrket inom The Auditor

Generals Office i Harare, Zimbabwe.

Internationella klienter

Martin Wilcox har också flera uppdrag åt internationella klienter som har sina dotterbolag i Sverige.

Det är alltså en revisor med internationell erfarenhet som nu finns med i FARs led. Och Martin Wilcox fick sitt medlemskap i maj 1995 tack vare en överenskommelse om ömsesidigt godkännade av medlemskap mellan FAR och Martins brittiska organisation.

På Martin Wilcox visitkort står nämligen initialerna FCA efter hans namn. Det betyder att han är Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). ICAEW är den största av de tre organisationer som representerar behöriga (jämförbart med auktoriserade) revisorer i Storbritannien.

De kan delvis jämföras med FAR. Man ska dock veta att i exempelvis ICAEW är majoriteten av de 100.000 medlemmarna inte revisorer. I ICAEW finns närmare 60.000 företagsekonomer, konsulter, rådgivare m.m., som har till främsta uppgift att lämna rådgivning, inte att utföra revision.

Konservatismen är stark

Försök har gjorts att slå samman de olika organisationerna. Men konservatismen är stark bland många enskilda revisorer som gärna värnar om ”sin” organisation.

– Jag skulle gärna vilja ha en enda organisation för auktoriserade revisorer för att minska förvirringen bland allmänheten, medger Martin Wilcox.

1974 lyckades man ändå bilda CCAB, Consultative Committee of Accountancy Bodies. CCAB är alltså en samarbetsorganisation, som också hade till uppgift att utarbeta redovisningsrekommendationer, ”accounting standards”. Men den senare uppgiften övertogs 1991 av Financial Reporting Council, som utför det arbetet via tre olika institut.

Saknar statlig myndighet

Liksom FAR bevakar ICAEW att reglerna för god revisorssed uppfylls. Däremot saknar Storbritannien en statlig myndighet som utövar tillsyn över revisorerna.

– Många utanför revisorskretsarna vill ha en oberoende institution som bevakar revisorernas kvalitet, förklarar Martin Wilcox. Det pågår en ständig debatt om detta. Men än så länge har revisorernas egen granskning räckt till.

I Storbritannien krävs för auktorisation antingen gymnasieutbildning och fyra års handledd utbildning på byrå eller, vilket är vanligare, genomgången högskola (där examen inte nödvändigtvis behöver innehålla ekonomi) och tre års handledd utbildning på byrå. I utbildningen finns flera prov inlagda. Efter godkänt slutprov blir revisorn behörig och får associerat medlemskap i ICAEW.

– Jag tror att vi betonar de praktiska momenten mer i Storbritannien än i Sverige, förklarar Martin Wilcox. Det skrivs utbildningskontrakt mellan byrån och den blivande revisorn som faktiskt är ett slags praktikant. Dessutom går det att praktisera på företag, både inom den privata och offentliga sektorn. Men revisorsbyrån eller företaget ska ha godkänts av ICAEW. Den brittiska modellen skapar en annan relation mellan praktikanten och byrån än vad vi har i Sverige och jag tror att det underlättar för den blivande revisorn. Men svårigheterna i proven skiljer sig nog inte så mycket från varandra.

Efter ytterligare tio års yrkesverksamhet och dokumenterad vidareutbildning kan revisorn söka fullt medlemskap och få sätta det fina FCA efter sitt namn.

Enligt brittisk lag ska i princip alla bolag med ett aktiekapital över motsvarande fyra miljoner kronor ha en behörig revisor.

Mera siffergranskare

En brittisk revisor är mer siffergranskare än en svensk. Förvaltningsrevision är ett ganska okänt begrepp. Å andra sidan ingår en hel del rådgivning. Dessutom kan revisorn i Storbritannien vara konkursförvaltare.

Revisorsyrket har fått en ny vår i Storbritannien. Antalet revisorsmedlemmar i ICAEW har mer än fördubblats på 25 år. Framför allt har antalet kvinnliga revisorer ökat markant.

Martin Wilcox tycker att utbildning och kompetens är bland de viktigaste frågorna för FAR och de enskilda revisorerna.

– Vi måste vara mycket uppmärksamma och lyhörda så att vi kan följa med och helst förutsäga hur ekonomin och marknaden utvecklas. Vi måste hela tiden värna om vår integritet. Men det kräver att vår kompetens vidgas och att den enskilde revisorn hela tiden vidareutbildar sig. Annars ifrågasätts vår trovärdighet, avslutar Martin S. Wilcox.

Pär Trehörning är frilansjournalist. Han medverkade senast i Balans nr 4/1995