Innehåll

Balans nr 12 1995

Revisorerna i Europa: Revisorns oberoende i mindre revisionsuppdrag – redovisningsjävet

Redovisningsjävet var huvudtemat för FAR-dagens andra parallella seminarium. Där diskuterade FARs föreningsjurist Anders Strömqvist och auktor revisorerna Kenneth Olsson och Per Strandin med auktor revisor Ulf Nankler som debattledare – och med livligt deltagande från publiken.

Anders Strömqvist redogjorde först för gällande regler: Kommerskollegiums revisorsföreskrifter gäller övergångsvis tills Revisorsnämndens nya föreskrifter är färdiga, arbetet med ny ABL pågår, och beräknas vara färdigt efter det att föreskrifterna trätt i kraft.

– Jag har just varit på det första sammanträdet med RN, sa Strömqvist. Jag vet inget om de nya reglerna – men det är klart att det är nu vi ska försöka påverka.

Diskussionen blev till en önskelista med argument för behov av verklighetsnära jävsregler för Anders Strömqvist att ta med sig till myndigheterna.

– Vi får kanske tidernas chans att påverka reglerna så att vi kan göra vårt jobb utan att få dåligt samvete inför någon av parterna, sa Per Strandin (enmansbyrå utan anställda).

Flera deltagare framförde att det ligger ett stort förväntningsgap i bokslutsjävet. Att det förbjuder sådant allmänhet och företagare faktiskt tror att revisorn ska göra.

– Vad är skillnaden mellan att jag granskar och korrigerar en avskrivning (tillåtet) och att jag gör den (förbjudet)? undrade Kenneth Olsson

Den danska modellen med större frihet och med insatserna definierade i revisionsprotokoll som sänds till styrelsen och denna återsänder påtecknade till revisorn, framhölls som eftersträvansvärd av både Nankler och Olsson.

– Men det skulle kräva ändringar i ABL och revisorsföreskrifterna tas först, det är dålig timing här, sa Anders Strömqvist.

Panelen diskuterade också den skiftande kvaliteten på den redovisningshjälp som erbjuds småföretagen av redovisningsbyråerna. Vad är revisorns ansvar och möjligheter att lagligen lägga sig i om han ser felen?

– Och vad gör man med klienter som inte kan eller vill förstå? undrade Strandin. Dessutom kan vi inte tvinga dem att välja bättre redovisningsbyrå.

Panelens styrelseledamöter (Nankler och Olsson) försäkrade på fråga från publiken att FARs styrelse här stod enig, att små och stora byråer hade samma intresse i jävsfrågan.

En fråga som alltså väckte stort engagemang från många i en stor publik och där Balans får anledning att snart återkomma med en längre artikel i ärendet.