Balans nr 12 1995

Aktuell information

Remissvar till Närings- och teknikutvecklingsverket

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet (andra remissomgången)

* Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet. FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR anser att det allmänna rådet om revisorsintygen skall korrigeras, enligt vad som anförs nedan, för att bättre överensstämma med accepterad praxis för revisorsintyg.

FAR noterar att vad som avses i dokumentet är kontrollredovisning, som skall benämnas årsrapport.

FAR förutsätter att förslaget till förordning om redovisning av nätverksamhet även korrigeras så att de två instruktionerna överensstämmer.

FAR har noterat att flera av de rekommendationer som framfördes i vårt brev av den 5 oktober 1995 ej har beaktats. FAR ser inget skäl att upprepa dessa i detalj men vill ändå peka på de stora krav som kommer att ställas på revisorn för att denne skall kunna uttala sig om de omfattande rapporteringskraven, som ju dessutom är mer omfattande än i det tidigare förslaget.

FAR har följande specifika kommentarer:

1. Revisorsintyg avseende ingångsbalansräkning

I andra paragrafen kan FAR inte fastställa vad som avses med vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Detta bör klargöras och FAR emotser att ta del av bestämmelserna innan de fastställs. Eftersom hänvisning görs till förordning om redovisning av nätverksamhet vill FAR peka på vikten av att denna omarbetas (se även ovan).

FAR anser även att för att en hänvisning skall kunna göras till föreskrifterna så måste avsnittet som berör ingångsbalansräkning (paragraferna 5 och 6) kompletteras med en rekommenderad balansräkningsuppställning. Det bör också därvid klargöras att enbart balansräkning utan notapparat behöver upprättas.

2. Revisorsintyg avseende årsrapporten

I paragrafen som beskriver omfattningen av vårt arbete skall begreppet god revisionssed, eftersom någon sådan ej har etablerats för denna typ av granskning, ersättas med följande beskrivning av revisorns arbete: i den omfattning som framgår på omstående sida.

Dessutom bör andra paragrafen omarbetas enligt vad som framgår ovan under paragraf 1.

Carl-Eric Bohlin

Ordförande i redovisningskommittén