Innehåll

Balans nr 3 1995

Miljörevision: Förening för miljörevisorer

ABB:s miljörevisor Marja Widell är ordförande i föreningen Miljörevisorer i Sverige, MIS.

Föreningen bildades 1991 på initiativ av Axel Wenblad, miljörevisor på Volvo, och Richard Almgren på Industriförbundet. De hade varit med i en grupp som arbetat med miljörevisionsfrågor inom Industriförbundet något år tidigare.

Föreningen har i dag cirka 325 medlemmar varav 145 är ordinarie och 180 är associerade medlemmar.

För att bli ordinarie medlem måste man kunna visa att man själv utfört kvalificerad miljörevision, något som kan vara svårt t.ex. för en del konsulter i miljörevisionsfrågor som är med i föreningen och helt enkelt omöjligt för vissa myndighetspersoner som är associerade medlemmar.

På grund av de krav som ställs är varje medlemsansökan en fråga för styrelsen. Ansökningsärendena förbereds av en granskningsgrupp ledd av vice ordföranden Gunnar Grankvist som är miljöchef på Perstorp AB.

Föreningens målsättning är bl.a. att verka för att miljörevision blir ett allmänt använt verktyg.

– Vi anser att miljörevision är ett mycket bra verktyg för företagen när de ska få grepp om och höja nivån på miljöarbetet, säger Marja Widell.

Stadgarna säger att föreningen ska verka för en kompetent och ändamålsenlig miljörevision. Vad det innebär finns definierat av Internationella Handelskammaren. Revisionen ska enligt ICC vara opartisk, professionell, dokumenterad och återkommande.

Föreningen ska utveckla miljörevisionen, såväl teori som genomförande, befrämja yrkesskicklighet och god etik inom kåren, främja sunda principer och tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen.

– Vi jobbar mycket aktivt med införandet av EUs frivilliga miljöstyrningssystem EMAS, säger Marja Widell.

Inge Wennberg