Innehåll

Balans nr 11 1996

Böcker: Nytt från Finansanalytikerna

Sveriges Finansanalytikers Förening har nyligen publicerat Finansanalytikernas rekommendationer 1996. Utöver en omfattande omarbetning av tidigare rekommendationer innehåller den nya boken två nya rekommendationer, Beräkning av ebit-multipel och Nyckeltal och annan aktiemarknadsinformation i fastighetsbolag.

Ebit-multiplar motsvarar p/e-tal fast på rörelsenivå. De beräknas genom att summan av bolagets börsvärde och nettoskuld divideras med rörelseresultatet (före räntor och skatt). Bakgrunden är att alltfler analytiker värderar rörelsen för sig, oberoende av finansieringen, och sedan reducerar detta värde med nettoskulden (räntebärande skulder minus likvida medel och andra räntebärande tillgångar) för att få fram värdet av det egna kapitalet. Rekommendationen försöker beskriva motiven bakom metoden, mätproblemen och de krav på bolagsinformation som metodiken förutsätter. Framförallt att bolagen bör särredovisa räntebärande tillgångar och skulder. Den nya årsredovisningslagen hindrar inte enligt FARs vägledning Om årsredovisning i aktiebolag (sid 28 p 39) att delsummor presenteras för räntebärande skulder.

Fastighetsbolagsrekommendationen publicerades i slutet av 1995 i syfte att harmonisera nyckeltal m.m. i fastighetsbolag. Enligt juryn för Bästa Redovisningen fick rekommendationen en positiv effekt redan i 1995 års årsredovisningar. Förhoppningsvis skall den positiva effekten bli ännu starkare 1996.

I övrigt innehåller boken några rekommendationer som är av redovisningskaraktär, d.v.s. rekommendationer som föreligger i avvaktan på att Redovisningsrådet behandlar problemet. Detta gäller beräkningen av vinst per aktie och finansieringsanalyser. Den senare ansluter till IAS 7. Båda är mycket aktuella speciellt för internationellt verksamma bolag. Svenska bolag är dåliga på att tala om hur vinst per aktie är beräknad. Det visar både svenska analytikers erfarenheter och utländska undersökningar. Samtidigt är detta nyckeltal viktigt för aktiemarknaden.

Finansieringsanalyserna har blivit alltmer viktiga för aktiemarknaden eftersom många analytiker baserar sina värderingar på förväntade kassaflöden i stället för vinster. Men många svenska börsbolag verkar göra finansieringsanalysen med vänster hand vilket irriterar analytiker och försvårar deras arbete i onödan. SFF:s rekommendation är kortfattad och lättbegriplig och ger god ledning för hur en bra finansieringsanalys bör upprättas.

Börsbolagens information om sin valutaexponering kritiserades i år igen av juryn för Bästa Redovisningen. De företag som vill förbättra sin valutainformation kan få ledning av SFF:s rekommendation Information om effekten av ändrade valutakurser.

Boken kan beställas hos Sveriges Finansanalytikers Förening, Box 19 146, 104 32 Stockholm eller per fax 08-411 61 61. Rekommendationerna finns med något undantag också i FARs regelsamling II Börs och Värdepapper.

Hans Edenhammar är verksam vid Stockholms Fondbörs och styrelseledamot i Sveriges Finansanalytikers Förening