Innehåll

Balans nr 12 1996

Våra grundregler måste gälla oberoende av vilka verktyg vi använder: Björn Markland, FARs generalsekreterare: God revisorssed täcker även IT-området

Jag tror inte att vi behöver speciella IT-etikregler för revisorer. Våra grundregler om oberoende, objektivitet och tystnadsplikt måste gälla oberoende av vilka verktyg vi använder. Däremot bör vi ha en viss distans till företeelsen som sådan och inte ryckas med i en allmän datahysteri.

– Jag tror inte att synen på det traditionella revisorsarbetet i sig har förändrats på grund av, eller om man så vill, tack vare IT, tillägger Björn Markland. Reglerna om god revisorssed ska gälla oavsett hur man arbetar rent tekniskt. Däremot håller FAR på med ett arbete för att försöka översätta och anpassa de internationella etikregler som finns till svenska förhållanden, vilket kanske är en fördel på sikt eftersom vi arbetar mer och mer globalt.

Redan för 25 år sedan gav FAR ut ett par häften om revision och datateknik. Nu är datorfrågorna integrerade i de allmänna läro- och handböckerna.

– Vi måste fundera över om det överhuvudtaget är bra med exempelvis en checklista över vad revisorn ska tänka på i samband med revision och IT. Dels är det närmast omöjligt att få en sådan lista heltäckande, dels finns en risk att listan ger ett förment skydd, att den enskilda revisorn vaggas in i en falsk osäkerhet.

IT-utvecklingen är alltså i första hand en utbildningsfråga för Björn Markland. Både grundutbildningen och den fortsatta vidareutbildningen på byråerna måste skapa ett medvetande om datoriseringens risker och möjligheter.

– Många tycker det är kul med nya tekniska landvinningar, inte minst när systemet är snabbt, lättillgängligt och inbjuder till lek. Just där kanske faran ligger, att de uppfyllda pojkdrömmarna går före den traditionella försiktigheten. Vi hade en revisor – Lennart Bergström – som numera gått ur tiden. Han skapade redan på 70-talet sin egen ”naturlag” som han kallade ”Alla Administrativa Kontroller Har Tvinsot”.

Och Björn Markland ger ett belysande exempel:

På ett företag beslutar säkerhetschefen att dörren till den lokal där viktig information förvaras alltid måste hållas låst och öppnas med nyckel. Många anställda har legala ärenden till lokalen. Ganska snart kommer dörren att ställas upp eftersom det upplevs som krångligt att hela tiden låsa upp den.

– Idag, fortsätter Björn Markland, kan vi översätta det med att man alldeles för ofta ser att användarkoden till datorerna är nedkladdad på tangentbordet. Och jag låser inte in alla de papper jag egentligen skulle låsa in när jag går för dagen. Vi tycker nog lite till mans och kvinns att det räcker med att låsa dörren till rummet.