Finansieringsanalysen som redovisningsrapport har fått allt större uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Stefan Pauli och Pär Falkman redogör här för några av de olika skeden finansieringsanalysen genomgått under de senaste åren.

Finansieringsanalysen som redovisningsrapport har under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet fått allt större uppmärksamhet internationellt. Uppmärksamheten har resulterat i att bl. a. Financial Accounting Standards Board (FASB) och International Accounting Standards Committee (IASC) numera rekommenderar s.k. sektorindelade finansieringsanalyser. Till skillnad från traditionellt indelade finansieringsanalyser, som redovisar tillförda och använda medel, är en sektorindelad analys uppdelad efter företagets olika aktiviteter. Vanligtvis särskiljs aktiviteterna drift, investeringar och finansiering. Även svenska börsnoterade företag tillämpar nu internationella regler sedan Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) under 1990-talet kompletterat sin rekommendation nr 10 ”Finansieringsanalyser”. FAR godkänner numera att internationella regler tillämpas. För vissa bolag anser dessutom FAR att FASB:s och IASC:s rekommendationer är att föredra.

Finansieringsanalysens historik

Finansieringsanalysens ursprung går att finna ca 130 år tillbaks i tiden. Ett amerikanskt järnvägsföretag kompletterade då sin årsredovisning med en rapport som visade förändringen av balansposten kassa samt hur denna förändring hade uppkommit. I början av 1900-talet utvecklades rapporten så att resultaträkningens nettoresultat användes som utgångspunkt för finansieringsanalysen. Rapporten fokuserade dessutom på periodens förändring av rörelsekapitalet. År 1938 presenterades ett alternativt tillvägagångssätt för att upprätta finansieringsanalyser, där utgångspunkten togs i omsättningen i stället för nettoresultatet. Rapporten fick emellertid utstå betydande kritik då den ansågs utgöra en upprepning av innehållet i resultaträkningen.

Den första amerikanska rekommendationen på området kom först år 1963. Enligt denna skulle finansieringsanalysen utgå ifrån nettoresultatet och rörelsekapitalsflödet skulle redovisas i tillförda och använda medel. Under 1980-talet kom finansieringsanalysen att bli ett hett debattämne i USA. I debatten framfördes bl.a. kritik angående rörelsekapitalets lämplighet som s.k. medelsbegrepp samt huruvida indelningen i tillförda och använda medel var informativ eller ej. Debatten resulterade i att FASB år 1987 gav ut rekommendationen FAS 95, ”Statements of Cash Flows”. FASB tar i denna rekommendation avstånd från både indelningen i tillförda och använda medel, samt att rörelsekapital används som medelsbegrepp. Istället rekommenderar FASB en indelning i sektorerna drift, investering och finansiering samt att likvida medel utgör medelsbegrepp. Dessa idéer har även anammats i IASC:s rekommendation från år 1993.

Svenska företag började presentera finansieringsanalyser i sina bokslut i början av 1960-talet. Vidare utarbetade Näringslivets Börskommitté en modell för finansieringsanalyser år 1969. Modellen fokuserade, likt den amerikanska rekommenderade modellen från år 1963, på rörelsekapitalsflödet i tillförda och använda medel. FAR har länge rekommenderat denna modell, dock med den skillnaden att analysen skall utgå ifrån internt tillförda medel istället för nettoresultat. År 1984 utförde FAR smärre förändringar i rekommendationen, vilket bl.a. medförde större valfrihet angående val av medelsbegrepp. Både rörelsekapital och likvida medel kunde nu användas. Vilket inledningsvis nämndes gjordes ytterligare kompletteringar av rekommendationen i början av 1990-talet, som en anpassning till både FASB:s och IASC:s rekommendation samt svensk praxis på området. Även Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har givit ut en rekommendation om finansieringsanalyser som ligger i linje med IASC:s och FASB:s rekommendationers innehåll.

Finansieringsanalysens variationer

Som historien visar har finansieringsanalysen genomgått ständiga förändringar, varav de största har ägt rum under den senaste tioårsperioden. I denna artikel har vi för avsikt att presentera en referensram som kan användas som utgångspunkt för att förtydliga vilka historiska förändringar som finansieringsanalysen har genomgått. Referensramen syftar också till att öka förståelsen för skillnader och likheter mellan de finansieringsanalyser som idag används i praktiken. Referensramen bygger på sex grundläggande faktorer som har en avgörande påverkan på finansieringsanalysens innehåll och struktur. Faktorerna är följande:

  • Medelsbegrepp

  • Ingångsbegrepp

  • Indelning

  • Justeringar

  • Placering av justeringar

  • Brutto- eller nettoredovisning

Vi kommer även att diskutera två metoder som kan användas vid sammanställningen av finansieringsanalyser, nämligen indirekt och direkt metod. Avslutningsvis kommer vi dessutom att presentera lämpliga benämningar på olika typer av finansieringsanalyser.

Val av medelsbegrepp

Med medelsbegrepp avses finansieringsanalysens saldo, dvs. det som redovisas på sista raden i analysen. De två medelsbegrepp som vanligtvis används i praxis och i rekommendationer på området är rörelsekapital (RK) (dvs. skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder) och likvida medel (LM). Vanligtvis inkluderas även finansiella placeringar och andra kortfristiga tillgångar som snabbt och utan nämnvärd finansiell risk kan omvandlas till likvida medel. En intressant fråga är emellertid hur en checkräkningskredit skall behandlas. Skall en outnyttjad kredit som omedelbart kan användas utgöra en tillgång som skall öka de likvida medlen? Vad beträffar rörelsekapital som medelsbegrepp har det fått utstå relativt stark kritik. Posterna i rörelsekapitalet skall per definition utgöra ett företags mest likvida tillgångar. Huruvida så alltid är fallet är emellertid tvivelaktigt. En anläggningstillgång, som kan säljas på en fungerande andrahandsmarknad, kan t.ex. vara en mer likvid tillgång än ett lager under lågsäsong. Det är således inte uppenbart att hela rörelsekapitalet speglar ett företags kortsiktiga likviditet. FAR accepterar både rörelsekapital och likvida medel som medelsbegrepp. FASB anser emellertid att likvida medel är mer konkret och lättbegripligt och bör användas istället för rörelsekapital, som förutom värderingsproblem även dras med klassificeringsproblem.

Val av ingångsbegrepp

I den löpande redovisningen bokförs inkomster och utgifter samt in- och utbetalningar. I samband med bokslut periodiseras inkomster och utgifter till intäkter och kostnader, vilka redovisas i resultaträkningen. Resultaträkningen består därför enbart av intäkter och kostnader, och saldot i resultaträkningen utgörs av nettoresultat. I en utav FASB:s rekommenderade modeller för ”cash flow”-rapporter skall enbart verkliga in- och utbetalningar redovisas. Detta resulterar automatiskt i att saldoposten visar förändringen av likvida medel. I traditionella finansieringsanalyser sker emellertid en blandning av de olika redovisningsbegreppen. Som exempel kan nämnas FARs modell som visar förändringen av likvida medel i tillförda och använda medel. ”Internt tillförda medel” härleds från resultaträkningens ”Resultat före bokslutsdispositioner och skatt” eller ”Rörelsens intäkter”, och utgörs således av resultatrelaterade poster. Resterande poster i modellen utgörs av antingen härledda inkomster och utgifter eller av in- och utbetalningar, beroende på om försäljning av t.ex. anläggningstillgångar har resulterat i kortfristiga fordringar eller skulder samt huruvida justeringar har gjorts för detta.

De olika redovisningsbegreppen/redovisningstermerna som kan förekomma i en finansieringsanalys har vi givit benämningen ingångsbegrepp. Följande ingångsbegrepp kan således förekomma:

* resultat

* utgifter

* intäkter

* inbetalningar

* kostnader

* utbetalningar

* inkomster

Varje enskild rad i finansieringsanalysen (med undantag av eventuella justeringar i rapporten för förändringar av balansposterna omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, samt saldot) utgör ett ingångsbegrepp, och kan således bestå av något av nämnda redovisningstermer.

Används resultat, intäkter eller kostnader som ingångsbegrepp är finansieringsanalysen kopplad till resultaträkningen. För resterande ingångsbegrepp finns inte denna koppling. Dessa kan emellertid härledas utifrån resultat- och balansräkning, eller hämtas från försystem och grundbokföring. Vad beträffar in- och utbetalningar kan en exakt härledning från resultat- och balansräkning emellertid vara svår. Ofta krävs kompletterande information, speciellt en mer utförlig specificering av de kortfristiga fordringarna och skulderna.

Till skillnad från FASB:s modell, där reella betalningsflöden redovisas på varje rad, visar endast saldoposten i FARs modell det exakta betalningsflödet. Vissa rader i analysen, t.ex. ökning och minskning av långfristiga lån, investeringar samt försäljning av anläggningstillgångar, uttrycks eventuellt i in- och utbetalningar. Huruvida dessa redovisas som in- och utbetalningar eller inkomster och utgifter framgår emellertid inte explicit. Det bör dock nämnas att FASB även accepterar, om det är svårt att identifiera reella betalningsflöden, att en modell som baseras på samma ingångsbegrepp som FAR används.

Val av indelning

Som framgick av den historiska inledningen existerar det två indelningssätt i praxis. Sedan slutet av 1980-talet har en indelning i sektorerna drift, investering och finansiering fått ett internationellt genombrott. I Sverige däremot används fortfarande, förutom av flertalet börsnoterade bolag, en indelning i tillförda och använda medel. Fördelen med en indelning i tillförda och använda medel är att en överskådlig bild ges av de totala in- och utflödena av medel under perioden. Den sektorindelade modellen ger istället en bild av in- och utflöden för respektive sektorer.

Fördelen med denna modell är att det tydligt framgår vad driften har genererat, vilka investeringar som har gjorts samt hur ett eventuellt underskott eller överskott har behandlats finansieringsmässigt. Sambanden och skillnaderna mellan de båda indelningarna framgår i figuren nedan.

TRADITIONELL FA

TILLFÖRDA MEDEL

drift

investering

finansiering

ANVÄNDA MEDEL

drift

investering

finansiering

SEKTORINDELAD FA

DRIFT

tillförda medel

använda medel

INVEST

tillförda medel

använda medel

FINANS

tillförda medel

använda medel

Justeringar

När resultat, intäkter, kostnader, inkomster eller utgifter används som ingångsbegrepp och likvida medel utgör medelsbegrepp, måste justeringar göras i finansieringsanalysen. Justeringarna kan emellertid delas upp i två kategorier:

  • Justeringskategori 1: justeringar för icke likviditetspåverkande men resultatpåverkande poster, såsom avskrivningar, realisationsvinster och -förluster.

  • Justeringskategori 2: justeringar för förändringar av rörelsekapitalet exklusive likvida medel, dvs. förändringar av kortfristiga fordringar, kortfristiga skulder, lager etc.

Justeringskategori 1 aktualiseras när valt ingångsbegrepp från resultaträkningen har påverkats av just avskrivningar etc. Justeringskategori 2 aktualiseras för samtliga ingångsbegrepp, förutom in- och utbetalningar under förutsättning att medelsbegreppet är likvida medel. Enkelt uttryckt (under förutsättning att lager och interimsposter inte har förändrats) används Justeringstyp 1 för att omvandla intäkter och kostnader (eller resultat) till inkomster och utgifter, medan Justeringstyp 2 används för att omvandla inkomster och utgifter till in- och utbetalningar. Om medelsbegreppet utgörs av rörelsekapital och ingångsbegrepp är inkomster och utgifter krävs inga justeringar. Är ingångsbegrepp resultat eller intäkter och kostnader aktualiseras den första justeringskategorin. I figuren nedan illustreras sambanden mellan typ av justeringar samt val av medelsbegrepp och ingångsbegrepp.

Ingångsbegrepp

INT/KOSTN

INK/UTG

INB/UTB

RK

Justeringskategori 1

Inga justeringar behövs

Ingen rimlig kombination

Medelsbegrep

LM

Justeringskategori 1&2

Justeringskategori 2

Inga justeringar behövs

Placering av justeringarna

Justeringstyp 1 kan i princip placeras på två ställen, dels i själva analysen dels i not eller specifikation. FAR har valt det sistnämnda och justerar för avskrivningar och dylikt i en specifikation av internt tillförda medel, dvs. utanför själva analysen. FASB har däremot valt att placera justeringstypen i analysen.

Vad gäller Justeringstyp 2 finns det en rad olika varianter. Enligt FAR skall justeringen göras i direkt anslutning till ”internt tillförda medel” i analysen. Vidare kan den del av rörelsekapitalsförändringen som är hänförlig till investering och finansiering brytas ut och redovisas separat. Vad beträffar den sektorindelade modellen som inte bygger på reella in- och utbetalningar är det vanligast att justeringen görs i driftssektorn. Justeringen kan alternativt göras i direkt anslutning efter de tre sektorerna. Även för den sektorindelade modellen finns det möjlighet att bryta ut den del av rörelsekapitalsförändringen som är hänförlig till driften, investeringar och finansiering och redovisa dessa i respektive sektorer.

Vidare kan förändringen av rörelsekapitalet fördelas ut till varje rad i finansieringsanalysen som har givit upphov till förändringen. Som exempel kan nämnas att omsättningstillgångar och kortfristiga skulder som är hänförliga till verksamhetens intäkter justeras vid denna rad. På motsvarande sätt justeras verksamhetens kostnader med den del av tillgångarna och skulderna som är hänförliga hit, och så vidare för respektive rad i analysen.

Resultatet av en justering för respektive rad i analysen blir att varje rad uttrycker dess exakta påverkan på likvida medel, likt den modell som endast utgår från in- och utbetalningar. Justeras förändringen sektorsvis kommer endast sektorernas respektive totala påverkan på likvida medel framgå. Slutligen, justeras hela förändringen i driften eller som en totalsumma efter de tre sektorerna, kommer endast finansieringsanalysens slutsaldo, dvs. total förändring av likvida medel, utgöra den post som uttrycker den exakta förändringen av likvida medel.

Netto- och bruttoredovisning

Den sjätte och sista faktorn som påverkar finansieringsanalysens variationer är netto- och bruttoredovisning. Netto- och bruttodiskussionen kan diskuteras utifrån fyra olika sammanhang. Den diskussion rörande brutto- och nettoredovisning som är vanligast angående finansieringsanalysen är huruvida en rapports rader skall redovisas brutto eller netto. Som exempel kan nämnas huruvida investeringar och desinvesteringar skall redovisas separat eller ej. Detsamma gäller långfristig upplåning och amortering. I de andra tre sammanhangen är diskussionen hänförlig till tre av de övriga faktorerna som påverkar finansieringsanalysens innehåll och struktur. Används resultat som ingångsbegrepp finns det ofrånkomligen inslag av nettoredovisning (resultatet är ju i sig ett nettobegrepp). Används istället t.ex. rörelsens intäkter eller omsättning sker redovisningen i bruttotermer. Val av medelsbegrepp påverkar också huruvida netto- eller bruttoredovisning tillämpas. Rörelsekapital är, liksom resultatet, i sig ett nettobegrepp eftersom det är sammansatt av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Likvida medel däremot är i sig ett bruttobegrepp.

Slutligen kan även indelningen påverka huruvida netto- eller bruttoredovisning har tillämpats. En analys som är indelad i tillförda och använda medel syftar primärt till att särskilja tillförda och använda medel i bruttoflöden. FARs modell som utgår ifrån internt tillförda medel gör emellertid ett avsteg från bruttoredovisning sett ur ett indelningsperspektiv. I internt tillförda medel redovisas nämligen både tillförda och använda medel hänförliga till rörelsen. Som exempel på en finansieringsanalys som bruttoredovisar tillförda och använda medel, kan nämnas den modell som Kommunförbundets referensgrupp i redovisning har utvecklat för kommuners finansieringsanalyser. I denna exkluderas de ”använda medlen” från internt tillförda medel och redovisas under använda medel i analysen.

Metoder för sammanställning av rapporten

Betalningsflödesrapport

Traditionell finansieringsanalys

Direkt metod

FASB:s, IASC:s ”verkliga” direkta metoder

– Ink/utg som ingångsbegrepp

– RK som medelsbegrepp

Indirekt metod

IASC:s ”direkta” indirekt justerade modell

FAR, IASC:s och FASB:s ”indirekta” metoder

Två vanliga sammanställningsmetoder för finansieringsanalysen är den indirekta och den direkta. Globalt sett finns det inga enhetliga definitioner för dessa båda metoder, åtminstone inte vad det gäller den direkta. Första gången som den direkta metoden omnämndes var i FASB:s rekommendation FAS 95 från år 1987. Enligt FASB gav denna metod uttryck för en sammanställning av de verkliga betalningsflödena i företaget, dvs. reella in- och utbetalningar. FASB accepterar även en indirekt metod som utgår från nettoresultatet varpå justeringar görs för att förändringen av likvida medel skall framgå. Med tanke på de svårigheter som en direkt metod kan medföra accepterar FASB även att ett alternativt tillvägagångssätt används för den direkta metoden. Genom att indirekt justera varje rad i finansieringsanalysen för förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder på det sätt som tidigare har beskrivits, erhålls en rapport där respektive rads saldo överensstämmer med de i en finansieringsanalys upprättad enligt en ”verklig” direkt metod. Huruvida FASB anser att detta är en direkt eller indirekt metod framgår inte av deras rekommendation. IASC påpekar däremot uttryckligen att även detta är en direkt metod. Vad menas då egentligen med en indirekt respektive en direkt metod? Kan verkligen en direkt metod upprättas med hjälp av indirekta justeringar? I så fall måste det föreligga en skillnad mellan en indirekt metod och en indirekt justering! En omdefiniering av begreppen skulle kunna vara på sin plats.

Nya definitioner

En finansieringsanalys som upprättas enligt en direkt metod får enligt vår ”nya” definition överhuvud taget inte inbegripa några som helst justeringar, varken i eller utanför analysen. Detta innebär att det måste råda överensstämmelse mellan ingångsbegrepp och medelsbegrepp, samt mellan ingångsbegrepp och tillgänglig data i redovisningssystemet. Är medelsbegreppet likvida medel måste ingångsdata således vara inbetalningar och utbetalningar, och tillgänglig data i redovisningssystemet vara redovisat så att inbetalningar och utbetalningar framkommer direkt. Om medelsbegreppet är rörelsekapital är det istället nödvändigt att ingångsdata är inkomster och utgifter, och tillgänglig data i systemet vara redovisat så att inkomster och utgifter framkommer direkt. En finansieringsanalys upprättad enligt en direkt metod skulle därmed aldrig kunna använda resultat, kostnader eller intäkter som ingångsbegrepp. De data som presenteras i en finansieringsanalys upprättad enligt en direkt metod skall således hämtas direkt från grundredovisningen, och inte rekonstrueras utifrån resultat- och balansräkning.

Den indirekta metoden skulle härigenom kännetecknas av att den inkluderar justeringar p.g.a. att det finns olikheter mellan ingångsbegrepp och medelsbegrepp och/eller ingångsbegrepp och tillgänglig data i redovisningssystemet. Justeringarna kan antingen visas i analysen eller ej.

Som synes behöver således inte en direkt metod vara ett uttryck för redovisning av betalningsflöden på varje rad i analysen. Som komplement till våra definitioner på indirekt och direkt metod presenterar vi därför ytterligare två begrepp, nämligen betalningsflödesrapport (cash flow-rapport) och traditionell finansieringsanalys. I en betalningsflödesrapport skall varje rad redovisa betalningsflöden (oavsett vilken metod som har använts för att ta fram dem), till skillnad från en traditionell finansieringsanalys som innefattar alla andra alternativ. På detta sätt skiljer vi mellan innehållet i rapporten samt den metod, eller det tillvägagångssätt, som används för att ställa samman innehållet i rapporten. I nedanstående fyrfältstabell har vi placerat in ett par av de finansieringsanalyser/betalningsflödesrapporter som FASB, IASC och FAR rekommenderar, utifrån dessa ”nya” begreppsdefinitioner.

Genom att skilja på den metod som används för att ställa samman finansieringsanalysen samt innehållet i rapporterna kan diskussioner om olika typer av finansieringsanalyser bli tydligare. Innehållet i olika typer av finansieringsanalyser kan dessutom ytterligare preciseras genom att utgångspunkt tas i de sex grundläggande faktorerna som tidigare presenteras.

Ek.lic. Stefan Pauli och ek.lic. Pär Falkman är doktorander vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Fotnot

Artikeln är en sammanfattning av delar av böckerna ”Betalningsflödesrapportering – om konsten att rapportera fakta i redovisningen”, av Olson, O., Falkman, P. och Pauli, S., 1995 och ”Finansieringsanalysens dimensioner – teori och kostnader”, av Falkman, P. och Pauli, S., 1995.