Innehåll

I redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning, RR 1:96, anges att en justering av förvärvsanalysen kan ske av två anledningar. Punkt 33 behandlar det fall där en tilläggsköpeskilling skall utgå men där beloppet inte kan beräknas vid förvärvet. Punkt 50 behandlar det fall där vissa förutsättningar för förvärvsanalysen var ofullständiga eller oriktiga och där en justering måste göras i efterhand. I båda fallen kan effekten av justeringarna bli att storleken av en goodwillpost påverkas.

Redovisningsrådets rekommendation behandlar inte hur en ändring av en goodwillpost skall påverka företagets goodwillavskrivningar. Akutgruppen har därför beslutat att göra följande uttalande:

Om en justering av en förvärvsbalans leder till att ett företag redovisar ett högre värde på goodwill skall ökningen skrivas av över goodwillpostens återstående ekonomiska livslängd. Ett lägre värde på goodwillposten leder till att framtida avskrivningar minskar. Ändringen leder alltså inte till en retroaktiv justering av tidigare års redovisade avskrivningar.

Exempel:

Antag att ett företag redovisar en goodwillpost på 100 i samband med ett företagsförvärv i början av år 1. Posten skrivs av linjärt över 10 år. Enligt avtalet skall en tilläggsköpeskilling utgå beroende på resultatutvecklingen under år 1 och 2. Vid slutet av år 2 fastställs att en tilläggsköpeskilling skall utgå med 50. Det medför att redovisad goodwill ökar från 90 till 140. För år 2 redovisas en avskrivning på goodwill med 15,5, dvs. en avskrivning av 140 över den beräknade återstående livslängden om nio år.