Innehåll

Balans nr 10 1998

Industriförbundets rapport om finansiell miljöinformation

Industriförbundet har nyss lagt fram en utredning som behandlar ”Finansiella begrepp vid miljöinformation i Årsredovisning” och är en problembeskrivning över den internationella debatten som förs kring hur finansiella miljöbegrepp skall redovisas i finansiell rapportering.

Syftet är att klarlägga var olika normgivare står och på så sätt bidraga till den pågående debatten. Skriften avhandlar följande områden:

  • Behovet av uppdatering av dagens internationella redovisningsstandards.

  • Vad är god redovisningssed för miljöbegreppen?

  • Presentation av olika problemställningar orsakade av oklara definitioner, t.ex. skillnad mellan miljökostnad och miljötillgång.

  • En genomgång av begreppen Intäkter, Kostnader, Tillgångar samt olika Förpliktelser, dvs. skulder, avsättningar, ansvarsförbindelser samt kraven på Upplysningar i övrigt.

  • Olika normgivares definitioner vad gäller de olika finansiella miljöbegreppen, t.ex. vad är en miljökostnad eller en miljöskuld?

  • Olika normgivares förslag till när och hur dessa miljöposter skall redovisas.

  • Olika normgivares förslag till hur dessa skall värderas, klassificeras, konsolideras och när det skall ske upplysning i årsredovisningen (vad är väsentligt?).

  • Ny svensk lag om miljöinformation i årsredovisningen (ÅRL) samt Miljölagstiftningen.

En närmare redogörelse för rapporten kommer senare i en artikel här i Balans.

Rapporten har utarbetats av Birgit Flening, auktor revisor och naturvetare, ansvarig för Ernst & Young Miljö. Hon är ledamot av FARs samrådsgrupp för miljöfrågor och samordningsgrupp för redovisningsfrågor.

Den kan beställas från Industriförbundet.