Innehåll

Balans nr 11 1998

Internationellt: Kommissionen vill ändra 4:e direktivet

EU-kommissionen lägger nu sista handen vid en skrivelse till Ministerrådet om ändring av det 4:e direktivet. Ändringen syftar till att göra det möjligt för medlemsländerna att, om de så önskar, införa en rätt för företag att värdera finansiella instrument till verkligt värde.

Skrivelsen kommer att skickas in senast i början av nästa år. I bästa fall kan ett beslut fattas i slutet av 1999. En ändring av årl skulle då kunna göras så att det blir möjligt för svenska företag att byta redovisningsprincip år 2001, dvs. samtidigt som IASC:s rekommendation träder i kraft.

Även om tidpunkten för EU-beslutet kan dröja är det sannolikt att beslutet blir positivt. Det handlar om den första större förändringen av direktivet efter 20 år. Skulle det inte visa sig att Rådet och Parlamentet klarar av att genomföra den skulle det allvarligt påverka förtroendet för Kommissionens möjligheter att påverka utvecklingen inom redovisningsområdet.

En teknisk kommitté under Kommissionen har också diskuterat om några av de senast antagna IASC-rekommendationerna är förenliga med EUs direktiv. När det gäller flertalet av rekommendationerna konstateras att det inte finns några konflikter. Den mest känsliga frågan gäller redovisning av pensionsförpliktelser. Enligt IAS 19 får företag fördela ökningar av pensionsskulden till följd av exempelvis ändrade antaganden om livslängd m.m., över 20 år. Man är alltså inte tvungen att ta upp skulden till sitt beräknade värde. Detta menar Kommissionen strider mot en av bestämmelserna i direktivet och därmed också mot ÅRL. Det kan komma som en kalldusch för många.

Den nya rekommendationen som Redovis-ningsrådet för närvarande arbetar med, leder nämligen till att pensionsskulden kommer att variera mer i framtiden, både uppåt och neråt. En utjämning har då uppfattats som önskvärd för att minska fluktuationerna i den redovisade vinsten.

Rolf Rundfelt