Innehåll

Den 15 januari bildades Föreningen för utvecklande av god redovisningssed. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, Redovisningsrådet samt av Redovisningsrådets Akutgrupp. Föreningen tar över de uppgifter som tidigare åvilade Stiftelsen för utvecklande av redovisningssed.

Medlemmar i Föreningen är Stockholms Fondbörs, FAR, Industriförbundet, Försäkringsförbundet, Bankföreningen, Fondhandlareföreningen samt Sydsvenska och Västsvenska Handelskamrarna. Till ordförande för Föreningen valdes Olof Lund.

Rådets uppgift är att främja utvecklingen av god redovisningssed, företrädesvis ur ett aktiemarknadsperspektiv. Det skall ske genom utfärdandet av rekommendationer samt genom spridandet av information om redovisningsfrågor.

Rådets ordförande är Lars Östman med Lars Ohlsson-Leijon som vice ordförande.

Övriga ledamöter är Jan Eriksson, Sigvard Heurlin, Lennart Huldén, Margit Knutsson, Rolf Rundfelt, Jan Siling samt Sven-Åke Svenberg. Harry Vos är adjungerad ledamot.

Redovisningsrådets agenda för 1998

Rådet har senast gett ut två utkast till rekommendationer; Redovisning av kassaflöden och Redovisning av effekter av ändrade valutakurser. Slutliga rekommendationer beräknas antas före sommaren.

Tre utkast till rekommendationer är på väg at ges ut inom kort. De behandlar Materiella anläggningstillgångar, Skatter respektive Entreprenaduppdrag. De här utkasten baseras på IASC:s rekommendationer nr 11, 12 samt 16.

Arbete pågår på ytterligare tre utkast till rekommendationer, nämligen gällande Tjänsteuppdrag, Intressebolag samt Joint ventures. Beslut har fattats om att återta arbetet med en rekommendation om Redovisning av pensionskostnader. Vidare har arbetet med två rekommendationer om Immateriella tillgångar och om Nedskrivningar av anläggningstillgångar påbörjats.

Den pågående genomgången av IASC:s rekommendationer har medfört att en del äldre rekommendationer omarbetats. Det kommer med stor säkerhet att leda till revisioner också av Rådets rekommendationer. Som exempel kan nämnas avsnittet om goodwillredovisning i RR1:96 och leasingrekommendationen RR6.