– Jag är glad och lättad, säger Helena Björnander, auktor revisor sedan 1 mars.

– Gunilla Arvidsson ringde från RN och berättade att de inte tänkte överklaga. Därmed var jag auktoriserad.

Balans berättade i nr 12/97 om Helena Björnander som 1996 ansökte om auktorisation och strax därefter födde barn. Hon fick avslag med motiveringen att hon ej är yrkesverksam.

Helena överklagade till länsrätten som i sin dom meddelade att Helena skulle auktoriseras. RN menade att länsrätten byggde sin dom på en praxis som inte fanns och överklagade.

Kammarrätten avslog överklagandet och skrev bl.a.:

Vid bedömningen av frågan om yrkesverksamhetskravet är uppfyllt för den som är ledig från sin anställning måste enligt kammarrättens mening en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter av betydelse ...” och ”... att Helena Björnander, som numera återgått i arbetet, vid tiden för sin ansökan haft en så stark anknytning till sitt yrke att hon måste anses ha yrkesmässigt utövat revisionsverksamhet i den mening som avses i 5 § lagen om revisorer.

– Vi diskuterade från vilket datum jag skulle få min auktorisation. Men då jag inte skulle ha någon direkt fördel av att bli auktoriserad retroaktivt, bestämdes datumet till den 1 mars.

Helena Björnander , 32, Ernst & Young, blev den 1 mars auktoriserad revisor sedan kammarrätten avslagit Revisorsnämndens överklagande.