Innehåll

Balans nr 10 1999

Internationellt: Rapport från G4+1-gruppen om Reporting Financial Performance

Inom G4+1-gruppen, dvs. normgivarna i USA, Kanada, Storbritannien, Australien och IASC, har man en längre tid diskuterat hur resultatredovisningen kan förbättras. Uppfattningen inom gruppen har varit dels att den nya rapporten som visar förändringen i det egna kapitalet inte blev så lyckad som tänkt, dels att det finns ett missnöje både bland läsare av finansiella rapporter och företag över att det inte finns ett resultatbegrepp som är mer användbart för att bedöma företagets utveckling.

Diskussionen har lett medlemmarna till slutsatsen att man skall arbeta för att samla alla resultatposter i en rapport med beteckningen Statement of Financial Performance och att man i den rapporten skall skilja mellan rörelseresultat, finansiella poster och övrigt.

Den här rapporten skulle kunna få följande utseende:

Rörelsen

Intäkter

Kostnader för sålda varor

Övriga kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Finansiellt netto

Vinster och förluster på finansiella instrument

Resultat före skatt

Skatt

Resultat efter skatt

Övriga intäkter och kostnader

Resultat från avveckling av verksamheter

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar i rörelsen

Omvärdering av anläggningstillgångar

Kursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag

Övriga intäkter och kostnader före skatt

Skatt

Övriga intäkter och kostnader efter skatt

Summa: Förändring i eget kapital utan hänsyn till betalningar till eller från ägare

Det är lätt att förstå vad gruppen vill uppnå. De två första kategorierna motsvarar i stort sett vad som redovisas i nuvarande resultaträkningar. Den tredje kategorin är en blandning av vad som för närvarande redovisas direkt mot det egna kapitalet, dvs. kursdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag och omvärderingar (uppskrivningar) av värdet på anläggningstillgångar. Resultat från avveckling av verksamheter och från försäljningar av anläggningstillgångar är vad britterna numera redovisar efter rörelseresultatet men inom ramen för resultat från ordinarie verksamhet, dvs. typiska exempel på ”exceptionella” eller ”jämförelsestörande” poster.

Förslaget att de här båda senare posterna inte skall ingå i rörelseresultatet kommer antagligen att tas emot positivt av de flesta. Ett mindre problem uppkommer i företag som handlar med anläggningstillgångar, exempelvis fastighetsföretag och rederier. I rapporten föreslås dock att sådana företag kan redovisa de resultat som uppkommer vid försäljning som en del av rörelseresultatet.

Ett större problem är antagligen att det även fortsättningsvis kommer att ingå ett stort antal poster i rörelseresultatet som också kan betecknas som exceptionella eller av engångskaraktär. Det kan gälla större valutaförluster, skadestånd etc. Gruppens slutsats är att:

”Information om väsentliga händelser eller transaktioner som knappast kommer att upprepas är uppenbarligen av värde för läsarna av finansiella rapporter när de gör prognoser över framtida kassaflöden. Det skulle också vara svårt, om inte omöjligt, att hindra tilläggsinformation om den här typen av poster i resultaträkningen.

Att klumpa ihop poster av det här slaget i en grupp under rubriken ”exceptional items” antyder emellertid att de här posterna har mer gemensamt inbördes än med de övriga intäkts- och kostnadsposter som de är relaterade till (line items to which they relate). Med tanke på det stora antal händelser och transaktioner som kan ge upphov till exceptionella poster är det osannolikt. En särskild rad för exceptionella poster ger inte heller läsaren någon vägledning om karaktären av de poster som redovisas och kan leda till att läsarna fäster för stor uppmärksamhet vid resultatet före de exceptionella posterna”.

Som exempel nämns omstruktureringskostnader som, åtminstone till den del de består av avgångsvederlag, skall redovisas som en del av personalkostnaderna.

Ytterligare punkter som diskuteras i gruppens rapport gäller redovisning av effekter av förändringar i koncernens sammansättning. Rekommendationen här är att företag skall göra en åtskillnad mellan kvarvarande verksamheter och verksamheter under avveckling i linje med IAS 35, Avveckling av verksamheter. Ett svenskt utkast till rekommendation baserad på IAS 35 har gått ut under hösten. Vidare föreslås att information skall lämnas som gör det möjligt att bedöma effekten av företagsförvärv.

Slutligen tar rapporten upp frågan om ”recycling”. Begreppet syftar på att en resultatpost kan redovisas mer än en gång. Ett svenskt exempel är kursdifferenser hänförliga till utländska dotterbolag. Dessa skall enligt RR 8 redovisas direkt i det egna kapitalet när de uppkommer. När dotterbolaget säljs skall den ackumulerade differensen föras över till resultaträkningen och alltså leda till en större eller mindre realisationsvinst.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...