Innehåll

Balans nr 11 1999

Internationellt: Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements

G4+1-gruppen har gett ut en diskussionspromemoria som behandlar redovisningen i joint ventures. Bakgrunden är att man uppfattar skillnaden i synen på hur samägda bolag skall redovisas som olycklig. IAS 31 tillåter sålunda användning både av kapitalandelsmetoden och klyvningsmetoden.

Gruppens bedömning är att klyvningsmetoden inte bör användas. Argumentet är att ägarbolagen saknar kontroll över de tillgångar som redovisas enligt den metoden. En redovisning av en hälftenägd tillgång står alltså inte i överensstämmelse med den föreställningsram som IASC med flera antagit. Gruppen förordar i stället att om ett ägarbolag har ett betydande ägarintresse i ett joint venture skall det lämna en redogörelse för det samägda bolagets resultat och ställning i sammandrag.

Rolf Rundfelt