Innehåll

Balans nr 12 1999

Årsstämman 1999: FARs årsstämma tog styrelsens budgetförslag med höjda avgifter

Millenniets sista FAR-dag hölls den 26 november 1999, som vanligt på Sheraton Hotel i Stockholm. Dagen hade samlat ca 140 anmälda deltagare inräknat gäster och anställda vid FARs kansli.

Under dagen hölls paneldebatt på årets tema ”Flerkompetensbyråer – Revisions- och konsultbyrå eller Konsult- och revisionsbyrå?” och flera seminarier. Till det återkommer Balans i januarinumret med utförliga referat.

Vid den följande stämman framhöll FARs ordförande Ingvar Pramhäll att verksamhetsåret 1998/99 präglats av full aktivitet med ovanligt mycket att göra för både styrelse och kansli.

Han riktade ett tack både till generalsekreteraren för dennes framgångsrika insatser i samband med Revisionsbolagsutredningen och till vice ordföranden som hållit i det mycket omfattande arbetet med FARs remissvar på den utredningen. För övrigt rapporterade han att ett lagförslag väntades inom relativt snar framtid.

Andra områden som apostroferades av Ingvar Pramhäll var det stora åtagande att översätta internationella revisionsstandards (ISA), det internationella arbetet, kvalitetsfrågorna och samrådsaktiviterna med t.ex. Revisorsnämnden, Riksskatteverket och Finansinspektionen.

Han talade också om projekt Z, arbetet med en gemensam förening för branschen. (Mer om den frågan i särskild artikel här intill.)

Vidare redogjorde dotterbolagsdirektörerna Margareta Damberg (FAR Förlag som under året omsatte 47,9 Mkr och redovisade ett resultat före dispositioner och skatt på 10,2 Mkr) och Anders Lundberg (IREV, där FAR äger 75 procent, med en omsättning på 31,8 Mkr och ett resultat på 0,6 Mkr) för verksamheten i sina respektive företag.

Därefter talade generalsekreterare Björn Markland om den aktuella boksluts- och budgetsituationen.

Intäkterna för FAR och dess servicebolag ARS var under året mindre än kostnaderna och det redovisade resultatet före dispositioner och skatt blev -1,6 Mkr i stället för budgeterat nollresultat, bl.a. till följd av de inledningsvis beskrivna aktiviteterna och omförhandlade avtal.

Eftersom de fortsatta aktiviteterna i FARs kärnverksamhet också kommer att kräva fortsatta höjningar – med omkring 3 procent – och eftersom förlaget inte fortsättningsvis bör få sin soliditet ytterligare försämrad genom att behöva täcka underskottet med balanserat fritt eget kapital, föreslog styrelsen avgiftshöjningar med ca 50 procent.

Dock skulle man enligt förslaget avvakta med att ta ut mer än förra årets belopp till dess att reglerna klarnat kring utbetalning och beskattning av återbetalningen från SPP som för FARs del uppgår till ca 7,7 Mkr.

Stämman fastställde sedan enhälligt och utan debatt årsredovisningen, beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Man godkände även avgiftsförslaget utan vidare debatt.

Valen följde helt nämndens förslag. Christer Cederblad, Kristianstad, blev alltså ny styrelseledamot, Birgitta Lindén, Stockholm, ny kvalitetsnämndsledamot och Agneta Hjorth, Göteborg, ny suppleant i samma nämnd.

I FARs nämnd gick Reidar Peters, Malmö, in som ordinarie ledamot och Christer Olander, Linköping, blev ny suppleant.

Stämman godkände vidare årsredovisningarna i forskningsstiftelsen Oskar Silléns Fond och stiftelsen FARs jubileumsfond. Avslutningsvis bekräftades 1998 års stämmobeslut att modernisera 4 § i stadgarna vad gäller kravet på kunskapsprov.

Referat: Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...