Som nämndes i föregående nummer av Balans står redovisning av goodwill åter på FASB:s agenda. Utgångspunkten är att goodwill i framtiden skall skrivas av över en period på högst 10 år om inte en längre period, dock inte längre än 20 år, kan försvaras. Vad som krävs för att försvara en längre period anges ej. Dock hänvisas till att avskrivningstiden på goodwill bör anpassas till livslängden för identifierbara immateriella tillgångar. Det är en svårbegriplig hänvisning eftersom de identifierbara tillgångarna, exempelvis varumärken, naturligtvis tas upp separat i förvärvsanalysen. Vidare sägs att avskrivningen skall vara linjär men att också andra metoder får användas om de leder till ett goodwillvärde som är lägre än det som erhålles vid linjär avskrivning. Goodwillavskrivningar skall redovisas på en egen rad inom ramen för rörelseresultatet. Slutligen föreskrivs att goodwillvärdet skall prövas årligen och att en nedskrivning skall göras så snart det ”verkliga” värdet understiger redovisat värde.

En stor skillnad mot den rekommendation som Sverige är på väg att införa är att FASB definierar verkligt värde utan att diskontera framtida inbetalningsöverskott. Sannolikheten för att en nedskrivning behöver göras är därför väsentligt lägre än för de länder som i likhet med Sverige, väljer att följa IASC:s rekommendation.

Redovisningsrådet har kommit ganska långt på en revidering av rekommendationen om koncernredovisning, inklusive redovisningen av goodwill. Som bekant öppnar den reviderade rekommendationen en möjlighet att skriva av goodwill på längre tid än 20 år. Rekommendationen anger att ”I sällsynta fall kan det finnas övertygande skäl för att goodwillposten har en specifik nyttjandeperiod som överstiger 20 år. Exempel är (emellertid) svåra att finna”. Det finns anledning att anta att de här meningarna kommer att tolkas på skilda sätt. Det är då olyckligt att det verkar dröja innan vi får en enhetlig praxis internationellt. I USA verkar man alltså vara på väg mot 20 år. I Storbritannien däremot är det sannolikt att många företag i stället kommer att välja att inte skriva av goodwill alls, vilket är möjligt enligt de brittiska reglerna. Det skulle inte förvåna om inte också många europeiska storföretag, som tidigare skrivit ner goodwill direkt mot eget kapital, väljer längre avskrivningstider än 20 år.

Rolf Rundfelt