Innehåll

I grund och botten olyckligt. Endast två alternativ återstår – vara med eller stå utanför. En järntriangel håller på att smidas även inom vårt yrkesområde. Stelheten ökar. Om inte sammanslagningen uppfattas som lyckad finns uppenbar risk – chans?? – för formering av en ny organisation för enbart mindre byråer.

Hoten

Det är främst framtida hot som drivit fram idéerna om sammanslagning. Detta kläds av naturliga skäl i positiva ordalag som ”gemenskap ger styrka” etc. FAR står inför hotet att antalet auktoriserade revisorer minskar. Genom att neka till möjligheten till en kategori revisorer – mot nulägets två – har FAR påskyndat minskningen.

Istället ökar antalet godkända revisorer som i sin tur medför att SRS ökar. Dessutom har SRS ökat sitt intag av auktoriserade revisorer. Många FAR-medlemmar på mindre byråer är besvikna över utvecklingen och känner olust inför koncentrationen mot större och färre byråer. Passiviteten inom FAR ökar också.

Det spekuleras i branschen också om att FAR kanske öppnar dörren även för godkända revisorer. Då flyttas godkända revisorer på de större byråerna över till FAR – och SRS medlemsantal minskar.

Initiativet

FAR har initiativet. FAR har alltid haft en nedlåtande attityd gentemot SRS. Ränderna går aldrig ur. SRS riskerar att bli överkört. Det krävs en oerhörd styrka i förhandlingarna för att varaktigt plantera SRS överlägsenhet när det gäller service till små byråer.

Skilda världar

Små och stora byråer förstår inte varandras arbetssituation och problem. Man talar inte längre samma språk.

Specialister

Många förstår inte varför man ägnar så mycken kraft åt att diskutera ”icke-revisorers” medlemskap. Jag har mött många specialister som helt enkelt inte vill vara med i en revisorsorganisation. Varför spilla krut på frågan? Krutröken skymmer sikten för det allt överskuggande i detta sammanhang – revisorernas samverkan.

Medlemskapet

I praktiken råder det förhållandet att byråerna är medlemmar, inte fysikerna. Varför hänga kvar i ett synsätt som för många revisorer blir frustrerande när byråledningen ändå talar om var skåpet skall stå? De kvalitetskontrollsystem som nu sjösatts på olika håll inriktar sig också på byråerna i första hand, inte på revisorerna. Gör det hela till en branschförening som i alla andra branscher, med företag som medlemmar. Då bekräftar man dagens verklighet och organisationen blir förmodligen mycket effektivare. Det skulle dessutom automatiskt lösa påfundet med specialister.

Små byråer

Man måste skapa en stark småbyråsektion i den nya organisationen. Det måste vila på SRS att förhandla fram en situation där de små byråerna genom stadgefästa regler får egen ekonomi och egen beslutsförmåga. SRS har bakgrunden och de erfarenheter som kan bilda grunden för en sådan sektion. SRS styrka är förståelsen för små företags problem, en mycket bra service till små byråer och en – åtminstone i förhållande till FAR – mycket livaktig lokalverksamhet. Den styrkan måste vi ta vara på i en ny organisation.

Auktor revisor Per Strandin , Medlem i FAR såväl som i SRS