Balans nr 4 1999

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR: Aktuell information

Bokföringsnämnden

BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav

5 kap. 8 § och 9 § samt 7 kap. 15 § och 16 § årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL)

Bakgrund

Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i årsredovisningen

Enligt 5 kap. 8 § ÅRL skall ett bolag för varje dotterföretag och intresseföretag, i vilket bolaget självt äger eller genom mellanman innehar andelar, lämna vissa tilläggsupplysningar. Sådana tilläggsupplysningar skall bolaget också lämna i fråga om andra företag i vilka bolaget äger en kapitalandel på minst 20 procent.

Följande upplysningar skall lämnas:

1. namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,

2. resultatet för det senaste räkenskapsår för vilket årsbokslut har upprättats,

3. bolagets kapitalandel och, om rösträttsandelen avviker från kapitalandelen, rösträttsandel i företaget, samt

4. antalet andelar och dessas värde enligt balansräkningen.

Ett bolag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag skall dessutom lämna upplysning om detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

I 5 kap. 9 § ÅRL görs vissa undantag från dessa upplysningskrav. Generellt gäller att en uppgift får utelämnas om den är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. Vidare kan Patent- och registreringsverket (PRV) medge att en uppgift utelämnas, om uppgiften har sådan karaktär att den kan vålla allvarlig skada för något av de berörda företagen om den blir offentlig. Om ett bolag med stöd av dessa bestämmelser utelämnat någon uppgift, skall bolaget i årsredovisningen upplysa att så har skett.

I vissa särskilt angivna fall får uppgift om eget kapital och resultat utelämnas. Det gäller för det första om bolaget äger andelar som motsvarar mindre än hälften av det andra företagets eget kapital och detta företag inte offentliggör sin balansräkning. För det andra får uppgift om eget kapital och resultat utelämnas beträffande dotterföretag eller intresseföretag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas av bolaget eller – under vissa förutsättningar – av ett moderföretag högre upp i koncernen (jfr 7 kap. 2 § ÅRL).

Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i koncernredovisningen

Även koncernredovisningen skall innehålla upplysningar om moderbolagets innehav av andelar i dotter- och intresseföretag. Moderbolaget skall dessutom lämna upplysningar om andra företag i vilka bolaget eller något annat koncernföretag innehar minst 20 procent av kapitalet. Uppgifter om företag av sist nämnt slag behöver dock inte lämnas om uppgifterna är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild.

Upplysningar skall lämnas om namn, organisationsnummer och säte samt den kapitalandel som koncernföretag innehar i företaget. Liksom beträffande årsredovisningen kan PRV medge att en uppgift utelämnas, om den har sådan karaktär att den kan vålla allvarlig skada för något av de berörda företagen om den blir offentlig (7 kap. 16 §).

Det är tillåtet att publicera en koncernredovisning tillsammans med koncernrevisionsberättelsen utan hinder av att koncernredovisningen saknar fullständiga uppgifter om andelar i dotterföretag, intresseföretag och andra företag där innehavet uppgår till minst 20 procent av kapitalet. En förutsättning för detta är emellertid att de utelämnade uppgifterna är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild.

Om ett moderföretag publicerar sin koncernredovisning i ofullständigt skick, skall det av publikationen framgå att den inte är fullständig och att den fullständiga versionen har givits in till PRV (8 kap. 15 och 16 §§).

BFNs bedömning

Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i årsredovisningen

Kravet i 5 kap. 8 § ÅRL på upplysningar i årsredovisningen om andelar i dotterföretag och vissa andra företag gäller från och med den 1 januari 1999 endast innehav i sådana företag i vilka det redovisande bolaget självt – direkt eller genom bulvan eller kommissionär – innehar andelar. Ett moderbolag behöver alltså inte lämna upplysningar om indirekta innehav, dvs. andelar som ägs eller innehas av ett dotterföretag.

Samtliga uppgifter som anges i paragrafen får vidare utelämnas beträffande andelar i vilande företag eller andra företag av mindre betydelse. För att summan i noterna skall stämma överens med värdet på respektive post i balansräkningen bör andelarnas totala bokförda värde anges även när de inte specificeras.

Beträffande möjligheten att i vissa fall utelämna upplysningar om eget kapital och resultat i dotterbolag gäller följande. Ett dotter- eller intresseföretag anses omfattat av en koncernredovisning om det har konsoliderats enligt förvärvsmetoden, poolningsmetoden, kapitalandelsmetoden eller klyvningsmetoden.

Lagen kräver inte att andelarnas verkliga värde anges. Om andelarna i dotterföretag, intresseföretag eller andra företag i vilka det redovisande bolaget innehar minst 20 procent av kapitalet är registrerade eller noterade på en svensk eller utländsk börs eller på en auktoriserad marknadsplats, bör det redovisande bolaget dock belysa värdet på sina andelar i dessa företag genom att ange börsvärde eller motsvarande värde på balansdagen. (Typfall, se tabell nedan.)

Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i koncernredovisningen

I 7 kap. 15 § ÅRL görs inget undantag från upplysningsskyldigheten beträffande indirekta andelsinnehav. Den koncernredovisning som skall lämnas till PRV måste därför innehålla upplysningar inte bara om andelar som direkt innehas av moderbolaget utan också om andelar som innehas av dotterföretag (inklusive dotterdotterföretag etc.).

Som framgår av 8 kap. 16 § ÅRL får koncernredovisningen publiceras tillsammans med koncernrevisionsberättelsen även om uppgifter som är av ringa betydelse för kravet på rättvisande bild utelämnats. Uppgifter om innehav i vilande företag kan med stöd av denna bestämmelse utelämnas liksom uppgifter om innehav i andra företag som är av mindre betydelse.

Har upplysningar av nu aktuellt slag utelämnats i en koncernredovisning, skall det anges att redovisningen av andelsinnehavet är ofullständig och att den fullständiga koncernredovisningen kan erhållas från PRV.

I koncernredovisningen bör i likhet med vad som sagts ovan om årsredovisningen uppgift lämnas om börsvärde eller liknande värde för andelar som är registrerade eller noterade på svensk eller utländsk börs eller på auktoriserad marknadsplats.

I den mån samma upplysningar skall lämnas i års- och koncernredovisningen, kan de tas in i en uppställning som är gemensam för moderbolaget och koncernen.

Upplysningar avseende innehav av andra andelar (års- och koncernredovisning)

ÅRL kräver inte att tilläggsupplysningar skall lämnas om andra andelar än andelar i dotterföretag, intresseföretag och andra företag i vilka bolaget innehar minst 20 procent av kapitalet. Det innebär en begränsning av upplysningsskyldigheten i förhållande till vad som gällde innan ÅRL trädde i kraft 1996. Då fanns i bl.a. aktiebolagslagen mera långtgående krav på upplysningar om samtliga andelsinnehav. Vissa av dessa upplysningar är av sådant intresse att de bör lämnas även i fortsättningen.

För andelar som är registrerade eller noterade på en svensk eller utländsk börs eller på en auktoriserad marknadsplats bör i årsredovisningen, för att belysa innehavets värde, bokfört värde samt på balansdagen gällande börsvärde eller liknande anges. Dessa värden behöver inte anges post för post utan kan föras samman, varvid anläggningstillgångar och omsättningstillgångar hålls isär. (Ex., se tabell nedan)

Motsvarande upplysningar bör lämnas i koncernredovisningen. I den mån samma upplysningar skall lämnas i års- och koncernredovisningen, kan de tas in i en uppställning som är gemensam för moderbolaget och koncernen.

– – –

Detta uttalande ersätter BFN U 96:3 Specifikation av aktier och andra andelar och BFN U 97:1 Tilläggsupplysningar rörande vissa aktier och andra andelar, som därmed upphör att gälla.

Hur en specifikation av andelar i dotterföretag kan återges exemplifieras här i ett enkelt typfall.

Uppgift om företag m.m.

Innehavets omfattn

Innehavets värde

Företagets namn

Organisationsnummer

Säte

Eget kapital1

Resultat1

Antal andelar

Kapitalandel i procent3

Bokfört värde

Börsvärde eller motsvarande

Dotterföretaget A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

100 %

XXXX

XXXX

Dotterföretaget B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

100 %

XXXX

XXXX

Dotterföretaget C

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

70 %

XXXX

XXXX

XXXX

Hur en tilläggsupplysning angående andelar kan utformas exemplifieras här i ett enkelt typfall.

Bokfört värde

Börvärde eller motsvarande

Noterade aktier och andra andelar, anläggningstillgångar

XXX

XXX

Noterade aktier och andra andelar, omsättningstillgångar

XXX

XXX

I vissa fall behöver inte uppgift lämnas om företagets eget kapital och resultat.

I vissa fall behöver inte uppgift lämnas om företagets eget kapital och resultat.

Även rösträttsandelen skall anges om den avviker från kapitalandelen.

Komplettering BFN R 4

Bokföringsnämndens rekommendation Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar (BFN R 4) har kompletterats med en punkt 20 a som givits en egen rubrik. Den nya punkten återges nedan.

Publicering av ofullständig års- eller koncernredovisning

20 a. En års- eller koncernredovisning får enligt 8 kap. 15 § ÅRL publiceras i ofullständigt skick, om ofullständigheten består i att uppgifter om anställda och om löner och andra ersättningar inte innehåller någon fördelning på olika länder eller någon fördelning mellan kvinnor och män.

I en års- eller koncernredovisning som är ofullständig i nu aktuellt avseende skall det anges att redovisningen av uppgifter om anställda och ersättningar är ofullständig vad gäller uppdelning på länder eller efter kön. Det skall också upplysas om att den fullständiga redovisningen kan erhållas från Patent- och registreringsverket (jfr 8 kap. 15 § ÅRL).

Upphävande cirkulärsvar

Bokföringsnämnden i plenum har vid sammanträde den 23 februari 1999 beslutat att helt eller delvis upphäva tre cirkulärsvar.

Cirkulärsvar C 10/4

Förfrågan angående bokföring av sjukersättning för rörelseidkare i enskild firma/handelsbolag skall upphöra att gälla i de delar det avser enskild näringsidkares bokföring. Frågan är numera behandlad i nämndens rekommendation nr 11 Enskild näringsidkares bokföring (BFN R 11).

Cirkulärsvar C 13/4

Fråga huruvida pensioner inräknas bland ersättningar till styrelse och VD? skall upphöra att gälla i sin helhet. Frågan är numera reglerad i lagtext (5 kap. 20 § årsredovisningslagen, 1995:1554).

Cirkulärsvar C 23/2

Fråga angående kassakonto m.m. i enskild näringsverksamhet skall upphöra att gälla i sin helhet. Frågan är numera behandlad i nämndens rekommendation nr 11 Enskild näringsidkares bokföring (BFN R 11).

Remissvar Till Finansdepartementet

Bättre förutsättningar för värdepapperisering (Ds 1998:71)

* Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemoria gällande bättre förutsättningar för värdepapperisering. FAR får med anledning härav anföra följande.

I promemorian läggs fram förslag till en lagändring som syftar till att underlätta genomförandet av s.k. värdepapperisering i Sverige.

Promemorians förslag innebär att verksamhet som består i att vid något eller några tillfällen förvärva fordringar eller fordringsstockar undantas från lagen om finansieringsverksamhet.

I promemorian (sid 14) nämns att ett av huvudskälen till att värdepapperisera är att tillgångarna verkligen lämnar originatorn. Frågor rörande redovisningen hos originatorn skall enligt promemorian behandlas inom ramen för Finansinspektionens verksamhet.

FAR tillstyrker förslaget till lagändring. Samtidigt vill FAR betona vikten av att redovisningsfrågorna behandlas skyndsamt. FAR förutsätter att detta kommer att ske genom att Redovisningsrådet ger ut en rekommendation som motsvarar innehållet i

IASCs nyligen publicerade rekommendation IAS 39, ”Financial Instruments: Recognition and Measurement” samt inom ramen för Finansinspektionens verksamhet.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...