Innehåll

Balans nr 1 2000

Nyheter: Dialogen med PRV Bolag fortsätter

Som bekant (BALANS NR 10/98) förekommer sedan ett par år en kontinuerlig dialog mellan Bolag Juridik på PRV Bolag och representanter för Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS utöver kontaktkommittéinformationen. Syftet är att diskutera frågor av gemensamt intresse och att belysa upplevda problemområden.

Det senaste mötet hölls i Sundsvall den 1 december 1999. Detta datum är en av räkenskapsenhetens ”nyårsdagar”, i detta fall dagen efter sista dagen för att skicka in kopior av årsredovisningarna för det räkenskapsår som slutar den 30 april. Enligt PRV:s statistik är det knappt 40 000 (39 864) aktiebolag med årsbokslut per detta datum. Mötet började med ett besök på ”årsredovisningsmottagningen”. Där fick vi bland annat veta att 4 435 st årsredovisningar ankom per post eller fax den 29 november medan det antal som kom den 30 november fram till midnatt var 3 685 st, enligt uppgift den absoluta merparten med 30/4 som årsbokslutsdatum. Cirka 20 % av stocken kom alltså de två sista dagarna. Vi upplystes om att 30/4-årsredovisningarna alltid kommer in mycket senare än årsredovisningarna per övriga årsbokslutsdatum. Det är alltid nyttigt att se hur verkligheten ser ut och PRV:s syn på och agerande för att försöka bemästra den aktuella situationen gav ett gott intryck!

Bland de frågor som berördes vid mötet kan nämnas:

 • I den återkommande diskussionen om PRV:s roll som granskare av årsredovisningar pekade PRV på att regeringen i propositionen 1998/99:130 om ny bokföringslag m.m. berör frågan i avsnittet 6.7 Domstolsprövning av företagens offentliga redovisning. På sidan 193 sägs att ”Viss granskning och kontroll sker genom myndighets försorg. Patent- och registreringsverket gör en stickprovsvis granskning, väsentligen av formell natur, av om de årsredovisningar som har kommit in till verket uppfyller årsredovisningslagens krav. Verkets möjligheter att ingripa mot felaktiga redovisningsmetoder är dock mycket begränsade.” På sidan 194 konstaterar regeringen att ”Revisorernas granskning kompletteras av den formella granskning som sker genom Patent- och registreringsverkets försorg”.

 • Den tid det tar för PRV att registrera firma- och styrelseändringar uppges nu vara acceptabel medan så inte är fallet för bl.a. ändringar i bolagsordningar.

 • PRV upplyste om att man kan få bekräftelse på att årsredovisningar har diarieförts och godkänts antingen via tel. 020/722 00 30 eller via en begäran om diariebevis eller genom att revisorn beställer personnummerutdrag som visar inkomna årsredovisningar.

 • Antalet fall med fortsatt bolagsstämma har minskat dramatiskt 1999 jämfört med tidigare år.

 • Antalet koncerner som hänvisar till utländska moderbolags koncernredovisningar har ökat och PRV uppger sig ha ökande problem med att få in ”toppmoderbolagets” handlingar.

 • PRV uppger att årsredovisningar ganska ofta saknar organisationsnummer, namn eller räkenskapsår. Vidare att bolagsstämmans datering ganska ofta är före dateringen av revisionsberättelsen och revisorns påteckning av årsredovisningen.

 • PRV upplyste om att antalet ändringsärenden med förmodad anknytning till ekobrott har ökat den senaste tiden.

 • PRV:s rutiner vid registrering och avregistrering av revisor inklusive lekmannarevisor diskuterades. I den angelägna frågan om bekräftelse till revisorn att han eller hon registrerats som revisor uppgav PRV att en lösning nu är på väg när PRV nya försenade datasystem tas i drift. Detsamma gäller rutinmässig information till revisorn när ett bolag saknar registrerad styrelse och VD.

 • PRV:s rutiner vid registrering av årsredovisning och revisionsberättelse där revisorssuppleant trätt in i den ordinarie revisorns ställe har beskrivits i Åke Svenssons artikel i Balans nr 5/1999. Bakgrunden till denna ordning uppger PRV vara önskemål från revisorshåll för ett antal år sedan, framförallt från revisorer som var valda till ordinarie revisorer men där revisionsberättelsen avgivits av revisorssuppleanter.

 • När utdelning beslutats skall bolagsstämmans beslut om detta bestyrkas av skäl som framgick av ovannämnda artikel av Åke Svensson. Om hela bolagsstämmoprotokollet skickas in blir det offentlig handling eftersom alla handlingar till PRV i registreringsärenden är offentliga. Bäst är alltså att bestyrka utdelningsbeslutet endast genom ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet, varav även röstlängd och undertecknande skall framgå.

 • De nya reglerna i årsredovisningslagen om förkortad resultaträkning som träder i kraft när den nya bokföringslagen börjar gälla samt revisorns uppgift att granska valet av uppställningsform diskuterades.

FAR tar gärna emot och förmedlar frågor och synpunkter i ovan nämnda och andra registreringsfrågor. Kontaktpersoner är Tommy Eriksson (KPMG, Sundsvall, tel. 060/64 50 01, fax 060/17 54 70, e-post tommy.eriksson@kpmg.se) och Lars-Gunnar Larsson (FARs kansli, tel. 08/506 112 14, fax 08/34 14 61, e-post lars-gunnar.larsson@far.se).