Balans nr 10 2000

AKTUELL INFORMATION

The Panel on Audit Effectiveness: sammanfattning av förslag och IFACs synpunkter

Bakgrund

The Public Oversight Board (POB) är en oberoende, privat organisation i USA som övervakar och rapporterar kring de självregleringsprogram och -aktiviteter som SEC Practice Section (SECPS) inom AICPA svarar för. AICPA är USA:s motsvarighet till FAR. SECPS:s viktigaste kommittéer är Peer Review Committee och Quality Control Committee.

POB tillsatte The Panel i oktober 1998 på begäran av Securities and Exchange Committee (SEC). SEC är den myndighet i USA som registrerar och övervakar noterade bolag. Panelens slutliga rapport och rekommendationer har publicerats den 31 augusti 2000.

Kapitelrubrikerna i rapporten

Kapitelrubrikerna i innehållsförteckningen är följande: 1) Inledning, 2) Förbättring av utförandet av revisioner, 3) ”Earnings Management and Fraud” (engelsk definition av uttrycket ”earnings management” finns inte enligt fotnot sid. 75 i rapporten), 4) Revisionsfirmorna, 5) Revisorns oberoende, 6) Styrning av revisorsyrket, 7) Internationellt, 8) Framåtblick.

Kort sammanfattning av de viktigaste rekommendationerna i rapporten

Panelens ordförande betonar att även om det lämnas ett antal särskilda rekommendationer för att förbättra genomförandet av revisioner och styrningen av yrket visar rapporten att både yrket och kvaliteten på dess revisioner i grunden är ”basically sound”. Panelens viktigaste rekommendationer är

 • Revisorerna ska vidta särskilda granskningsåtgärder (”’forensic-type’ procedures”) som syftar till att förbättra/öka chanserna att upptäcka väsentliga oegentligheter i de finansiella rapporterna.

 • Auditing Standards Board (ASB) (AICPA:s revisionskommitté) ska utforma sina standarder för revision och kvalitetskontroll så att vägledningen blir mer ”specific” och ”definitive”. Inom särskilda områden ska revisionsfirmorna gå igenom, och där det behövs förbättra, sin revisionsmetodik, vägledning och sitt utbildningsmaterial. ”Peer review”-processen ska ’sluta cirkeln’ genom att man där går igenom hur metodik och kontroll införts på revisionsuppdrag och sedan rapporterar vad som kommit fram.

 • I kommunikationen med medarbetare och omvärld ska revisionsföretagens högsta ledning konsekvent och löpande betona vikten av revisionen och att det utförs högkvalitativ revision med ledstjärnorna ”independence, objectivity, professional scepticism and accountability to the public”. Vidare ska det synsättet på revisionen finnas vid bedömningen av prestationer och beslut om ersättningar och befordran.

 • POB, AICPA, SECPS och SEC ska komma överens om ett enhetligt system för styrning (”governance”) under ett förstärkt, oberoende POB som utövar tillsyn (”oversees”) över standardsättningen (för revision, oberoende och kvalitetskontroll), övervakningen, disciplinärenden och särskilda genomgångar.

 • En majoritet av ledamöterna i Independence Standards Board (ISB) ska komma från kretsar utanför yrket och SEC ska uppmuntra och stödja ISB att utföra sitt uppdrag (oberoendefrågor).

 • SECPS ska förstärka ”peer review”-processen, inklusive kräva årliga genomgångar hos de största revisionsfirmorna och POB ska förstärka sin tillsyn över dessa genomgångar.

 • SECPS ska förstärka sin diciplinära process.

 • Företagens revisionskommittéer (”Audit committees”) ska på förhand godkänna icke-revisionstjänster som överstiger ett gränsbelopp och därvid överväga vissa särskilda faktorer. ISB ska identifiera dessa faktorer.

 • IFAC ska skapa ett internationellt system för självreglering inom revisorsyrket.

Något om IFACs synpunkter i brev den 21 juli 2000 till The Panel (11 sidor)

 • General Comments (sid 1 f. och 6 f.): För att förbättra revisionens effektivitet internationellt krävs samverkan mellan nationella regeringar, nationella revisorsorganisationer och de internationella revisionsfirmorna. Det kan inte ske genom att hävda eller införa ”US public interest requirements”. IFAC konstaterar att 69 länder helt (34) eller utan större modifieringar (35) infört ISA:erna och att diskussioner pågår med IOSCO om att godkänna/uttala sitt gillande om (”endorsement”) ISA:erna som internationell revisionsstandard. Och säger samtidigt att USA inte är bland dessa länder eller har säkrat att USA:s och internationella revisionsstandarder är förenliga.

 • Role of Management and Those Charged with Governance (sid. 7): IFAC beklagar att rapporten inte meningsfullt tar upp den betydelse som företagledningen och de som har ansvar för företagets styrning (”those charged with governance”) har för att säkerställa trovärdigheten i processen för finansiell rapportering.

 • Going Concern (sid. 8): IFAC är mycket besviken på att rapporten inte rekommenderar att nuvarande USA-standard inte utvecklar sitt angreppssätt och antar de principer som finns i den nya ISAn och som har internationellt stöd.

 • Forensic Audit Phase (sid. 8 f.f.): IFAC kommer med många kritiska synpunkter på förslagen om en ”forensic phase” i varje revision. Bl.a. att skälen härför inte är särskilt väl utvecklade i rapporten.

Ta del av hela rapporten på www.pobauditpanel.org och IFAC:s svar på www.ifac.org

Lars-Gunnar Larsson

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2000:9

Fråga om budplikt utlöses av återköp respektive indragning av aktier

Uttalande 2000:10

Fråga om undantag från budplikt (Nordic IT Investor Provider BV)

Uttalande 2000:13

Fråga om bolag brutit mot god sed på aktiemarknaden genom att inte följa prospektreglerna i NBK:s rekommendationer avseende offentligt erbjudande om aktieförvärv

Uttalande 2000:14

Fråga om budplikt utlöses vid omvandling av A-aktier till B-aktier

Uttalande 2000:15

Fråga om det är förenligt med god sed att heltidsanställd koncernchef, tillika styrelseordförande, deltar i personaloptionsprogram

Uttalande 2000:18

Fråga om undantag från budplikt då 40-procentsgränsen uppnåtts genom förvärv uteslutande till följd av en emissionsgaranti (Binär Elektronik AB)

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans fortsättningsvis endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se

Till Finansdepartementet

Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget (Ds 2000:28)

FAR tillstyrker förslaget.

Läs mer på www.far.se