Balans nr 11 2000

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2000:20

Bud på Perstorp

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans fortsättningsvis endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se

Till Utrikesdepartementet

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan

FAR begränsar sitt svar till att avse de föreslagna ändringarna i lagen (1995:528) om revisorer samt i förordningen (1995:665) om revisorer vilka påkallas av ratificeringen av rubricerade avtal om fri rörlighet för personer.

FAR tillstyrker i princip förslagen men föreslår att tillägget ”och i Schweiz” i 6 och 7 §§ revisorslagen skall ändras till ”eller i Schweiz”.

Läs mer på www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av materiella anläggningstillgångar

FAR har i sitt yttrande den 5 juni över förslaget till allmänna råd och vägledning om redovisning av leasingavtal även givit uttryck för generella synpunkter på BFNs allmänna råd. Dessa synpunkter är giltiga även med avseende på detta förslag.

Beträffande nu ifrågavarande förslag ställer FAR sig undrande till varför BFN valt att sortera om innehållet i rådet/vägledningen och således skapat en annan struktur i förhållande till RR12.

Läs mer på www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av inkomstskatter

FAR har i sitt yttrande den 5 juni över förslaget till allmänna råd och vägledning om redovisning av leasingavtal även givit uttryck för generella synpunkter på BFNs allmänna råd. Dessa synpunkter är giltiga även med avseende på detta förslag.

Även här ifrågasätter FAR varför strukturen skiljer sig från RR9.

Läs mer på www.far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...