Balans nr 11 2000

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2000:20

Bud på Perstorp

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans fortsättningsvis endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns på FARs hemsida, www.far.se

Till Utrikesdepartementet

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan

FAR begränsar sitt svar till att avse de föreslagna ändringarna i lagen (1995:528) om revisorer samt i förordningen (1995:665) om revisorer vilka påkallas av ratificeringen av rubricerade avtal om fri rörlighet för personer.

FAR tillstyrker i princip förslagen men föreslår att tillägget ”och i Schweiz” i 6 och 7 §§ revisorslagen skall ändras till ”eller i Schweiz”.

Läs mer på www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av materiella anläggningstillgångar

FAR har i sitt yttrande den 5 juni över förslaget till allmänna råd och vägledning om redovisning av leasingavtal även givit uttryck för generella synpunkter på BFNs allmänna råd. Dessa synpunkter är giltiga även med avseende på detta förslag.

Beträffande nu ifrågavarande förslag ställer FAR sig undrande till varför BFN valt att sortera om innehållet i rådet/vägledningen och således skapat en annan struktur i förhållande till RR12.

Läs mer på www.far.se

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av inkomstskatter

FAR har i sitt yttrande den 5 juni över förslaget till allmänna råd och vägledning om redovisning av leasingavtal även givit uttryck för generella synpunkter på BFNs allmänna råd. Dessa synpunkter är giltiga även med avseende på detta förslag.

Även här ifrågasätter FAR varför strukturen skiljer sig från RR9.

Läs mer på www.far.se