Innehåll

Balans nr 12 2000

Noteringar: Efter Berlin känner sig branschen tryggare

Det känns som EUs rekommendation om revisorns oberoende är på väg mot en professionsvänlig inriktning, sa Björn Markland som medverkade som rådgivare till justitiedepartementet vid mötet med EUs kommitté för revisionsfrågor i Berlin 23–24 november.

Den kommande EU-rekommendationen om revisorns oberoende har hittills förekommit i flera olika diskussionspromemorior. Vid mötet i Berlin diskuterades vad man hoppades skulle bli den sista eller i alla fall nästa sista versionen. Rekommendationen, som har sin grund i EUs ”grönbok” om revisorer (se vidare sid. 7), kan dock förmodligen inte avvika alltför mycket från den lösning som USA slutgiltigt väljer.

– Men nu finns det ingenting längre som hindrar Europa från att välja analysmodellen, sa Björn Markland via en telefonledning till deltagarna på FAR-dagen på morgonen den 24 november.

Den kommande rekommendationens juridiska status väckte debatt. Tyskland och ytterligare något land hävdade att rekommendationen endast skulle omfatta minimikrav och att det inte finns något som hindrade att varje land sedan anpassar rekommendationen till sitt lands lagstiftning. Medan andra länder menade att just detta motverkar harmoniseringen inom EU.

– Efter en lång diskussion kom vi fram till att: låt oss verka mot en gemensam lagstiftning på några års sikt, berättade Björn Markland.

Dessutom diskuterades bl.a. följande frågor i rekommendationen:

  • Revisorns ekonomiska mellanhavanden med klienter.

  • Revisorns roll vid sidan av revisionen.

  • Hur nära släktingar till revisorn som får ha aktier i ett av revisorns klientföretag. T.ex. skiljer sig familjebegreppet, vad som är nära släktingar, åt mellan norra och södra Europa.

  • Vilka redovisningstjänster får revisorn ge. Här ställs högre krav i de publika företagen än i de icke-publika.

Tidplan

I mitten av 2001 räknar kommissionen med att rekommendationen ska vara klar.

Nästa utkast beräknades bli publicerat på EUs hemsida i mitten av december och kommissionen vill ha yttranden senast 1 februari 2001.

Medverkande denna månad: Anders Holm, Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Björn Markland