Innehåll

Balans nr 12 2000

FAR-dagen: Nya FAR – förväntningar, krav och komplikationer

Mats Fredricson inledde seminariet om nya FAR med en bakgrund och presentation av tankarna bakom förändringen.

– Det är viktigt att spegla den värld vi verkar i, sa han.

Han berättade också en del om invalskriterier och procedurer, där bl.a. skapandet av ett nytt examensråd innebär ett slags moment 22 (kan inte komma igång förrän det är klart, men kan inte bli klart förrän det kommit igång).

Revisorsnämnden hade visat sig ”avvaktande positiv” och från FARs sida menar man detta är bra för att kunna hantera oberoendet och att det skulle underlätta för den s.k. analysmodellen.

Den inledande diskussionen kom mycket att handla om invalskriterier, en fråga för det nya examensrådet och specialisternas intresse av att verkligen gå med i föreningen.

Näste paneldeltagare var Göran Kjellén, SRS-revisor med egen byrå i Göteborg (som här representerade sig själv). Han var positiv till den nya föreningen, men ställde också tydliga krav: viktigt med ett perspektiv som tar hänsyn till mindre företag, tydligt ledamotsinflytande, arvodering och – viktigast – att utbildningsfrågorna sköts väl.

Claes Sjölin, den f.d. advokaten som nu arbetar som jurist på Ernst & Young, trodde för sin del att specialisterna ville vara med.

– Tro inte att advokaterna har kvalitetskontroll på det sätt vi talar om här, sa han. Och etikregler är ju lika viktigt för specialister som för revisorer.

Sjölin visade också att en engelsk undersökning tydde på att marknaden i allt högre grad både accepterade och ville ha MDP, alltså flera specialisttjänster från sanmma byrå.

Anita Dumky, ordförande i FARs södra krets talade så om kretsarbetet (kretsarna är i de nya stadgarna ett föreningsorgan).

Hon listade huvudfrågorna: lokalt engagemang, kollegialitet, föryngringsprocessen (påskyndas genom lokala uppdrag) och möjligheten till ad hoc-projekt där kretsarna dras in

– Min vision är en levande organisation både på det lokala och centrala planet, sa hon.

Ulf Tidbeck undrade om hur exemensrådet skulle klara av att också hantera det nya.

– Vi har tänkt på den saken, svarade Mats Fredricson.

Referat: Bengt Holmquist, Åsa Johansson, Lars-Gunnar Larsson, Stefan Melin