Balans nr 12 2000

Aktuell Information

Revisionsnyheter

FEE-rapporter

* FEE, den europeiska revisorsfederationen, har publicerat rapporten ”The Auditor’s Report in Europe – 15 June 2000”. Rapporten innehåller en detaljerad jämförelse av de revisionsberättelser som publiceras i europeiska länder jämfört med den internationella standarden för revisionsberättelse från IFAC, ISA 700.

Rapporten kan beställas från FEE (tel +32 2 285 40 78, e-post Sylvie_Romancide@fee.be) och kostar 35 euro.

* FEE, den europeiska revisorsfederationen, har publicerat rapporterna ”Analysis of Responses to FEE Discussion Paper ’Providing Assurance on Environmental Reports’”. Den senare rapporten publicerades i oktober 1999.

Båda rapporterna kan beställas utan kostnad från FEE (tel +32 2 285 40 78, e-post Sylvie_Romancide@fee.be).

Vid novembermötet i FEE Environmental Working Party valdes Lars-Olle Larsson till vice ordförande samtidigt som arbetsgruppens namn ändrades till FEE Sustainability Working Party. FARs representant Lars-Olle Larsson är också ordförande i FEE Sustainability Assurance Subgroup som just påbörjat arbetet med framtagning av rapporten ”Providing Assurance on Sustainability Reports” som planeras att publiceras före utgången av nästa år.

Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2000:21

Fråga om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att avsluta utestående incitamentsprogram och ersätta dem med ett nytt. Även fråga om godtagbar utspädningseffekt (10 %)

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar om räkenskapsinformation och dess arkivering och om verifikationer finns tillgängliga på nämndens webbplats.

Vägledning: Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP

Bokföringsnämnden har i ett allmännt råd om redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP angett hur bokföringsskyldiga ska tillämpa

Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande i augusti 1999 Återbäring av överskottsmedel i SPP. Bokföringsnämnden har härvid angivit att Akutgruppens uttalande ska tillämpas i sin helhet, således ska alla företag oavsett storlek följa det aktuella uttalandet från Akutgruppen. Det allmänna rådet framgår av en bilaga i vägledningen.

Förutom en vägledning till det allmänna rådet finns också exempel på hur redovisning enligt detta kan se ut.

BFNAR 2000:5

Bokföringsnämndens allmänna råd om räkenskapsinformation och dess arkivering

BFNAR 2000:6

Bokföringsnämndens allmänna råd om verifikationer