Innehåll

Balans nr 2 2000

Nyheter: Kvalitetskontroll – ett ämne som intresserar många revisorer

Vi kommer ett par år efter det att en revisor fått en varning, där nämnden övervägt upphävande, att ta kontakt med eller besöka honom eller henne för att kontrollera vilka åtgärder som vidtagits.

Det berättade Revisorsnämndens Inger Blomberg, chefsrevisor, och Eva Haage, som arbetar med Systematiskt uppsökande tillsyn SUT, när SVEREV (Enskilda revisionsbyråer i samverkan) i mitten av januari arrangerade kvalitetskontrollseminarium.

Förutom Revisorsnämnden RN medverkade också Föreningen Auktoriserade FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS och FARs föreningsjurist Anders Strömqvist som diskuterade oberoende- och jävsfrågor.

Revisorer med många uppdrag och de cirka 300 revisorer står utanför både FAR och SRS är grupper som revisorsnämnden studerar lite extra.

– De som är med i FAR och SRS ingår i föreningarnas kvalitetskontroller.

– Vi har framförallt hittat brister i planeringsfasen, att man inte tänkt igenom revisionen. Men det finns också exempel på bristande dokumentation och jäv, sa RNs representanter.

Christer Cederblad och Jan Peter Svedin är båda s.k. kvalitetskontrollanter inom FAR och de berättade om sina erfarenheter.

– Jag brukar inleda mina kontroller med att fråga hur revisionsberättelsen är formulerad när den är oren. Det är ett bra sätt att få reda på om byrån ”hänger med”. Det finns små byråer som inte känner till den nya revisionsberättelsen, berättade Jan Peter Svedin.

– Man kan se vissa brister på mindre byråer där inte någon av de anställda tidigare varit anställd på en större byrå, menade Christer Cederblad och Jan Peter Svedin.

Från SRS, som har obligatorisk kvalitetskontroll sedan den 1 januari 1999, medverkade kanslichefen Martin Johansson:

– Vi kan se en skiftande kvalitet hos byråerna. De brister som vi sett är framförallt att den röda tråden, revisionsprocessen, är svår att följa, att beskrivningen av verksamheten är bristfällig, i kopplingen riskanalys-granskningsåtgärder samt kopplingen granskning-slutsatser, och att det finns brister i dokumentationen samt jävs- och oberoendefrågor.

Drygt 60 personer hade mött upp i Stockholm varav de alla flesta från SVEREV-byråer, men det fanns också ett 15-tal inbjudna gäster.

– Det är trevligt att det finns ett så stort intresse för detta seminarium. De inbjudna gästerna kommer från andra byråer och kan bidra med åsikter, menade Christer Nilsson och Erik Rydström.

Åsa Johansson

FOTNOT: FARs årsstämma beslutade om obligatorisk kvalitetskontroll 1996.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...