Innehåll

Balans nr 3 2000

Nyheter: Om revisionsberättelser i kommuner och landsting

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet har gemensamt givit ut en skrift som heter Revisionsberättelse i kommuner och landsting & Granskningsrapport i kommunala aktiebolag.

Där presenteras kommenterade förslag till stommar för dessa dokument. Man berättar också om historia och bakgrund liksom om deras politiska och rättsliga betydelse. För sammanställning och innehåll svarar Karin Tengdelius från Kommunförbundet och Agneta Peterz från Landstingsförbundet. De skriver bl.a. så här:

Om kommuner och landsting i större utsträckning använder samma uppbyggnad och språkbruk säkras att dokumenten uppfyller lagstiftarens krav. Samtidigt utvecklas en god revisionssed kring dokumentens utformning – en sed som idag inte finns. En enhetlig utformning med ett tydligt språk underlättar tolkningen av innebörden i dokumenten. Det kan i sin tur bidra till att öka intresset för revisionen i det politiska arbetet och i media.

(Intresserade kan beställa skriften hos Kommentus förlag eller hos Landstingsförbundets trycksaksbeställning.)