Balans nr 3 2000

Nyheter: Hur ser andra länder på MDP?

Synen på flerkompetensbyråer, det som brukar förkortas MDP diskuterades bl.a. på FAR-dagen. Och frågan debatteras ju livligt just nu, inte minst vad gäller Advokatsamfundets inställning och den kommande domen i EG-domstolen.

I nr 2/2000 av tidskriften Advokaten redogör tre svenska advokater i utlandstjänst för läget i ”sina” länder: England, Frankrike och Tyskland.

Vi sammanfattar med tidskriftens tillstånd mycket kort deras rapporter om MDP (av revisorer kallade multi-disciplinary practises, av advokater multi-disciplinary partnerships).

England utreder

I England har Law Society med bred majoritet beslutat utreda frågan om ledamöternas samverkan med andra yrkesgrupper. Och organisationen har fattat principbeslut om att solicitors ska tillåtas verka i MDP.

Invändningar finns och frågan är inte avgjord men, skriver Hans Bagner, ”mycket talar för att vi inom den närmaste tiden kommer att få se en omstrukturering av den engelska marknaden för juridiska tjänster.

Frankrike är delat

Frankrike har inget centralt advokatsamfund och hårda lagregler sedan 1990. Inställningen är negativ, men Sigvard Jarvin rapporterar ökat medvetande om att advokaterna måste anpassa sig och skapa nya strukturer som kan konkurrera med MDP och de stora anglosaxiska advokatbyråerna.

Tyskland tillåter

I Tyskland tillåts samarbete i större utsträckning än i de andra länderna. Där kan f.ö. en advokat vara anställd även av ett annat företag än en advokatbyrå, t.ex. en revisionsbyrå.

Ralf Ek sammanfattar:

Man kan konstatera att, till skillnad från situationen i Sverige, det i Tyskand inte finns några hinder mot att bilda en societet med revisorer och advokater, även då dessa är ’Anwaltsnotare’.

Den framtvingade försäljningen av konsultverksamheterna kommer att tvinga fram en ny omgång fusioner och samgåenden – den här gången inom revisionsverksamheten. The Big Five kommer att se mycket annorlunda ut om ca 12–18 månader eftersom både de marknadsstrategiska skälen och det ökande trycket från tillsynsmyndigheterna kommer att leda fram till den slutsatsen.

Nick Land, UK chairman, Ernst & Young, citerad i Accountancy Age efter CapGemini-affären.