Innehåll

Balans nr 5 2000

1975 ”Tidskriftskommitténs arbete är härmed avslutat.”

I november 1974 hade tidskriftskommittén avslutat sitt arbete och dess ordförande Carl H Witt kunde meddela FAR-ledamöterna att en redaktionskommitté utsetts. Där satt Sten Erik Feinstein, Ulf Gometz, Erik Hultén, Björn Markland, Ingvar Pramhäll och Erik Rydström. Till redaktör för den nya tidskriften hade utsetts föreningens biträdande sekreterare Bodil Sjöö och man utlyste namntävling.

Tidskriftskommitténs arbete är härmed avslutat. Ansvaret för tidskriften övergår nu på redaktören och redaktionskommittén”, avslutade Carl H Witt sin skrivelse.

När redaktionskommittén sammanträdde första gången i februari 1975 utsåg man Ingvar Pramhäll till ordförande. Namnfrågan var ännu inte klar, men juryn beslöt några veckor senare att förorda namnet Balans. Förslagsställare var Per V A Hanner. Namnet visade sig vara upptaget av Demokratisk Allians i Göteborg, men denna förening var villig att återta sin registrering och släppa namnet till FAR.

Kommittén och redaktören planerade flitigt under vintern och våren och vid ett möte i maj var arbetet i stort sett klart. På nästa möte, den 3 juni visades tryckplåtarna för kommittén och i samma vecka kom det första numret ut i 3 500 exemplar, varav drygt 2 600 distribuerades till ledamöternas byråer.

Omslagsbilden visar hovrättsassessor Jan Bökmark, sakkunnig vid justitiedepartementet, som skriver om de nya aktiebolags- och bokföringslagarna. Sune Carlsson kommenterar den nya bokföringslagen och på de blå sidorna presenterar Ingvar Pramhäll Balans programförklaring. Vidare innehåller den första Balans ett referat från en debatt i november 1974 om revisorn och den framåtriktade informationen. Numret är på 24 sidor och den enda externa annonsören var Skandia som gör reklam för sina tjänster kring familjeföretagens arvsskatt.

Det andra numret visar en omslagsbild från FARs flytt av kansliet från Wallingatan till Västmannagatan. Per V A Hanner kommenterar kritiskt den nya aktiebolagsbolagen och får i samma nummer också svar av Jan Bökmark. Revisionskommitténs ordförande Bertil Edlund berättar att man på grund av den nya lagen räknade med att ”de närmaste åren kommer att kräva stora insatser”.

Nummer 3 har på omslaget en porträttbild av ”auktoriserade revisorn, UEC:s president Carl H Witt” som inleder numret en betraktelse rubricerad Revisor – vart går du? Där han är mycket tveksam till om revisorn ”någonsin kan skaffa sig så omfattande kunskaper att han/hon kan sätta sig till doms över företagarnas affärsmässiga beteenden”.

I nummer 4 blir stämningarna från det svenska 70-talet mycket tydliga: professor Sven-Erik Johansson och Claes Blix skriver om inflation och redovisning, medan Ulf Gometz och fil.kand. Hans Karlsson tar sig an frågan om arbetstagarkonsulter.

Nummer 5 har ett blandat innehåll med frågor om familjeföretag, marknadens krav på revisorer och revision i Europa. Den senare artikeln utgör den blivande generalsekreteraren och Balansredaktören Björn Marklands debut i Balans.

Årets sjätte och sista nummer inleds med ett referat från FAR-dagens debatt kring den utökade förvaltningsrevisionen. Här debuterar också en annan blivande Balansredaktör (och biträdande generalsekreterare) när revisionsdirektören Margareta Damberg behandlar Redovisningsrevision inom statsförvaltningen.